2.2.2 Jämförelse av utfall för Helsingfors stads resultaträkning i budgeten

Jämförelsen av utfallet för resultaträkningsdelen enligt budgeten skiljer sig från den officiella resultaträkningen genom att inkomsterna och utgifterna för de kommunala affärsverken och fonderna som behandlas som självständiga balansenheter inte är med och genom att där inte finns eliminerade poster.

Verksamhetsinkomsterna (inklusive tillverkning för eget bruk) uppgick till 1 415,7 miljoner euro inklusive försäljningsvinsterna från mark och byggnader samt aktier. Ökningen från föregående års motsvarande siffra 1 355,8 miljoner euro var 4,4 procent, vilket huvudsakligen berodde på stadsmiljösektorns större inkomster. Försäljningsvinsten från mark och byggnader samt aktier var ca 40 miljoner euro större än föregående år. Arrendeinkomsterna var ca 11 miljoner euro mer än föregående år. Inkomsterna som nämns ovan var även större än i budgeten. Inom fostrans- och utbildningssektorn överskreds inkomsterna med ca 12 miljoner euro från budgeten, vilket beror på att staden har fått statsunderstöd bundna till användningsändamål och övrig extern finansiering, som inte kunde beaktas i budgeten.

Omkostnaderna var 4 632,7 miljoner euro, en ökning på 4,9 procent från föregående år Betydande ökningar av utgifterna var bland andra betalningsandelen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, som ingår i social- och hälsovårdssektorn, där den jämförbara ökningen var 5,9 procent (ändringar i organisationen beaktade), en 8,8 procents ökning av budgetmomentet stadsstruktur inom stadsmiljösektorn, kultur- och fritidssektorns utgiftsökning på 6,6 procent (exklusive understöd till anläggningar) samt fostrans- och utbildningssektorns ökade utgifter på 5,5 procent. Kostnadsökningen vid stadskansliet var aningen lägre än genomsnittet, dvs. 4,8 procent. Budgetmomentet social- och hälsovårdstjänsters jämförbara ökning var 3,5 procent (ändringar i organisationen beaktade).

Omkostnaderna var 16,6 miljoner euro högre än budgeterat. I relation till budgeten underskreds omkostnaderna mest inom centralförvaltningen, vars utgifter underskred det budgeterade med 43,8 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorns utgifter överskred budgeten med 54,9 miljoner euro, varav budgetmomentet Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt överskreds med 45,9 miljoner euro och social- och hälsovårdstjänsterna med 5,3 miljoner euro.

Jämförelse av utfallet för resultaträkningsdelen I Helsingfors stads budget

Verksamhetsinkomster, 1 000 euroUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Försäljningsinkomster153 711126 337130 0353 6981030
Avgiftsinkomster233 854211 449237 99426 5451130
Understöd och bidrag43 97440 45251 80011 3481280
Hyresinkomster756 429781 280791 96010 6801010
Övriga verksamhetsinkomster 154 115136 466189 63653 170139-800
1 342 0831 295 9831 401 425105 442108-800
Verksamhetsinkomster, 1 000 euroUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
 Tillverkning för eget bruk 113 69914 71714 323-394970
1 Posten Tillverkning för eget bruk har presenterats på ett annat sätt än det som finns i Helsingfors stads budget för 2019.
Omkostnader, 1 000 euroUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Löner-1 206 211-1 252 628-1 231 17621 45298-7 310
Lönebikostnader -343 755-354 325-313 66540 66089-2 190
Köp av tjänster -1 817 794-1 921 184-2 002 964-81 780104-77 817
Material, förnödenheter och varor-137 509-129 011-138 278-9 267107-3 300
Understöd-323 886-348 601-331 94916 65295-3 292
Hyresutgifter -573 368-594 316-595 293-9771000
Övriga omkostnader -14 680-16 085-19 416-3 3311210
-4 417 203-4 616 150-4 632 741-16 591100-93 909

Verksamhetsbidrag

VerksamhetsbidragUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Verksamhetsbidrag-3 061 421-3 305 450-3 216 99388 45797-94 709
Skatteintäkter och statsandelarUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Skatteintäkter3 416 5823 578 0003 493 731-84 269980
Statsandelar197 308196 000232 77636 7761190
3 613 8903 774 0003 726 507-47 493990
Finansiella inkomster och utgifterUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Ränteinkomster75 98678 21877 453-765990
Övriga finansiella inkomster81 96474 208102 12327 9151380
Ränteutgifter-13 262-17 000-13 1903 810780
Övriga finansiella utgifter-554-1 800-3081 492170
144 134133 626166 07832 4521240

Årsbidrag

ÅrsbidragUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Årsbidrag696 603602 176675 59273 416112-94 709
Avskrivningar och nedskrivningarUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Avskrivningar enligt plan-299 671-317 821-315 5692 252990
Extraordinära posterUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
Extraordinära utgifter-18 412000...0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTATUtfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT378 520284 355360 02375 668127-94 709
Ändring av avskrivningsdifferens8410841841..0
Ökning av fonder-4 5560-3 619-3 619..0
Minskning av fonder15 3833 4009 3615 9612757 343
11 6683 4006 5833 1831947 343
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)Utfall 2018Budget 2019Utfall 2019Avvikelse 2019Utfall % 2019Överskr.rätt 2019
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)390 188390 188366 60678 851127-87 366