5.3 Affärsverkens och fondernas inverkan på stadens ekonomi

Affärsverk och fonder i stadens bokföring, budget och bokslut.

Resultaträkning -konsoliderad 1 000 €Resultaträkningsdelen Jämförelse av utfall StadenResultaträkningsdelen AffärsverkenResultaträkningsdelen FonderEliminering och korrekturposter StadenEliminering och korrekturposter AffärsverkenEliminering och korrekturposter FonderStadens resultaträkning i bokslutet
Verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
Externa128 119366 783-156 946337 956
Interna1 916239 537-1 916-239 537
Avgiftsintäkter
Externa230 75842230 801
Interna7 235558-7 235-558
Understöd och bidrag
Externa51 80192552 725
Interna (från kommunen)13-13
Övriga verksamhetsintäkter981 59626 11217 016-436 255-4 775-1583 693
Tillverkning för eget bruk14 3235 289156 946176 558
Verksamhetskostnader
Personalkostnader-1 544 841-218 874-43294-94-1 764 147
Köpta tjänster
Externa-1 776 446-188 250-2 362-1 967 058
Interna-226 518-10 363-111226 51810 363111
Material, förnödenheter och varor
Räkenskapsperiodens inköp-138 278-77 197-305 2671 053-209 185
Understöd
Externa-315 949-83-1 945-317 977
Interna (till affärsverket)-16 00016 000
Övriga verksamhetskostnader-614 709-44 233-16 096418 78113 3671 040-241 851
Verksamhetsbidrag-3 216 993100 259-3 960221 253-220 1931 150-3 118 483
Skatteintäkter3 493 7323 493 732
Statsandelar232 776232 776
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Externa75 61432 19077 807
Interna1 839-1 839
Övriga finansiella intäkter
Externa72 381339872 512
Interna29 7422 211-29 742-2 211
Räntekostnader
Externa-13 190-3 395-16 586
Interna-1 8391 839
Ersättning på grundkapitalet-29 74229 742
Övriga finansiella kostnader-308-19-19-346
Årsbidrag675 59265 299521189 672-189 611-1 061741 412
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan-315 569-48 866-364 436
Nedskrivningar
Extraordinära kostnader
Räkenskapsperiodens resultat360 02316 433521189 672-188 611-1 061376 976

Affärsverk och fonder i stadens bokföring, budget och bokslut.

Resultaträkning - konsoliderad 1 000 €Resultaträkningsdelen Jämförelse av utfall StadenResultaträkningsdelen AffärsverkenResultaträkningsdelen FonderEliminering och korrekturposter StadenEliminering och korrekturposter AffärsverkenEliminering och korrekturposter FonderStadens resultaträkning i bokslutet
Kassaflöde från verksamheten
Inkomstfinansiering
Årsbidrag675 59265 299521189 672-188 611-1 061741 412
Korrektivposter i inkomstfinansieringen-189 907-291-190 198
Investeringarnas kassaflöde
Investeringsutgifter-639 940-140 442-780 382
Finansieringsandelar i investeringsutgifterna10 8944 14015 034
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva180 995197181 192
 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 37 634-71 097521189 672-188 611-1 061-32 942
Kassaflöde från finansiering
Ändringar i utlåning
Ökningar i lånefordringar-143 386-32 88290 000-86 268
Minskningar i lånefordringar74 0437 835-1 98779 891
Ändring av lån
Ökning av långfristiga lån90 000-90 000
Minskning av långfristiga lån-73 456-15 0721 987-86 541
Ändring av långfristiga lån-767767
Ändringar i eget kapital
Ändring av grundkapital33 619-33 619
Övriga förändringar i likviditeten
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital-30 172-30 172
Förändring av omsättningstillgångar-5 2081 347-3 861
Ändring av fordringar-28 105-28 120-9 2075 98716 3379 444-33 664
Ändring av räntefria skulder51 89623 699114-9 363-1 352-81164 183
Kassaflöde från finansiering-154 38871 087-52184 637-72 261-24 986-96 432
Ändring av likvida medel-116 754-10274 309-260 872-26 047-129 374
Ändring av likvida medel
Likvida medel 31.121 112 004411 112 045
Likvida medel 1.1 1 241 368511 241 418
-129 364-10-129 374