1.6.6 Koncernbokslut samt nyckeltal

Helsingfors stadskoncerns årsbidrag för 2019 var 1 377 miljoner euro, vilket är cirka 19 miljoner euro bättre än 2018. Helsingfors stads årsbidrag sjönk med ungefär 11 miljoner euro 2019 jämfört med föregående år. Därmed höjde dottersammanslutningarna stadskoncernens årsbidrag med över 29 miljoner euro mer än året innan. Framför allt Helen Ab:s verksamhet var mer lönsam än ifjol.

Stadskoncernens verksamhetsintäkter ökade under 2019 med ca 5,3 procent från föregående år. Av denna helhet var ökningen av Helsingfors stads verksamhetsintäkter 4,9 procent, dottersammanslutningarnas sammanlagda ökning av inkomsterna (exklusive samkommuner och intressebolag) 4,5 procent. Bland annat ökade intäkterna i HUS med 8,9 procent och dessa intäkter bestod främst av betalning för produktion av specialiserad sjukvård till delägarkommunerna.

Stadskoncernens resultat var 542 miljoner euro varav Helsingfors stads andel var 377 miljoner euro och Helen Ab: s andel 128 miljoner euro.

Stadskoncernens överskott var 504 miljoner euro, vilket var 25 miljoner euro sämre än föregående år. Helsingfors stads överskott var 27 miljoner euro sämre än föregående år.

År 2019 var verksamhetens och investeringarnas kassaflöde i stadskoncernen -333 miljoner euro negativt, alltså klart sämre än året innan (-27 miljoner euro 2018 och 171 miljoner euro 2017). Helsingfors stads inverkan på stadskoncernens verksamhets och investeringars kassaflöde var -33 miljoner euro och denna nivå var lägre än föregående år (151 miljoner euro 2018 och 245,1 miljoner euro 2017).

Dottersammanslutningarnas och samkommunernas sammanräknade investeringsnivå uppgick till 1 430,2 miljoner euro och det var 336,7 miljoner euro mer än året innan (1093,5 miljoner euro 2018 och 764,6 miljoner euro 2017). Dottersammanslutningarnas sammanräknade investeringsnivå försämrade, i takt med stadens försämrade årsbidrag, kassaflödet från stadskoncernens verksamhet och investeringar. Dotterbolagens sammanlagda investeringsnivå har stigit från utfallet 2017 med 665 euro, alltså närmast fördubblats fram till 2019. De största investeringarna 2019 var Helsingfors stads bostäder Ab (346 miljoner euro) HRM (256 miljoner euro), HUS (209 miljoner euro) Helsingfors bostadsrätt Ab (156 miljoner euro), Helen Ab (156 miljoner euro) och Stadion-stiftelsens investeringar i Olympiastadion (105 miljoner euro). Helsingfors investeringsnivå låg på 780,4 miljoner euro 2019.

Stadskoncernens lånestock uppgick till 5 171,3 miljoner euro (2018 var motsvarande siffra 4 983,8 miljoner euro). Av detta utgjorde Helsingfors stads lånestock 1 014 miljoner euro, dvs. 1 551 euro per invånare. Helsingfors stads lånestock minskade (87 miljoner euro) men däremot ökade dotterbolagens sammanlagda lånestock med 434 miljoner euro som en följd av den ökade investeringsnivån. De enskilda största ökningarna av lånestocken var Helsingfors stads bostäder Ab (145 miljoner euro), HUS (145 miljoner euro), HRM (112 miljoner euro), Helsingfors bostadsrätt Ab (57 miljoner euro), Helen Ab (156 miljoner euro) och Stadion-stiftelsens Olympiastadion (43 miljoner euro). Dotterbolaget Helen Ab:s lånestock minskade mest (-105 miljoner euro.)

Samfundsrapporten 1-12/2019 presenterar de mest betydande utvecklingen i dottersammanslutningarnas verksamhet och ekonomi för 2019.

Helsingfors stadkoncerns resultaträkning

1 000 euro01.01.-31.12.201901.01.-31.12.2018
Verksamhetsintäkter3 739 6743 551 633
Omkostnader-6 076 784-5 797 476
Andel av dottersammanslutningarnas vinst/förlust (-)16 81714 523
VERKSAMHETSBIDRAG-2 320 294-2 231 320
Skatteintäkter3 493 7323 416 582
Statsandelar233 329197 861
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter22 90820 613
Övriga finansiella intäkter8 9847 960
Räntekostnader-60 129-61 488
Övriga finansiella kostnader-1 4807 798
-29 717-25 117
ÅRSBIDRAG1 377 0501 358 006
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan-824 773-777 801
Differens vid eliminering av innehav-9 428-2 600
Nedskrivningar-635-100
-834 836-780 501
Extraordinära poster-50-18 391
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT542 165559 114
Bokslutsdispositioner1 5222 050
Räkenskapsperiodens skatter-24 319-15 145
Latent skatt-15 729-18 959
Minoritetsandelar951 311
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)503 733528 372
Koncernresultaträkningens nyckeltal
Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, procent61,561,3
Årsbidrag/avskrivningar, procent166,8174,6
Årsbidrag, euro/invånare2 1082 096
Invånarantal653 400648 042

Finansieringsanalys för helsingfors stadskoncern

1 000 euro20192018
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE
Årsbidrag1 377 0501 358 006
Extraordinära poster-50-18 391
Räkenskapsperiodens skatter-24 319-15 145
Korrektivposter i inkomstfinansieringen1-136 999-150 962
1 215 6821 173 508
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE
Investeringsutgifter-2 210 554-1 718 766
Finansieringsandelar i investeringsutgifterna16 60311 511
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva645 146506 424
-1 548 805-1 200 831
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE1-333 123-27 323
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
Ändringar i utlåning
Ökning av utlåning-10 706-10 089
Minskning av utlåning14 87511 509
4 1691 421
Ändring av lån
Ökning av långfristiga lån566 813366 423
Minskning av långfristiga lån-396 983-305 620
Ändring av långfristiga lån17 610-891
187 44059 912
Ändringar i eget kapital 1-960-23 613
Övriga förändringar i likviditeten
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital-14 971-58 326
Förändring av omsättningstillgångar17 890-2 857
Ändring av fordringar-24 832-5 963
Ändring av räntefria skulder150 76433 229
128 851-33 917
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING1 1319 5003 802
Ändring av likvida medel-13 623-23 521
Ändring av likvida medel
Likvida medel 31.121 495 2971 508 920
Likvida medel 1.11 508 9201 532 441
-13 623-23 521
Nyckeltal för koncernens finansieringsanalys
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde ackumulerat-283 13597 903
under fem år, 1000 euro1
Investeringar med internt tillförda medel, %62,879,5
Låneskötselbidrag3,13,3
Likviditet, kassadagar6269

Koncernbalans för helsingfors stad

1 000 euro31.12.201931.12.2018
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter40 21959 625
Övriga utgifter med lång verkningstid198 745203 355
Förskottsbetalningar7 9087 946
246 872270 925
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden3 429 4823 328 928
Byggnader6 266 6246 032 715
Fasta konstruktioner och anordningar2 694 1952 575 088
Maskiner och inventarier1 374 9111 378 441
Övriga materiella tillgångar23 58823 387
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar1 736 8551 277 670
15 525 65514 616 229
Placeringar
Andelar i intressesamfund285 092272 871
Övriga aktier och andelar473 765484 078
Övriga lånefordringar474 043478 189
Övriga fordringar2 8792 902
1 235 7791 238 040
FÖRVALTADE MEDEL526 163542 538
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar105 595123 485
Fordringar
Långfristiga fordringar129 010128 390
Kortfristiga fordringar482 863458 651
611 873587 041
Finansiella värdepapper717 705105 929
Kassa och bank777 5921 402 991
AKTIVA SAMMANLAGT19 747 23318 887 178
1 000 euro31.12.201931.12.2018
PASSIVA
EGET KAPITAL
Grundkapital2 972 4072 972 407
Stiftelsernas grundkapital7 0157 015
Uppskrivningsfond1 801 6611 803 300
Övriga egna fonder1 000 028962 469
Övrigt eget kapital734 105734 105
Överskott/underskott (-) från tidigare räkenskapsperioder5 220 7224 721 234
Räkenskapsperiodens överskott/underskott(-)503 733528 372
12 239 67111 728 901
MINORITETSANDELAR151 33890 444
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner68 001102 113
Övriga avsättningar37 10737 134
105 108139 246
FÖRVALTAT KAPITAL568 285599 631
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt
Långfristigt räntebärande främmande kapital4 855 3414 654 445
Långfristigt räntefritt främmande kapital130 927112 907
4 986 2684 767 353
Kortfristigt
Kortfristigt räntebärande främmande kapital315 922329 378
Kortfristigt räntefritt främmande kapital1 380 6411 232 226
1 696 5631 561 603
Främmande kapital sammanlagt6 682 8316 328 956
PASSIVA SAMMANLAGT19 747 23318 887 178
Koncernbalansens nyckeltal
Självförsörjningsgrad, procent62,762,6
Relativ skuldsättning, procent88,687,4
Ackumulerat överskott, euro5 724 4555 249 605
Ackumulerat överskott, euro/invånare8 7618 101
Koncernens lån, 31.12, 1000 euro5 171 2634 983 823
Koncernens lån, euro/invånare7 9147 691
Koncernens lån och hyresgarantier, 31.12, 1 000 euro5 769 4775 663 071
Koncernens lån och hyresgarantier, euro/invånare8 8308 739
Koncernens lånefordringar, 31.12, 1 000 euro474 043478 189
Koncernens lånefordringar, euro/invånare726738