1.7 Behandling av räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat före förändring av reserver och fonder är 376 976 075,00 euro. I resultatet ingår även resultaten för stadens affärsverk och de fonder som utgör självständiga balansenheter, vilka tas upp i deras egen bokföring.

Stadsstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat disponeras enligt följande:

Över-/underskott från de affärsverk som nämns nedan ska överföras till balansräkningens eget kapital enligt förslag från direktionen vid respektive affärsverk.

AffärsverkÖver-/underskott2019
Trafikaffärsverket (HST)överskott2 830 462,34
Affärsverket servicecentralen (Servicecentralen Helsingfors)överskott2 979 560,21
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa)överskott711 710,66
Affärsverket företagshälsan (Företagshälsan Helsingfors)överskott354 274,15
Affärsverket byggtjänsten (Stara)överskott5 745 724,16

Över-/underskott i de fonder som nämns nedan ska överföras till respektive fonds fondkapital i enlighet med fondens stadgar.

FondÖver-/underskott2019
Bostadsproduktionsfondenöverskott2 462 403,58
Fonden för idrotts- och friluftsanläggningaröverskott3 688,15
Försäkringsfondenöverskott1 183 138,98
Innovationsfondenunderskott-3 128 712,57

Dessutom föreslår stadsstyrelsen att räkenskapsperiodens resultat för den övriga verksamheten ska disponeras enligt följande:

2019 euro
Ur investeringsfonden för Kampen–Tölöviken intäktsförs det belopp som använts för investeringar i området5 266 731,51
Till bostadsproduktionsfonden läggs  från bostadsproduktionsbyråns resultat för räkenskapsperioden3 618 971,00
Ur förortsfonden intäktsförs ett belopp som motsvarar användningen4 095 005,78
Av den avskrivningsdifferens som uppstått vid upplösningen av investeringsreserven för ombyggnad av ämbetshuset i Berghäll intäktsförs840 939,63
Räkenskapsperiodens överskott för den övriga verksamheten efter avsättningar och fondöverföringar ska tas upp i stadens balansräkning bland eget kapital, över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder.366 606 450,95