1.3.2 Finansiering av verksamheten

Finansieringsanalys

1 000 euro20192018
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE
Årsbidrag741 412751 996
Extraordinära poster0-18 412
Korrektivposter i inkomstfinansieringen-190 198-107 180
 551 214626 404
INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE  
Investeringsutgifter-780 382-625 292
Finansieringsandelar i investeringsutgifterna15 03411 933
Överlåtelsevinster av tillgångar bland bestående aktiva181 192137 672
 -584 156-475 687
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE-32 942150 717
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING
  Ändringar i utlåning
Ökning av utlåning-86 268-120 031
Minskning av utlåning79 89170 302
-6 377-49 729
  Ändring av lån  
Minskning av långfristiga lån-86 541-105 849
-86 541-105 849
Ändringar i eget kapital00
Övriga förändringar i likviditeten
Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital-30 172-64 475
Förändring av omsättningstillgångar-3 8614 533
Ändring av fordringar-33 664-14 884
Ändring av räntefria skulder64 1834 544
-3 514-70 282
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING-96 432-225 860
ÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL-129 374-75 143
Ändring av likvida medel  
Likvida medel 31.121 112 0441 241 418
Likvida medel 1.11 241 4181 316 561
-129 374-75 143

Utfallet för stadens investeringar 2019 var 780 miljoner euro när affärsverkens investeringar beaktas (närmast trafikaffärsverkets investeringar i kollektivtrafik), alltså betydligt större än föregående år (625 miljoner 2018).

Investeringsutgifterna exklusive affärsverken 2109 var 639,9 miljoner euro, vilket är 24 procent mer än 2018. Under 2018 användes 516 miljoner euro, under 2017 användes 545,7 miljoner euro, år 2016 användes 485,9 miljoner euro och år 2015 användes 388 miljoner euro. Den höjda investeringsnivån under de senaste åren har gällt särskilt fostrans- och utbildningssektorns byggprojekt, grundberedning i flera projektområden samt ny- och ombyggnad av gator och trafikleder.

Investeringsutgifterna ökade från 2018 till 2019 särskilt vad gäller anslagen för husbyggnadsprojekt, grundberedning samt gator och trafikleder.

Det användes sammanlagt 266,1 miljoner euro för husbyggnadsprojekt, vilket är 27,5 procent mer än 2018. Det användes 208,7 miljoner euro år 2018. För ny- och tillbyggen användes 116,2 miljoner euro medan det användes 83,8 miljoner euro år 2018. Det användes 149,1 miljoner euro för reparationsprojekt medan motsvarande siffra för 2018 var 124 miljoner euro. De mest betydande ökningarna av anslagsförbrukningen jämfört med 2018 gällde fostransoch utbildningssektorn.

Det användes sammanlagt 85,7 miljoner euro för grundberedning medan motsvarande siffra för 2018 var 66,4 miljoner euro. Budgetmomentet Grundberedning i projektområden, till stadsstyrelsens disposition, förbrukade 2019 sammanlagt 55,6 mn euro, vilket var 20,9 procent mer än 2018. År 2018 var motsvarande belopp 44 miljoner euro. För investeringar i budgetmomentet Grundberedning, utfyllnadsarbeten, byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition, användes sammanlagt 30,1 miljoner euro, vilket är 32 procent mer än 2018. År 2018 var motsvarande belopp 20,4 miljoner euro. De mest betydande ökningarna av anslagsförbrukningen jämfört med 2018 gällde grundberedning i Fiskehamnen, Västra hamnen och Kronbergsstranden.

För gator och trafikleder användes sammanlagt 158,7 miljoner euro, vilket var 13,3 procent mer än 2018. Det användes 140,1 miljoner euro år 2018. De mest betydande ökningarna av anslagsförbrukningen jämfört med 2018 gällde budgetmomentet Ombyggnad och trafikregleringar.

Affärsverket HST:s investeringar uppgick till 134,1 miljoner euro 2019 (102,7 miljoner euro 2018). Den största investeringen var avgifter för infrastrukturen för Jokerbanan, 42,5 miljoner euro. Det gjordes avbetalningar på de nya Artic-spårvagnarna för 30,9 mn euro.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde blev 33 miljoner euro negativt p.g.a. att investeringsnivån var betydligt högre än föregående år. Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde, som är ett centralt nyckeltal som beskriver stadens ekonomiska situation, blev betydligt svagare än föregående år (151 miljoner euro).

Under 2019 amorterades lånen enligt plan (87 miljoner euro) och inga nya lån togs. Det var möjligt att finansiera amorteringarna med kassamedel och stadens likviditet höll sig på en tillräcklig nivå. Stadens lånestock sjönk till 1 014 miljoner euro (inkl. HST:s lån från penninginstitut).

Stadens kassa och banktillgodohavanden har minskat med 129,4 miljoner euro under den aktuella räkenskapsperioden. Minskningen av likvida medel berodde på att verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var på en lägre nivå än föregående år samt amorteringar av långfristiga lån.

I posten Kassa och bank i stadens balansräkning ingår även kontomedel för sammanslutningar som hör till stadens koncernkonto. Stadens skuld till de samfund som nämns ovan på deras medel i koncernkontot syns i stadens balans såsom ett motsvarande belopp kortfristiga skulder. På stadens koncernkonto fanns sammanlagt 332,8 miljoner euro i dottersammanslutningarnas medel.

I de övriga förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital visas bostadsproduktionens minskade användning av stadens så kallade interna kontokredit såsom en post som förbättrar stadens betalningsförmåga jämfört med föregående år Den höga nivån föregående år berodde på den då märkbart ökade produktionen samt ökningen av entreprenadkostnaderna.

Finansieringsanalysens nyckeltal har utvecklats som följer:

20192018201720162015
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde (ackumulerat 2015-2019), 1 000 euro354 671789 658563 819221 907-16 764
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde ackumulerat under fem år, miljoner euro, utan de bokföringsmässiga effekterna av bolagiseringen av affärsverk 2014354,7410,3184,4-157,5-396
Investeringar med internt tillförda medel, procent 196,9122,6137125,346,8
Låneskötselbidrag16,34,72,42,1
Likviditet, kassadagar7791997970
1 Effekterna av att bokföringen av extraordinära intäkter och kostnader ändrades 2017 har beaktats sedan 2016.

Kassaflödet från stadens verksamhet och investeringar har visat ett överskott under åren 2016-2018 vilket har förbättrat nyckeltalen i finansieringsanalysen.

Nyckeltalet verksamhetens och investeringarnas kassaflöde visar hur mycket av kassaflödet som blir över för nettoutlåning, amorteringar och förstärkning av kassan. Om kassaflödet är negativt måste man täcka utgifterna genom att antingen minska de befintliga kassamedlen eller öka låntagningen.

Låneskötselbidraget visar hur bra inkomstfinansieringen räcker till för att betala ränta på främmande kapital och amorteringar. En kommuns förmåga att sköta sina lån anses vara god då värdet överstiger 2. År 2019 var låneskötselbidraget 7,4.

Nyckeltalet Likviditet, kassadagar anger hur många dagars betalningar från kassan som kan täckas med de likvida medel som fanns på årets sista dag.