4.6 Noter om personalen, revisorsarvoden och transaktioner med intressenter

42. Antal anställda 31.12 2019

StadenOrdinarie 2019Ordinarie 2018Tidsbundna 2019Tidsbundna 2018Sysselsatta 2019Sysselsatta 2018Totalt 2019Totalt 2018
Centralförvaltningen3 6763 72046343463564 2024 210
Fostrans- och utbildningssektorn10 70310 50832962 87512315414 12213 537
Stadsmiljösektorn3 3403 2702422565183 5873 544
Kultur- och fritidssektorn1 5911 5962672681131171 9711 981
Social- och hälsovårdssektorn10 98611 55628953 17336140414 24215 133
Totalt30 29630 6507 1637 00666574938 12438 405

43. Personalkostnader

1 000 euroStaden 2019Staden 2018
Löner och arvoden1 402 2111 372 451
Lönebikostnader
Pensionskostnader310 439333 796
Övriga lönebikostnader51 49655 548
Personalkostnader i resultaträkningen1 764 1461 761 795
Naturaförmånernas penningvärde7 8229 160
Personalkostnader sammanlagt 1 771 9681 770 955
I resultaträkningens personalkostnader ingår personalkostnader som aktiverats bland immateriella och materiella nyttigheter sammanlagt 43 77128 231
Enligt den kommunala undervisningspersonalens tjänste- och kollektivavtal (2018–2019) ska alla lärare inom yrkesutbildningen gradvis överföras till ett system med årlig arbetstid. Konsekvens av övergång på löner och semesterlöneskuld för 2019-3 135 

44. Debiterade och redovisade avgifter på de förtroendevaldas arvoden

1 000 euroStaden 2019Staden 2018
Samlingspartiet163151
Gröna förbundet161138
Finlands socialdemokratiska parti9695
Vänsterförbundet7257
Sannfinländarna3531
Svenska folkpartiet2828
Centern i Finland1912
Kristdemokraterna i Finland86
Piratpartiet66
Liberalpartiet – Frihet att välja33
Feministiska partiet22
Finlands kommunistiska parti11
Betalningar till förtroendevalda totalt594530

45. Revisorsarvoden

1 000 euroStaden 2019Staden 2019
KPMG Oy Ab
Revisionsarvoden 1175202
Utlåtanden av revisorer 15128
Övriga arvonden 2306172
Arvoden sammanlagt532402
1 Ändrad jämförelseuppgift 2 Jämförelseuppgiften från bokslutet 2018 innehåller arvoden till KPMG Offentliga Tjänster och KPMG Oy Ab

Transaktioner med intressenter

Med intressent avses någon som står i ett bestämmanderätts- eller delägarförhållande med staden. Som intressenter räknas kommundirektören, ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt ordförande och vice ordförande i övriga kommunala organ samt ledande tjänsteinnehavare. Som noter presenteras uppgifter om transaktioner mellan staden och dess intressenter i det fall att transaktionerna är väsentliga och de inte har gjorts enligt sedvanliga marknadsvillkor. I noterna anges också sådana transaktioner som på sedvanliga villkor genomförts med intressenter samt parterna i och värdet av transaktionerna, om dessa uppgifter behövs för att ge en riktig och tillräcklig bild för bedömning av kommunens ekonomiska ställning.

De mest betydande transaktionerna med intressenter är med följande bolag:

  • Helen Ab
  • Palmia Ab
  • Helsingfors Hamn Ab

Intressenterna i tabellen ingår i Helsingfors stadskoncern. Uppgifter om enstaka transaktioner har slagits samman till en helhet för att ge en riktig och tillräcklig bild.

46. Transaktioner med intressenter

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018
Försäljning av stadens varor och tjänster till intressenter
- Försäljningsinkomster2 3372 143
- Intäkter från serviceavgifter6012 132
- Hyresintäkter80 62877 045
- Affärsverksamhetens övriga intäkter374656
Stadens köp varor och tjänster från intressenter
- Köp av tjänster154 884146 700
- Övriga inköp65 36264 311
- Betalda hyror98 716113 244
Stadens räntor och dividender från intressenter
- ränteintäkter39 14638 981
- dividendintäkter57 03737 117
- ränte- och finansieringskostnader113113
Lån som staden beviljat intressenter
- Lån totalt1 084 2791 069 087
- Lånens räntor är 0-6 % och lånen är huvudsakligen utan säkerhet.
- Dessutom statens förmedlade lån sammanlagt84 673105 303
Bidrag som staden beviljat intressenter
- bidrag till koncernsammanslutningar36 56533 440
Övriga affärshändelser med intressenter
1) Inom stadskoncernen används ett koncernkonto
2) Vuosaaren Urheilutalo Oy är befriad från att betala arrende för tomten
3) Årskostnad för pensionsarrangemang Helsingfors stads Bussverksamhet Ab1 2681 066