1.6.4 Måluppfyllelsen för dottersammanslutningarna

Som en del av koncernstyrningen ställde stadsfullmäktige i budgeten 2019 följande mål för dottersammanslutningarna. Alla utom fem nådde målsättningarna.

SammanslutningMål som ska rapporteras till stadsfullmäktigeUtfallFörklaring
Finlandia-huset AbBolaget förbereder sig för en ombyggnad av fastigheten.UppfylldesBolaget deltog aktivt i att planera ombyggnaden tillsammans med intressenterna. Tillsammans med ägaren lät bolaget göra ett strategiskt konceptprojekt för husets verksamhet som är avsett för tiden efter renoveringen. Dessutom deltog bolaget aktivt i att planera de tillfälliga lokalerna, det s.k. Lilla Finlandia.
Helen AbUtvecklingsprogrammet genomförs enligt planen i enlighet med ägarens beslut.UppfylldesBolaget fattade beslut om att börja planera biovärmecentralen som ska byggas i Nordsjö. Samtidigt kunde man bekräfta stängningen av Hanaholmens kraftverk, eftersom de ersättande lösningarna för värmeproduktionen bekräftades.
Bolaget fattade beslut om att i Nordsjö bygga en ny och unik värmepump som utnyttjar havsvattnets värme. Byggandet börjar 2020 och den nya värmepumpen kan tas i bruk 2022. 
Helen lanserade en ny tjänst med ett virtuellt batteri för dem som köper solpanel. Det virtuella batteriet är ett steg mot ny och renare energiproduktion där även kunderna deltar. 
I Norsjö utvecklas ett unikt stadsraffinaderi i ett samarbetsprojekt mellan Helen, Lassila & Tikanoja och VTT. Syftet är att utnyttja material och energi i en cirkulär ekonomi.  
Helsingfors bostadsrätt AbKostnadsstegringen inom fastighetsunderhålletUppfylldesUnderhållskostnaderna för fastigheterna ökade med i medeltal med 0,6 procent under en treårsperiod, vilket är 3,3 procentenheter mindre än förändringen i kostnadsindex under motsvarande tid. Underhållet av utomhusområden ökade betydligt per areal under perioden. Under perioden ökade dessutom de administrativa kostnaderna, uppvärmning, vatten och avlopp, el samt städning. Kostnaderna för förbrukning, service och avfallshantering sjönk en aning. 
(euro/m2) högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna
(jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).
Helsingfors stads bostäder AbKostnadsstegringen inom fastighetsunderhålletUppfylldesUnderhållskostnaderna för fastigheterna ökade med i medeltal med 3,8 procent under en treårsperiod, vilket är 0,1 procentenheter mindre än förändringen i kostnadsindex under motsvarande tid. Jämfört med föregående års kostnader var den procentuellt största ökningen reparationskostnaderna som ökade med ca 23 procent, el med 14 procent och service av uteområden 12 procent. 
(euro/m2) högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna
(jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).
Helsingfors Hamn AbProgrammet för en kolneutral hamn 2035 utarbetas.UppfylldesEfter beredningen beslutade styrelsen 24.10.2019 om ett program som ska styra bolagets verksamhet de närmaste åren för att minska koldioxidutsläppen.
Helsingin Seniorisäätiö srStiftelsen förbereder sig för vårdreformen enligt de riktlinjer som har fastställts med staden.UppfylldesSocial- och hälsovårdsnämnden besökte stiftelsens lokaler under 2019 och stiftade bekantskap med verksamheten. Under våren 2019 träffade stiftelsens operativa ledning tjänstemän och förtroendevalda inom staden med vilka man diskuterade om stadens nya riktlinjer för vårdreformen.
Helsingfors evenemangsstiftelse srStiftelsen intar sin nya roll.UppfylldesStiftelsens verksamhet i sin nuvarande form inleddes 1.1.2019. Fyra anställda från Helsinki Marketing Oy flyttades till stiftelsen och under början av året undertecknades verksamhetsöverlåtelserna för de evenemang som stiftelsen ansvarar för. Samarbetsavtalet mellan staden och stiftelsen är klart. 
Jääkenttäsäätiö sr - Isbanestiftelsen srBeredskap för att eventuellt genomföra projektet Garden Helsinki.UppfylldesStiftelsen förberedde sig på det eventuella projektet på flera olika sätt, exempelvis genom att för beslutsfattandet producera olika uppskattningar om kostnader för stiftelsens ekonomi. Stiftelsen deltog i flera olika arbetsgrupper där man behandlar projektets effekter för områdets aktörer och omgivning. Tillsammans med projektet föreslog stiftelsen också olika samarbetsmodeller och -former för framtiden, som stiftelsen, staden och projektet kunde ha ekonomisk och funktionell nytta av. Dessutom deltog stiftelsen regelbundet i koncernens, stadens och projektets på förhand bestämda möten där projektet behandlades ur stiftelsens perspektiv.
Ömsesidiga fastighetsbolaget Helsingfors RäntestödsbostäderKostnadsstegringen inom fastighetsunderhålletUppfylldes inteUnderhållskostnaderna för bolagets fastigheter ökade i medeltal med 23,4 procent under en treårsperiod, vilket är 19,4 procentenheter mer än förändringen i kostnadsindex under motsvarande tid. Bolagets reparationskostnader uppgick till sammanlagt 6 miljoner euro. Kostnadsökningen berodde på stora reparationsprojekt i fastigheterna. De största reparationsprojekten gällde följande fastigheter: Förvaltarbågen 3; badrumsreparationer 0,6 miljoner euro, Kottbyvägen 1,; reparation av terrassbalkongernas golvbrunnar och av fönster och dörrar 0,5 miljoner euro, Igelkottsvägen 18; badrumsreparationer 0,3 miljoner euro, och Valtimovägen 3; reparation av terrassbalkonger och av fönster och dörrar 0,3 miljoner euro.
(euro/m2) högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna
(jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).
Beredskap för en eventuell fusion med Fastighets Ab Auroraborg.UppfylldesFusionen ägde rum 31.12.2019.
Fastighets Ab AuroraborgKostnadsstegringen inom fastighetsunderhålletUppfylldesUnderhållskostnaderna för fastigheterna minskade i medeltal med 5,1 procent under en treårsperiod, vilket är 9,0 procentenheter mindre än förändringen i kostnadsindex under motsvarande tid. Bolagets reparationskostnader sjönk under den granskade perioden, vilket förklarar att bolagets kostnadsindextal har minskat. 
(euro/m2) högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna (jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).
Beredskap för en fusionering med Räntestödsbostäderna.UppfylldesFusionen ägde rum 31.12.2019.
Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i HelsingforsKostnadsstegringen inom fastighetsunderhålletUppfylldes inteUnderhållskostnaderna för bolagets fastigheter ökade i medeltal med 6,0 procent under en treårsperiod, vilket är 2,1 procentenheter mer än förändringen i kostnadsindex under motsvarande tid. Det förekom stora variationer i bolagets underhållskostnader under olika år, och kostnadsutvecklingen påverkades av förändringar i byggnadsbeståndet åren 2018–2019. 
(euro/m2) högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna
(jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll).
Fastighets Ab KabelhusetKostnadsstegringen inom fastighetsunderhålletUppfylldesUnderhållskostnaderna för fastigheterna minskade i medeltal med 2,4 procent under en treårsperiod, vilket är 6,3 procentenheter mindre än förändringen i kostnadsindex under motsvarande tid. Bolagets reparationskostnader sjönk med ca 30 procent under den granskade perioden, vilket förklarar att bolagets kostnadsindextal har minskat. 
(euro/m2) högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna
(jfr Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll). 
Projektet Dansens hus genomförs enligt projektplanen. UppfylldesBolaget lyfte fram 17.12.2018, § 129, hur dröjsmålet inom koncernsektionen som orsakas av kommunalbesvär påverkar kostnadsberäkningen och tidtabellen för projektet Dansens hus. När Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade kommunalbesvären över planen och planen vann laga kraft i juni 2019 behandlade stadsstyrelsen 7.10.2019, § 679, den uppdaterade kostnadsberäkningen som behandlats av koncernsektionen i december 2018 och godkände höjningen av stadens finansieringsandel med högst 3,95 miljoner euro. Fastighets Ab Kabelhuset förverkligade planen för Dansens hus enligt planen som uppdaterats 2018.
Kiinteistö Oy Myllypuron KampusBeredningen av campus byggprojekt avancerar enligt planerna.Uppfylldes inteProjektet framskred under räkenskapsperioden i enlighet med målet i övrigt, men färdigställdes senare än planerat trots åtgärder för att påskynda projektet. Projektet höll sig inom kostnadsramarna.
MetropoliLab OyBolaget säkerställer och tryggar tillgången i huvudstadsregionen till sådana laboratorieanalys- och provtagningstjänster som behövs för uppföljningen av livsmedels-, vatten- och miljötillståndet i alla epidemisituationer och andra undantagstillstånd och störningar samt garanterar att sådana tjänster finns att tillgå för företagarna, myndigheterna och kommuninvånarna i området.UppfylldesBolaget har säkerställt och garanterat laboratorie- och provtagningstjänster i huvudstadsregionen i alla målsatta situationer i enlighet med det bindande målet. 
Mäkelänrinteen Uintikeskus OyÖkad verksamhet i samarbetsnätverket Urhea. UppfylldesTillsammans med Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea och Mäkelänrinteen lukio har bolaget kartlagt idrottarnas och tränarnas specifika behov för träningsställen, -redskap och -tider. Personalen vid Simcentret, Urhea och Mäkelänrinteen lukio har regelbundet träffats för att gå igenom respons från olika kundgrupper och vid behov ändrat verksamheten enligt detta. Dessutom diskuterar man regelbundet om samarbete och idéer kring utveckling av verksamheten.
Stiftelsen Uddhemmet srStiftelsen förbereder sig för vårdreformen enligt de riktlinjer som har överenskommits med staden.UppfylldesUnder våren 2019 träffade stiftelsens operativa ledning tjänstemän och förtroendevalda inom staden med vilka man diskuterade om stadens nya riktlinjer för vårdreformen. Stiftelsen förberedde sig för vårdreformen enligt stadens riktlinjer.
Oulunkylän sairaskotisäätiö srStiftelsen förbereder sig för vårdreformen enligt de riktlinjer som har fastställts med staden.UppfylldesStiftelsens styrelse behandlade aktivt vårdreformen och granskade även situationen utifrån två utredningar av konsulter. Man fick råd och stöd från koncernenheten. 
Palmia AbBolagets verksamhet anpassar sig till konkurrensutsättningar utan att försämra lönsamheten.Uppfylldes inteBolaget nådde inte det fastställda målet eftersom resultatet var negativt.
Bolaget förbereder sig på stadens kommande servicekonkurrensutsättningar.UppfylldesBolagets marknadsandel fortsatte att öka och man verkställde implementeringen av strategin för att bli riksomfattande. Antalet kunder fortsatte att öka. Palmia köpte  Tekme Oy och Linnan ateriapalvelut Oy i Tavastehus, i enlighet med tillväxtstrategin. Företagsköpet bidrar till en ökad årlig omsättning och en möjlighet att öka omsättningen samt förbättra lönsamheten genom synergieffekter. Man främjar regelbundet olika tillväxtalternativ (företagsköp och externaliseringar). 
Seure Henkilöstöpalvelut OyPrishöjningen i volymservicetjänsterna inom personaluthyrningen motsvarar högst ökningen i kostnadsnivån.UppfylldesBolagets styrelse bestämde att höja priserna med 1,7 procent 13.12.2018, varmed effekten per år är 1,3 procent. Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen steg prisindex för kommunernas basservice med 2,2 procent under det tredje kvartalet 2019 jämfört med föregående. Bolaget nådde sitt bindande mål.
Stadion-säätiö sr - Stadionstiftelsen srOmbyggnaden och förnyandet av Olympiastadion fortsätter enligt kostnadskalkylen och tidsschemat.Uppfylldes inteFrån projektplaneringsfasen för Olympiastadion i maj 2014 till november 2019 har anbudsprisindex stigit med 29 procent. Projektet är inte bundet vid anbudsprisindex. En bakgrundsfaktor till kostnaderna är att projektet är exceptionellt och unikt. Olympiastadion är det genom tiderna största ombyggnadsprojektet i Finland och till svårighetsgraden ett fullständigt exceptionellt projekt. Olympiastadion har också ett starkt byggnadsskydd med stöd av lagen, vilket ställer sina egna krav på projektet. Eftersom säkerhetsbestämmelserna har skärpts anläggs det på Olympiastadion också nya slags säkerhetsportar, som ska användas vid varje storevenemang där. Dessutom har det byggts helt nya lokaler intill och speciellt under stadion.
UMO-stiftelsen srUtredning och utveckling av möjligheterna till en smidigare struktur i den orkester som stiftelsen upprätthåller.UppfylldesInom ramen för arbetslagstiftningen och kollektivavtalen kunde stiftelsen nå målet om en mer flexibel orkester. Två anställningar blev lediga och dessa samt 1,5 övriga anställningar (totalt 3,5) sköts av frilansare. Dessutom fick man god fart på smågruppsverksamheten tillsammans med musikerna.