5.1 De kommunala affärsverkens bokslut

Trafikaffärsverket

Resultaträkning

OMSÄTTNING01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Stöd från staden16 000 013,6915 232 079,52
Trafikeringsersättningar99 267 333,0796 887 065,70
Ersättningar för infrastruktur78 754 547,3476 680 586,12
Övriga försäljningsintäkter13 194 629,0811 656 512,75
207 216 523,18200 456 244,09
OMSÄTTNING01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Tillverkning för eget bruk5 288 987,954 623 849,86
Affärsverksamhetens övriga intäkter22 535 013,0621 927 774,18
Material och tjänster: Material, förnödenheter och varor01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Räkenskapsperiodens inköp-18 054 199,92-19 270 379,15
Köpta tjänster-40 070 658,48-39 811 890,37
-58 124 858,40-59 082 269,52
Personalkostnader01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Löner och arvoden-53 037 301,86-50 483 477,66
Lönebikostnader: Pensionskostnader-12 804 284,92-12 188 560,29
Övriga lönebikostnader-2 195 038,45-2 379 612,77
-68 036 625,23-65 051 650,72
Avskrivningar och nedskrivningar01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Avskrivningar enligt plan-45 432 536,21-43 249 795,54
-45 432 536,21-43 249 795,54
Affärsverksamhetens övriga kostnader01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Affärsverksamhetens övriga kostnader-23 935 514,98-24 218 183,71
-23 935 514,98-24 218 183,71
Rörelseöverskott/underskott (-)01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
39 510 989,3735 405 968,64
Finansiella intäkter och kostnader01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Ränteintäkter2 876,780
Övriga finansiella intäkter32 898,7231 813,27
Räntekostnader betalda till kommunen-1 839 129,17-349 786,66
Räntekostnader betalda till övriga-3 395 472,61-3 591 736,63
Ersättning på grundkapitalet-8 442 000,00-8 442 000,00
Infrastrukturränta-19 179 637,62-19 093 229,83
Övriga finansiella kostnader-48 982,82-18 256,34
-32 869 446,72-31 463 196,19
OMSÄTTNING01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
ÖVERSKOTT FÖRE RESERVERINGAR6 641 542,653 942 772,45
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens-1 112 310,11-2 149 019,34
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga avsättningar-2 698 770,201 014 755,18
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)2 830 462,342 808 508,29
Nyckeltal01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Avkastning på investerat kapital, %43,9
Avkastning på kommunens investerade kapital, procent2,21,9
Vinst, %3,22

Finansieringsanalys

Verksamhetens kassaflöde

VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE20192018
Rörelseöverskott (-underskott)39 510 989,3735 405 968,64
Avskrivningar och nedskrivningar45 432 536,2143 249 795,54
Finansiella intäkter och kostnader20192018
Ersättning på grundkapitalet-8 442 000,00-8 442 000,00
Infrastrukturränta-19 179 637,62-19 093 229,83
Räntekostnader betalda till kommunen-1 839 129,17-349 786,66
Övriga-3 408 679,93-3 578 179,70
Övriga korrektivposter i inkomstfinansieringen86 835,15-10 785,69
52 160 914,0147 181 782,30
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE20192018
Investeringar-138 204 081,98-107 159 393,86
Finansieringsandelar i investeringsutgifterna4 140 551,070
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva3 500,004 455 249,24
-134 060 030,91-102 704 144,62
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE20192018
-81 899 116,90-55 522 362,32

Kassaflöde från finansiering

Ändring av lån, långfristigt-81 899 116,90-55 522 362,32
Ökning av lån från kommunen90 000 000,00130 000 000,00
Minskning av lån från kommunen-1 987 675,49-1 987 675,49
Minskning av lån från övriga-13 084 883,46-13 084 883,46
74 927 441,05114 927 441,05
Övriga förändringar i likviditeten-81 899 116,90-55 522 362,32
Förändring av omsättningstillgångar1 170 029,04-2 490 168,25
Ändringar av fordringar från kommunen-4 428 328,50-778 461,70
Ändringar av fordringar från övriga-11 344 591,252 831 368,40
Ändring av räntefria skulder från kommunen2 122 130,072 240 897,76
Ändringar i skulder på samlingskonto från kommunen-766 861,57-64 098 828,65
Ändring av räntefria skulder från övriga20 218 273,072 802 460,36
6 970 650,86-59 492 732,08
20192018
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING81 898 091,9155 434 708,97
Ändring av likvida medel-1 024,99-87 653,35
Ändring av likvida medel20192018
Likvida medel 31.1255,571 080,56
Likvida medel 1.11 080,5688 733,91
-1 024,99-87 653,35
Nyckeltal20192018
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde ackumulerat-354 596-275 060
under fem år, 1 000 euro
Investeringar med internt tillförda medel, %38,844
Kalkylmässigt lånebidrag0,80,8
Låneskötselbidrag2,82,7
Likviditet, kassadagar00
Quick ratio0,20,1
Current ratio0,20,2

Balansräkning

Aktiva

Bestående aktiva
Immateriella tillgångar31.12.201931.12.2018
Immateriella rättigheter 395 188,36365 118,61
Övriga utgifter med lång verkningstid1 968 907,922 080 883,73
Förskottsbetalningar 5 437 850,075 566 430,03
7 801 946,358 012 432,37
Materiella tillgångar 31.12.201931.12.2018
Byggnader 220 906 279,19207 066 184,83
Fasta konstruktioner och anordningar 233 420 793,21225 559 819,56
Maskiner och inventarier 364 603 036,42328 098 335,91
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar149 077 095,63118 531 718,58
968 007 204,45879 256 058,88
Placeringar31.12.201931.12.2018
Aktier och andelar 39 505 024,7039 505 024,70
39 505 024,7039 505 024,70

Rörliga aktiva

Omsättningstillgångar31.12.201931.12.2018
Material och förnödenheter 8 021 780,539 191 809,57
8 021 780,539 191 809,57
Fordringar 
Långfristiga fordringar31.12.201931.12.2018
Övriga fordringar31 839 535,5531 839 535,55
31 839 535,5531 839 535,55
Kortfristiga fordringar31.12.201931.12.2018
Försäljningsfordringar 33 270 600,3723 431 675,44
Fordringar från kommunen5 628 246,521 199 918,02
Övriga fordringar49 441,9898 085,19
Resultatregleringar1 595 322,7741 013,24
40 543 611,6424 770 691,89
Kassa och bank 31.12.201931.12.2018
Kassa och bank 55,571 080,56
AKTIVA SAMMANLAGT 31.12.201931.12.2018
1 095 719 158,79992 576 633,52

Passiva

Eget kapital
Eget kapital31.12.201931.12.2018
Grundkapital 93 804 124,9793 804 124,97
Räntefritt grundkapital286 213 492,66286 213 492,66
Överskott/underskott (-) från tidigare räkenskapsperioder 25 863 152,2523 054 643,96
Räkenskapsperiodens överskott/underskott(-) 2 830 462,342 808 508,29
408 711 232,22405 880 769,88
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH FRIVILLIGA RESERVERINGAR31.12.201931.12.2018
Avskrivningsdifferens52 934 685,6551 822 375,54
Frivilliga reserveringar 7 389 107,454 690 337,25
60 323 793,1056 512 712,79
Främmande kapital
Långfristigt 31.12.201931.12.2018
Lån från kommunen221 875 215,70141 085 113,41
Lån från finansieringsinstitut206 952 715,61220 037 599,06
428 827 931,31361 122 712,47
Kortfristigt 31.12.201931.12.2018
Lån från kommunen109 122 885,88102 667 525,23
Lån från finansieringsinstitut13 084 883,4513 084 883,46
Leverantörsskulder 32 749 219,1916 683 473,78
Räntefria lån till kommunen5 900 061,383 777 931,31
Övriga skulder 1 871 182,902 406 346,27
Resultatregleringar 35 127 969,3630 440 278,33
197 856 202,16169 060 438,38
31.12.201931.12.2018
Främmande kapital sammanlagt626 684 133,47530 183 150,85
PASSIVA SAMMANLAGT 1 095 719 158,79992 576 633,52
Nyckeltal31.12.201931.12.2018
Soliditetsgrad, %42,846,6
Relativ skuldsättning %272,8238,4
Skulder och ansvar, procent av driftsinkomsterna273238,8
Ackumulerat överskott/underskott(-)28 69425 863
Lånestock, 31.12, 1 000 euro,551 036476 875
Lån och hyresgarantier 31.12, 1 000€551 595477 831
Lån och hyresgarantier, euro/invånare 844735

Affärsverket servicecentralen

Resultaträkning

Omsättning01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
101 336 164,21110 561 483,40
Affärsverksamhetens övriga intäkter01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
856 010,34725 085,06
Material och tjänster01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Material, förnödenheter och varor−25 584 275,42−31 153 028,43
Köpta tjänster−19 540 157,22−18 840 288,13
−45 124 432,64−49 993 316,56
Personalkostnader01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Löner och arvoden−38 275 765,10−39 107 494,04
Lönebikostnader: Pensionskostnader−9 358 576,59−7 555 400,46
Övriga lönebikostnader−1 448 887,89−1 692 368,25
−49 083 229,58−48 355 262,75
Avskrivningar och nedskrivningar01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Avskrivningar enligt plan−189 860,85−316 637,59
−189 860,85−316 637,59
01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Affärsverksamhetens övriga kostnader−4 734 153,60−5 195 272,86
Rörelseöverskott/underskott (-)3 060 497,887 426 078,70
Finansiella intäkter och kostnader01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Ersättning på grundkapitalet−80 000,00−80 000,00
Övriga finansiella kostnader−937,67−850,05
−80 937,67−80 850,05
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
2 979 560,217 345 228,65
Nyckeltal01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Avkastning på investerat kapital, %4,211,1
Avkastning på kommunens investerade kapital, procent4,811,8
Vinst, %2,96,6

Finansieringsanalys

Verksamhetens kassaflöde

Verksamhetens kassaflöde20192018
Rörelseöverskott (-underskott)3 060 497,887 426 078,70
Avskrivningar och nedskrivningar189 860,85316 637,59
Finansiella intäkter och kostnader-80 937,67-80 850,05
3 169 421,067 661 866,24
Investeringarnas kassaflöde20192018
Investeringsutgifter-259 047,57-71 448,28
-259 047,57-71 448,28
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE20192018
2 910 373,497 590 417,96

Kassaflöde från finansiering

Övriga förändringar i likviditeten20192018
Förändring av omsättningstillgångar62 092,58975 101,42
Ändringar av fordringar från kommunen606 579,923 807 245,84
Ändringar av fordringar på samlingskonto från kommunen-3 166 673,68-11 875 828,74
Ändringar av fordringar från övriga117 278,79385 566,88
Ändring av räntefria skulder från kommunen-32 466,42-152 005,13
Ändring av räntefria skulder från övriga-505 243,96-730 874,84
-2 918 432,77-7 590 794,57
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING20192018
-2 918 432,77-7 590 794,57
Ändring av likvida medel20192018
Ändring av likvida medel-8 059,28-376,61
Ändring av likvida medel20192018
Likvida medel 31.1240 115,0048 174,28
Likvida medel 1.148 174,2848 550,89
-8 059,28-376,61
Nyckeltal20192018
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde,29 78734 974
kumulativt under fem år, 1 000 euro
Investeringar med internt tillförda medel, %1 223,509 726,30
Quick ratio6,25,8
Current ratio6,25,8

Balansräkning

Aktiva

Bestående aktiva
Immateriella tillgångar31.12.201931.12.2018
Immateriella rättigheter26 558,2922 231,62
Övriga utgifter med lång verkningstid6 948,720
33 507,0122 231,62
Materiella tillgångar31.12.201931.12.2018
Maskiner och inventarier298 292,78190 381,14
Övriga materiella tillgångar15 457,4265 457,73
313 750,20255 838,87
Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar31.12.201931.12.2018
Material och förnödenheter737 588,22807 648,78
Övriga omsättningstillgångar97 552,7389 584,75
835 140,95897 233,53
Fordringar
Kortfristiga fordringar31.12.201931.12.2018
Försäljningsfordringar472 116,82397 432,13
Fordringar från kommun/samkommun84 713 370,6582 153 276,89
Övriga fordringar1 472 788,441 666 338,96
Resultatregleringar3 492,121 905,08
86 661 768,0384 218 953,06
Kassa och bank31.12.201931.12.2018
Kassa och bank40 115,0048 174,28
AKTIVA SAMMANLAGT31.12.201931.12.2018
AKTIVA SAMMANLAGT87 884 281,1985 442 431,36

Passiva

Eget kapital
Eget kapital31.12.201931.12.2018
Grundkapital1 000 000,001 000 000,00
Överskott/underskott (-) från tidigare räkenskapsperioder69 817 974,6662 472 746,01
Räkenskapsperiodens överskott/underskott(-)2 979 560,217 345 228,65
73 797 534,8770 817 974,66
Främmande kapital
Kortfristigt31.12.201931.12.2018
Leverantörsskulder3 525 773,053 473 244,85
Räntefria lån från kommunen69 772,77102 239,19
Övriga skulder794 664,26743 787,75
Resultatregleringar9 696 536,2410 305 184,91
14 086 746,3214 624 456,70
Främmande kapital sammanlagt31.12.201931.12.2018
Främmande kapital sammanlagt14 086 746,3214 624 456,70
PASSIVA SAMMANLAGT31.12.201931.12.2018
PASSIVA SAMMANLAGT87 884 281,1985 442 431,36
Nyckeltal31.12.201931.12.2018
Soliditetsgrad, %8482,9
Relativ skuldsättning %13,813,1
Ackumulerat överskott/underskott(-)72 79869 818
Skulder och ansvar % av driftsinkomsterna13,7813,14

Affärsverket byggtjänsten

Resultaträkning

Omsättning

Omsättning01.01.-31.12.201901.06.-31.12.2018
Omsättning250 161 844,53232 100 604,41
Omsättning01.01.-31.12.201901.06.-31.12.2018
Affärsverksamhetens övriga intäkter3 539 531,624 040 488,22
Material och tjänster: Material, förnödenheter och varor01.01.-31.12.201901.06.-31.12.2018
Inköp under räkenskapsperioden-32 943 357,61-26 752 047,46
Ökning (-) eller minskning (+) av lager-114 391,49406 435,73
Köpta tjänster-124 149 728,75-116 755 533,07
-157 207 477,85-143 101 144,80
Personalkostnader01.01.-31.12.201901.06.-31.12.2018
Löner och arvoden-57 106 940,30-55 499 816,19
Lönebikostnader: Pensionskostnader-13 848 059,68-13 410 197,96
Övriga lönebikostnader-2 185 489,84-2 259 665,16
-73 140 489,82-71 169 679,31
Avskrivningar och nedskrivningar01.01.-31.12.201901.06.-31.12.2018
Avskrivningar enligt plan-3 086 334,88-3 321 099,44
-3 086 334,88-3 321 099,44
Affärsverksamhetens övriga kostnader01.01.-31.12.201901.06.-31.12.2018
Hyror och övriga kostnader-12 567 269,91-11 212 644,94
-12 567 269,91-11 212 644,94
Rörelseöverskott/underskott (-)01.01.-31.12.201901.06.-31.12.2018
Rörelseöverskott/underskott (-)7 699 803,697 336 524,14
Finansiella intäkter och kostnader01.01.-31.12.201901.06.-31.12.2018
Räntekostnader till övriga-6 609,53-3 277,52
Övriga finansiella kostnader-3 470,00-5 285,00
Ersättning på grundkapitalet-1 944 000,00-1 944 000,00
-1 954 079,53-1 952 562,52
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)01.01.-31.12.201901.06.-31.12.2018
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)5 745 724,165 383 961,62
Nyckeltal01.01.-31.12.201901.06.-31.12.2018
Avkastning på investerat kapital, %14,315,1
Avkastning på kommunens investerade kapital, %14,315,1
Vinst %2,32,3

Finansieringsanalys

Verksamhetens kassaflöde

Verksamhetens kassaflöde20192018
Rörelseöverskott (-underskott)7 699 803,697 336 524,14
Avskrivningar och nedskrivningar3 086 334,883 321 099,44
Finansiella intäkter och kostnader-1 954 079,53-1 952 562,52
8 832 059,048 705 061,06
Investeringarnas kassaflöde20192018
Investeringsutgifter-1 926 976,33-1 920 808,78
-1 926 976,33-1 920 808,78
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE20192018
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE6 905 082,716 784 252,28

Kassaflöde från finansiering

Övriga förändringar i likviditeten20192018
Förändring av omsättningstillgångar114 391,49-406 435,73
Ändringar av fordringar från kommunen   -568 133,9912 709 429,11
Ändringar av fordringar på samlingskonto från kommunen-8 258 739,27-24 569 109,14
Ändringar av fordringar från övriga190 573,28226 482,79
Ändring av räntefria skulder från kommunen96 323,88-180 555,56
Ändring av räntefria skulder från övriga1 520 501,905 435 936,25
-6 905 082,71-6 784 252,28
Nyckeltal20192018
Investeringar med internt tillförda medel, %458,3453,2
Quick ratio ( Räkenskapsperiodens nyckeltal kan inte räknas, affärsverket har inga egna penningkonton.)
Current ratio ( Räkenskapsperiodens nyckeltal kan inte räknas, affärsverket har inga egna penningkonton.)

Balansräkning

Aktiva

Bestående aktiva
Materiella tillgångar 31.12.201931.12.2018
Fasta konstruktioner och anordningar601 176,45626 504,33
Maskiner och inventarier 8 042 666,469 176 697,13
8 643 842,919 803 201,46
Rörliga aktiva
Omsättningstillgångar31.12.201931.12.2018
Material och förnödenheter1 467 262,241 581 653,73
1 467 262,241 581 653,73
Fordringar 
Kortfristiga fordringar31.12.201931.12.2018
Försäljningsfordringar 1 056 647,171 189 296,74
Fordringar från kommun79 878 853,8471 051 980,58
Övriga fordringar2 481 326,402 572 392,85
Resultatregleringar 115 755,4882 612,74
83 532 582,8974 896 282,91
AKTIVA SAMMANLAGT 31.12.201931.12.2018
AKTIVA SAMMANLAGT 93 643 688,0486 281 138,10

Passiva

Eget kapital
Eget kapital31.12.201931.12.2018
Grundkapital 24 300 000,0024 300 000,00
Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder 26 820 192,9521 436 231,33
Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 5 745 724,165 383 961,62
56 865 917,1151 120 192,95
Främmande kapital
Långfristigt31.12.201931.12.2018
Erhållna förskott5 109 035,625 109 035,62
5 109 035,625 109 035,62
Kortfristigt 31.12.201931.12.2018
Leverantörsskulder11 459 116,4110 576 953,10
Räntefria lån från kommunen107 331,4211 007,54
Övriga skulder1 718 976,311 328 070,53
Resultatregleringar18 383 311,1718 135 878,36
31 668 735,3130 051 909,53
PASSIVA SAMMANLAGT 31.12.201931.12.2018
PASSIVA SAMMANLAGT 93 643 688,0486 281 138,10
Nyckeltal31.12.201931.12.2018
Soliditetsgrad, %64,263
Relativ skuldsättning %1313
Ackumulerat överskott (underskott), 1000 euro32 56626 820

Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Resultaträkning

Omsättning

Omsättning01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Omsättning29 766 700,2528 261 503,81
Affärsverksamhetens övriga intäkter157 349,18130 139,65
Material och tjänster01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Material, förnödenheter och varor−156 282,37−142 329,75
Köpta tjänster−8 775 864,42−9 125 325,09
−8 932 146,79−9 267 654,84
Personalkostnader01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Löner och arvoden−14 285 183,61−13 219 123,87
Lönebikostnader: Pensionskostnader−3 491 915,08−3 210 288,05
Övriga lönebikostnader−574 006,82−615 270,37
−18 351 105,51−17 044 682,29
Avskrivningar och nedskrivningar01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Avskrivningar enligt plan−147 224,42−221 876,73
−147 224,42−221 876,73
01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Affärsverksamhetens övriga kostnader−1 725 521,40−1 766 978,51
Rörelseöverskott/underskott (-)768 051,3190 451,09
Finansiella intäkter och kostnader01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Ersättning på grundkapitalet−56 000,00−56 000,00
Övriga finansiella kostnader−340,650
−56 340,65−56 000,00
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)711 710,6634 451,09
Nyckeltal01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Avkastning på investerat kapital, %27,93,8
Avkastning på kommunens investerade kapital, %27,93,8
Vinst %2,40,1

Finansieringsanalys

Verksamhetens kassaflöde

Verksamhetens kassaflöde20192018
Rörelseöverskott (-underskott)768 051,3190 451,09
Avskrivningar och nedskrivningar147 224,42221 876,73
Finansiella intäkter och kostnader−56 340,65−56 000,00
858 935,08256 327,82
Investeringarnas kassaflöde20192018
Investeringsutgifter−221 353,82−114 172,70
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE637 581,26142 155,12

Kassaflöde från finansiering

Övriga förändringar i likviditeten20192018
Ändringar av fordringar från kommunen−752 889,92−31 196,95
Ändringar av fordringar på samlingskonto från kommunen50 772,05−323 859,61
Ändringar av fordringar från övriga−28 696,164 708,34
Ändring av räntefria skulder från kommunen33 116,26−65 936,51
Ändring av räntefria skulder från övriga60 116,51274 129,61
−637 581,26−142 155,12
Nyckeltal
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, kumulativt, 5 år 1000 euro1 068    704
Investeringar med internt tillförda medel, %388224,5

Balansräkning

Aktiva

Bestående aktiva
Immateriella tillgångar31.12.201931.12.2018
Immateriella rättigheter31 500,000
Övriga utgifter med lång verkningstid80 755,880
112 255,880
Materiella tillgångar31.12.201931.12.2018
Maskiner och inventarier187 174,30225 300,78
187 174,30225 300,78
Rörliga aktiva
Fordringar
Kortfristiga fordringar31.12.201931.12.2018
Försäljningsfordringar76 103,5240 560,60
Fordringar från kommun/samkommun7 498 778,886 796 661,01
Övriga fordringar340 947,73361 827,58
Resultatregleringar34 464,1620 431,07
7 950 294,297 219 480,26
AKTIVA SAMMANLAGT31.12.201931.12.2018
AKTIVA SAMMANLAGT8 249 724,477 444 781,04

Passiva

Eget kapital
Eget kapital31.12.201931.12.2018
Grundkapital694 901,28694 901,28
Överskott/underskott (-) från tidigare räkenskapsperioder1 700 798,161 666 347,07
Räkenskapsperiodens överskott/underskott(-)711 710,6634 451,09
3 107 410,102 395 699,44
Främmande kapital
Kortfristigt31.12.201931.12.2018
Leverantörsskulder793 303,80799 244,68
Räntefria skulder från kommunen35 839,512 723,25
Övriga skulder343 385,49298 158,30
Resultatregleringar3 969 785,573 948 955,37
5 142 314,375 049 081,60
31.12.201931.12.2018
Främmande kapital sammanlagt5 142 314,375 049 081,60
PASSIVA SAMMANLAGT8 249 724,477 444 781,04
Nyckeltal31.12.201931.12.2018
Soliditetsgrad, %               37,7 32,2
Relativ skuldsättning %17,217,8
Skulder och ansvar, procent av driftsinkomsterna45,752,6
Ackumulerat överskott/underskott(-)2 4131 701
Lån och hyresgarantier 31.128 4989 900
Lån och hyresgarantier, euro/invånare  1315

Affärsverket företagshälsan

Resultaträkning

Omsättning

01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Omsättning17 831 421,0616 717 515,76
Affärsverksamhetens övriga intäkter568 783,09389 662,89
Material och tjänster01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Material, förnödenheter och varor−344 214,46−425 515,99
Köpta tjänster−6 076 585,13−4 723 621,54
−6 420 799,59−5 149 137,53
Personalkostnader01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Löner och arvoden−7 990 823,38−7 587 267,87
Lönebikostnader: Pensionskostnader−1 944 598,68−1 832 602,20
Övriga lönebikostnader−326 726,81−358 196,87
−10 262 148,87−9 778 066,94
Avskrivningar och nedskrivningar01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Avskrivningar enligt plan−10 535,00−21 218,18
−10 535,00−21 218,18
01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Affärsverksamhetens övriga kostnader−1 312 441,31−1 283 672,02
Rörelseöverskott/underskott (-)394 279,38875 083,98
Finansiella intäkter och kostnader01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
Ersättning på grundkapitalet−40 000,00−40 000,00
Övriga finansiella kostnader−5,23−187,08
−40 005,23−40 187,08
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)01.01.–31.12.201901.01.–31.12.2018
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (-)354 274,15834 896,90
Nyckeltal
Avkastning på investerat kapital, %15,444,4
Avkastning på kommunens investerade kapital, %15,444,4
Vinst %25

Finansieringskalkyl

Verksamhetens kassaflöde

Verksamhetens kassaflöde20192018
Rörelseöverskott (-underskott)394 279,38875 083,98
Avskrivningar och nedskrivningar10 535,0021 218,18
Finansiella intäkter och kostnader−40 005,23−40 187,08
364 809,15856 115,08
Investeringarnas kassaflöde20192018
Investeringsutgifter−14 900,000
−14 900,000
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE20192018
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE349 909,15856 115,08

Kassaflöde från finansiering

Övriga förändringar i likviditeten20192018
Ändringar av fordringar från kommunen−1 057 799,781 069 569,63
Ändringar av fordringar på samlingskonto från kommunen576 870,60−1 976 646,21
Ändringar av fordringar från övriga−55 013,5565 242,12
Ändring av räntefria skulder från kommunen1 695,70−61 579,25
Ändring av räntefria skulder från övriga184 337,8847 298,63
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA−349 909,15−856 115,08
Nyckeltal20192018
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde,2 311                                   1 961
kumulativt, 5 år, 1000 euro
Investeringar med internt tillförda medel, %2 448,40-

Balansräkning

Aktiva

Bestående aktiva
Materiella tillgångar31.12.201931.12.2018
Maskiner och inventarier25 510,4021 145,40
25 510,4021 145,40
Rörliga aktiva
Fordringar
Kortfristiga fordringar31.12.201931.12.2018
Försäljningsfordringar203 190,65136 602,62
Fordringar från kommun/samkommun5 129 117,894 648 188,71
Övriga fordringar118 722,37117 716,85
Resultatregleringar21 930,0034 510,00
5 472 960,914 937 018,18
AKTIVA SAMMANLAGT31.12.201931.12.2018
AKTIVA SAMMANLAGT5 498 471,314 958 163,58

Passiva

Eget kapital

Eget kapital31.12.201931.12.2018
Grundkapital500 000,00500 000,00
Överskott/underskott (-) från tidigare räkenskapsperioder1 890 119,961 055 223,06
Räkenskapsperiodens överskott/underskott(-)354 274,15834 896,90
2 744 394,112 390 119,96

Främmande kapital

Kortfristigt31.12.201931.12.2018
Leverantörsskulder510 490,83471 225,11
Räntefria skulder från kommunen2 145,70450
Övriga skulder238 775,01198 606,48
Resultatregleringar2 002 665,661 897 762,03
2 754 077,202 568 043,62
31.12.201931.12.2018
Främmande kapital sammanlagt2 754 077,202 568 043,62
PASSIVA SAMMANLAGT5 498 471,314 958 163,58
Nyckeltal31.12.201931.12.2018
Soliditetsgrad, %49,9                               48,2
Relativ skuldsättning %15                               15,0
Skulder och ansvar, procent av driftsinkomsterna114,4                             113,8
Ackumulerat överskott/underskott(-)2 2441 890
Lån och hyresgarantier 31.12,18 25616 877
Lån och hyresgarantier, euro/invånare28                                  26