4.2 Noter till resultaträkningen

4. Verksamhetsintäkter per sektor

Verksamhetsintäkter per sektor 1 000 eurKoncernen 2019Koncernen 2018Staden ( I uppgifterna ingår tillverkning för eget bruk.) 2019Staden ( I uppgifterna ingår tillverkning för eget bruk.) 2018
Centralförvaltningen975 146974 94339 47926 138
Fostrans- och utbildningssektorn43 58241 41768 21665 151
Stadsmiljösektorn1 455 2361 328 400632 727589 016
Kultur- och fritidssektorn65 63956 58132 20928 643
Social- och hälsovårdssektorn774 358754 845183 390213 857
Affärsverken408 698376 565408 698376 565
Fonder17 01518 88317 01518 883
Verksamhetsintäkter sammanlagt Verksamhetsintäkterna visas separat från externa poster.3 739 6743 551 6341 381 7341 318 253

5. Specifikation av skatteinkomster

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Kommunalskatt2 632 9352 580 4832 632 9352 580 483
Samfundsskatt586 905574 753586 905574 753
Fastighetsskatt273 892261 347273 892261 347
Skatteinkomster sammanlagt3 493 7323 416 5833 493 7323 416 583

6. Specifikation av statsandelar

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Statsandelen för kommunal basservice (utan utjämning)554 315501 619553 761501 619
Utjämning av statsandelar baserad på skatteintäkter-340 604-319 277-340 604-319 277
Övriga statsandelar för undervisning och kultur19 61814 96519 61814 965
Statsandelar sammanlagt233 329197 307232 775197 307

7. Specifikation av köpta tjänster

1 000 euroStaden 2019Staden 2018
Köpt kundservice1 151 847997 224
Köp av övriga tjänster815 211775 496
Köpta tjänster sammanlagt1 967 0581 772 720

8. Stöd till fullmäktigegrupper

1 000 euroStaden 2019Staden 2018
Samlingspartiet8086
Gröna förbundet7373
Vänsterförbundet7070
Finlands socialdemokratiska parti4242
Svenska folkpartiet3535
Sannfinländarna2027
Blå fullmäktigegruppen 1412
Centern i Finland911
Feministiska partiet77
Fullmäktigegruppen Öppna partiet (f.d. Piratpartiet)77
Kristdemokraterna i Finland77
Fullmäktigegruppen För ett sunt Helsingfors77
Understöd till fullmäktigegrupperna sammanlagt371384

9. Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan och förändringar I dem

Avskrivningsplanen har godkänts av stadsfullmäktige 18.9.1996 Efter detta har avskrivningsplanen kompletterats genom stadsfullmäktiges beslut. Genom beslut 2.11.2001 bestämdes avskrivningstider för bostadsfastigheternas byggnader och parkeringsbolagens bergtunnlar och anläggningar ovan jord. Beslut 14.11.2001 gäller fabriks- och produktionsbyggnader samt fasta konstruktioner och anordningar och beslutet 9.10.2002 gäller investeringar i trafikleder till Nordsjö hamn. Beslutet 18.6.2003 gäller rullande materiel och övriga transportmedel och beslutet 29.11.2006 gäller progressiv avskrivning av fastighetsbolagens bostadshus. Beslutet 11.05.2011 gäller avskrivningen av adb-program och Stns beslut 11.1.2016 gäller kommunikationsmedel och övriga materiella nyttigheter. Avskrivningsplanen bygger på lineära avskrivningar enligt den uppskattade ekonomiska livslängden. Beräkningen av avskrivningar ändrades 2012 i och med att man började använda SAP-systemet på så sätt att avskrivningarna börjar vid ingången av den månad som följer efter anskaffningsmånaden, medan de tidigare började vid ingången av anskaffningsmånaden. Sektorernas och affärsverkens avskrivningsplaner har granskats av deras nämnder och direktioner under 2019 och man har säkrat att avskrivningsplanerna stämmer överens med stadsfullmäktiges ramar. Avskrivningstiderna är följande:

Immateriella rättigheter5-20 år
Övriga utgifter med lång verkningstid3-20 år
Bostadsfastighetsbolagens bostadsbyggnaderProgressiv avskrivninghögst 40 år
Övriga byggnader och konstruktioner10-50 år
Parkeringsbolagens bergtunnlarhögst 100 år
Parkeringsbolagens anläggningar på markytanhögst 60-70 år
Övriga fasta konstruktioner och anordningar8-50 år
Maskiner och inventarier3-30 år
Övriga materiella tillgångar3-5 år

Små anskaffningar bland bestående aktiva, vars anskaffningsutgift understiger 10 000 euro har bokförts som årlig kostnad.

10. Förändring av avsättningar

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Pensionsansvar 1.1102 113113 833101 217112 919
Ökningar under räkenskapsperioden    
Minskningar under räkenskapsperioden-34 112 -11 720-34 007-11 702
Pensionsansvar 31.1268 001102 11367 210101 217
Avsättning för efterbehandling av deponier (HRM) 1.1 18 49617 111....
Ökningar under räkenskapsperioden3 574 2 941....
Minskningar under räkenskapsperioden-10-1 556....
Avsättning för efterbehandling av deponier (HRM) 31.12 21 96718 496....
Avsättning för patientskadeansvarspremie (HNS) 1.117 37817 330....
Ökningar under räkenskapsperioden048....
Minskningar under räkenskapsperioden-3 514 ....
Avsättning för patientskadeansvarspremie (HNS) 31.1213 86417 378....
Övriga avsättningar 1.11 2601 75200
Ökningar under räkenskapsperioden55542100
Minskningar under räkenskapsperioden-539-91300
Övriga avsättningar 31.121 2761 26000

11. Överlåtelsevinster och -förluster av tillgångar bland bestående aktiva

Övriga verksamhetsintäkter, 1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Vinster från försäljning av mark- och vattenområden 138 768112 269138 768112 269
Överlåtelsevinster från byggnader 3 43914 4723 439561
Överlåtelsevinster från aktier 22 7721 14113 7931 141
Övriga överlåtelsevinster 5741 162351956
Överlåtelsevinster sammanlagt 165 553129044156 351114 927
Övriga verksamhetskostnader, 1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Överlåtelseförluster från byggnader02410241
Överlåtelseförluster från aktier700700
Övriga överlåtelseförluster931 15590796
Överlåtelseförluster sammanlagt1631 3961601 037

12. Specifikation av extraordinära intäkter och kostnader

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Extraordinära intäkter    
Övriga intäkter15021  
Extraordinära kostnader    
Kostnader för överlåtelse av Högholmen -18 412 -18 412
Övriga kostnader-200   
Extraordinära intäkter och kostnader totalt-50-18 3910-18 412

13. Specifikation av dividendinkomster och ränta på grundkapital

1 000 euroStaden 2019Staden 2019
Dividendinkomster från sammanslutningar inom samma koncern 65 03145 111
Dividendinkomster från övriga sammanslutningar2 6192 506
Räntor på grundkapital från samkommuner4 249 4 249
Dividendinkomster och räntor på grundkapital totalt71 89951 866