4.4 Noter om garantier och ansvarsförbindelser

33. Skulder för vars säkerhet fastigheter har intecknats

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter2 611 3762 292 730
Inteckningar som ställts som säkerhet4 061 6493 288 193
Lån från offentligrättsliga samfund511 684561 565
Inteckningar som ställts som säkerhet1 278 9591 500 818
Inteckningar som ställts som säkerhet totalt5 340 6084 789 011

34. Skulder för vars säkerhet aktier har pantsatts

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter18 51421 706
Pantsatta aktiernas bokföringsvärde77 43278 323
Lån från offentligrättsliga samfund70122
Pantsatta aktiernas bokföringsvärde686686
Pantsatta aktier sammanlagt78 11879 009

35. Övriga säkerheter

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018
Säkerheter för egen del
Inteckningar som ställts som säkerhet8 99523 956
Värdepapper som pantsatts som säkerhet686686
Övrig pantsatt egendom3 2181 141
Säkerheter totalt12 89925 783

36. Hyresgarantier

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Hyresgarantier totalt, gäller fram till 2025598 214679 247236 826293 893
- andel som betalas följande räkenskapsperiod136 471132 75755 94562 772
- betalas senare461 743546 490180 881231 121
Hyresgarantier totalt598 214679 2471) 236 826293 893

I leasingavtalen ingår inte väsentliga ansvar i enlighet med uppsägnings- och inlösningsklausulerna.1) Hyresgarantierna för 2019 presenteras utan mervärdesskatt. Jämförelseuppgifterna innehåller även hyror med mervärdesskatt.

37. Ansvarsförbindelser

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Borgen för egen del53 98235 58345 66328 058
Borgen för sammanslutningar inom samma koncern    
Ursprungskapital....813 669793 948
Resterande kapital48 094431 049413 260383 357
Borgen för andra    
Ursprungskapital....323 032363 032
Resterande kapital281 297297 163281 183297 005

38. Ansvar för kommunernas garanticentrals borgensansvar

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar 31.123 901 4043 672 3933 901 4043 672 393
Kommunens andel av borgensansvar som garanticentralen ej står för 31.120000
Kommunens eventuella ansvarstäckande andel av garanticentralens fond 31.122 5672 3592 5672 359

39. Beviljad utlåning som ej lyfts

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Långivning till fonder
Bostadsproduktionsfonden1 6515 9411 6515 941
Fonden för idrotts- och friluftsanläggningar14 1452 86914 1452 869
Totalt15 7968 81015 7968 810
Övrig långivning 27 58729 21027 58729 210
Beviljad utlåning som ej lyfts totalt43 38338 02043 38338 020

40. Övriga arrangemang utanför balansen

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018Staden 2019Staden 2018
Kontraktsansvar
Samarbets- och partnerskapsavtal
-Andel som allokeras till följande räkenskapsperiod8 37715 6318 37715 631
Andel som hänför sig till en senare tidpunkt16 14515 11916 14515 119
Totalt24 52230 75024 52230 750
Återbetalningsansvar som ingår i avtal00  
Övriga ekonomiska ansvar1 8753 099  
Derivativavtal     
Elderivativer 1    
Verkligt värde-6 880-7 2365 4255 425
Köpt, GWh3 7434 182725725
Sålt,  GWh5 3066 774  
Ränteswappar2    
Verkligt värde-9 960-11 607  
Underliggande egendomens värde198 070244 537  
Valutaderivativer    
Verkligt värde301426  
Underliggande egendomens värde2 3304 073  
Kolderivativer 3     
Verkligt värde-1 9252 026  
Köpt, 1000 t 270288  
Sålt, 1000 t171186  

1 Den andel av derivativistrumentet som inte har intäktsförts består av säkring för framtida fysiskt köp och sälj av el till marknadspris.2 Med derivativer skyddas framtida ränteutgifter på lån med rörlig ränta.3 Valuta- och kolderivativens verkliga värde har uppstått vid säkring av framtida anskaffning av kol.

De mest väsentliga avtalen om arrangemang utanför balansräkningen

Staden

De väsentligaste avtalen har specificerats inom samma ramavtal för stadens sektorer sammanlagt.

Elderivat

Leveransen av el säkras helt eller delvis; elderivaten skaffas i säkringssyfte. Ramavtalet gäller åren 2018-2021 och det omfattar Stadsmiljösektorns allmänna områden (utebelysning), Stadsmiljösektorns lokaler (fr.o.m. 1.1.2020), Fostransoch utbildningssektorn, affärsverket Stara och HST. Säkringar som varit i kraft i årsskiftet gäller åren 2020 och 2021.

1 000 euroStaden 2019Staden 2018
Verkligt värde1 1105 425

Koncernen

De mest väsentliga avtalen uppräknade per koncernenhet och per avtal från Helen-koncernen, koncernen Helsingfors stads bostäder, Helsingin asuntohankinta Oy, HRM, och HUS-koncernen. Uppgifterna har samlats in från enheternas bokslut.

För HRM och HNS-koncernen uppges en andel som följer Helsingfors stads medlemsande.

Helen-koncernen

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018
Ränteswapkontrakt
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital vid bokslutstidpunkten.22 00022 000
Verkligt värde (enligt banken)-736-163
Amorteringarna på lånet inleds 30.11.2021.

I Helen-koncernen används endast ränteswappar, räntetak (cap), begränsad ränta (collar) eller andra sådana instrument med vilka maximinivån entydigt har begränsats. I Helen-koncernen grundar sig derivatens gängse värde på marknadspriserna vid bokslutsläget. Värdeändringar i derivatkontrakt som ingåtts i säkringssyfte bokförs i resultatet under samma period som den underliggande egendom som har säkrats med dem. Om det finns andra derivatkontrakt än sådana som ingåtts i säkringssyfte, bokförs en orealiserad förlust från dem med resultatpåverkan i resultaträkningen för räkenskapsperioden.

Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Elhus

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018
Ränteswapkontrakt
- Kontraktens maturitet som längst 7 år
Nominellt värde24 50049 132
Verkligt värde-365-3 450
Med derivativer skyddas framtida ränteutgifter och kursdifferenser på räntor med rörlig ränta.

Med derivativer skyddas framtida ränteutgifter och kursdifferenser på räntor med rörlig ränta.

Koncernen Helsingfors stads bostäder

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018
Ränteswapkontrakt
- Gäller till och med 19.12.2023
Nominellt värde26 31427 699
Verkligt värde-2 040-2 171

Vid räkenskapsperiodens slut gäller ränteswappen för det underliggande lånet endast i säkringssyfte visavi räntorna. Det långfristiga lånets rörliga ränta är bunden till fast ränta genom en ränteswap. Bolaget har inga derivativavtal i spekulativt syfte. P.g.a. den låga räntenivån är räntesäkringen negativ. Även en negativ räntenivå leder till betalningsskyldighet. En höjning av ränteswappens ränta med 1 procentenhet , allt annat oförändrat, skulle innebära en positiv effekt på 83,9 tusen euro för bolagets resultat under de följande tolv månaderna.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018
Ränteswapkontrakt
Nominellt värde10 00010 000
Verkligt värde-836-795

Ränteswapkontraktet har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Genom ränteswappen har man avtalat om att rörliga räntor blir fasta. Lånets och ränteswappens kapital, förfallodag och räntebetalningsdagar motsvarar varandra. Avtalet gäller t.o.m. 3.6.2024 och i kontraktet finns inget hävningsvillkor. Räntan betalas två gånger om året.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018
Skandinaviska Enskilda Banken AB Ränteswap 1029580ST/R050
Ränteswappen har hävts genom motköp, avtal 20671916SA. Kontraktet gäller t.o.m. 31.10.2022.
Avtalets nominella värde8 6348 634
Verkligt värde (enligt banken)-1 218-536
Ränteswap 1198312ST/R055
Ränteswappen har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån.Med ränteswappen har man ändrat en rörlig ränta till en fast ränta på 0-6% Lånets och ränteswappens kapital och villkor motsvarar varandra. Kontraktet gäller t.o.m. 09.1.2023. 
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.2 0152 590
Verkligt värde (enligt banken)-149-72
Ränteswap 35177409ST
Ränteswappen har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Genom ränteswappen har man avtalat om att rörliga räntor blir fasta. Lånets kapital är mindre än ränteswappens kapital och villkoren motsvarar varandra. Kontraktet gäller t.o.m. 2.1.2022.
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.11 51211 512
Verkligt värde (enligt banken)-524-705
Ränteswap 281053/40493218ST
Ränteswappen har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Genom ränteswappen har man avtalat om att rörliga räntor blir fasta. Lånets kapital är mindre än ränteswappens kapital och villkoren motsvarar varandra. Kontraktet gäller t.o.m. 3.3.2036. 
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.11 51211 512
Verkligt värde (enligt banken)-819-267
Danske Bank Abp Ränteswap 20671916SA
Genom kontraktet har avtal 1029580ST/R050 hävts. Kontraktet gäller t.o.m. 31.10.2022.
Avtalets nominella värde8 6348 634
Verkligt värde (enligt banken)1304780
Ränteswapkontrakt 62163 IRS
Ränteswappen har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Genom ränteswappen har man avtalat om att rörliga räntor blir fasta. Lånets och ränteswappens kapital och villkor motsvarar varandra. Kontraktet gäller t.o.m. 15.1.2021.
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.1 5351 919
Verkligt värde (enligt banken)-57-124
Nordea Bank Finland Abp Ränteswapkontrakt 1595524/2202015
Ränteswappen har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Genom ränteswappen har man avtalat om att rörliga räntor blir fasta. Lånets och ränteswappens kapital och villkor motsvarar varandra. Kontraktet gäller t.o.m. 3.3.2036. 
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.11 51211 512
Verkligt värde (enligt banken)-897-358
Ränteswapkontrakt 1488390/2033453
Ränteswappen har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Genom ränteswappen har man avtalat om att rörliga räntor blir fasta. Lånets och ränteswappens kapital och villkor motsvarar varandra. Avtalet upphör 15.6.2023. 
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.14 39014 390
Verkligt värde (enligt banken)-478-390
Ränteswap och valutaväxlingsavtal 1012761/1275143
Ränteswappen har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Genom avtalet har ändrat rörliga räntor till fasta och ett lån i SEK har ändrats till EUR. Lånets och ränteswappens kapital och villkor motsvarar varandra. Kontraktet gäller t.o.m. 6.7.2026. 
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.510583
Verkligt värde (enligt banken)-64-63
Ränteswapkontrakt 2031031/3539700
Ränteswappen har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Genom ränteswappen har man avtalat om att rörliga räntor blir fasta. Lånets och ränteswappens kapital och villkor motsvarar varandra. Kontraktet gäller t.o.m. 25.7.2029.
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.17 268 
Verkligt värde (enligt banken)-1041 
Ränteswapkontrakt 2031033/3539706
Ränteswappen har ingåtts för att säkra ränterisken för ett enskilt lån. Genom ränteswappen har man avtalat om att rörliga räntor blir fasta. Lånets och ränteswappens kapital och villkor motsvarar varandra. Kontraktet gäller t.o.m. 18.6.2029.
Nominellt värde som motsvarar lånets kapital.17 268 
Verkligt värde (enligt banken)-1 048 

HUS-koncernen

1 000 euroKoncernen 2019Koncernen 2018
Omvärdering av patientförsäkringsstocken:
Bokföringsnämndens kommunsektion har 16.1.2015 gett ett utlåtande "Utlåtande 108: Utlåtande om ändring av bokföringsanvisningarna om patientförsäkringsansvar". Enligt utlåtandet kan det anses att de betalningskrav som ställs med stöd av rätten till återkrav enligt handikappservicelagen till sin natur avviker från det övriga patientförsäkringsansvaret. Det är med andra ord fråga om de kommande reserveringar för vilka det inte ställts återkrav hos Patientförsäkringscentralen.  
Andelen anmälda skador: Förmånsreserveringar i enlighet handikappservicelagen, reserveringar för framtida stött boende9612 015
Säkerhetstillägg: Förmånsreserveringar i enlighet handikappservicelagen, reserveringars för framtida stött boende andel2240
Totalt9812 255
Kontraktsansvar
Annat kontraktsansvar1 6281 508
Ränteswapkontrakt
Ränteswapkontrakt 1 
- skydd mot ränterisk, gäller ett enskilt lån
- rörliga räntor har byts till fasta till 15.9.2022
- en del av lånekapitalet säkrat, räntebetalningsdagarna stämmer överens med låneavtalet under löptiden. 
- räntekänslighet: en ökning av räntenivån med en räntepunkt minskar det negativa marknadsvärdet med 2800,76 euro 
- utbetalningarna av negativa kassaflöden förläggs till åren 2020–2022 
Nominellt värde3 6203 620
Verkligt värde-170-192
Ränteswapkontrakt 2 
- skydd mot ränterisk, gäller ett enskilt lån
- rörliga räntor har byts till fasta till 15.12.2021
- en del av lånekapitalet säkrat, räntebetalningsdagarna stämmer överens med låneavtalet under löptiden. 
- finansieringsinstitutet har hävningsrätt var sjätte månad 
- räntekänslighet: en ökning av räntenivån med en räntepunkt minskar det negativa marknadsvärdet med 2004,65 euro 
- utbetalningarna av negativa kassaflöden förläggs till åren 2020-2021 
Nominellt värde3 6203 620
Verkligt värde-118-154
Elderivat
- elkonsumtionen säkras helt eller delvis; elderivat skaffas i säkringssyfte. Med hjälp av elderivaten skyddar man sig mot det verkliga elprisets fluktuationer. 
Avtal 21 st., varav majoriteten har ingåtts för ett kalenderår för åren 2020, 2021 och 2022. 
Köpt, MWh89
Verkligt värde2541 128
Markanvändningsavtal

Markanvändningsavtalen medför inga sådana skyldigheter som märkbart avviker från den allmänna skyldigheten att genomföra detaljplaner, som föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen. Genom markanvändningsavtal debiterar staden ersättningar som i genomsnitt motsvarar markägarnas andel av att förverkliga detaljplanerna, såsom kostnader för kommunalteknik (anskaffning av allmänna områden och tomter, byggande av gator och parker, flyttning av ledningar m.m.).

Rättegångar och myndighetsförfaranden

STADEN

Asfaltkartell

Staden har krävt en ersättning på ca 13 miljoner euro av Lemminkäinen Oy och VLT-Trading Oy:s konkursbo för den skada som asfaltkartellen vållat staden. Helsingfors hovrätt har 20.10.2016 ålagt Lemminkäinen Oy och VLT-Trading Oy:s konkursbo att till Helsingfors stad betala en ersättning på 4,7 miljoner euro samt ränta och rättegångskostnader. Alla parter har ansökt om besvärstillstånd hos högsta domstolen. Stadens ansökan om besvärstillstånd har förkastats. De svarandes ansökan om besvärstillstånd vilar i väntan på behandlingen av Vanda stads besvär i saken. Vanda stad har begärt om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol. Man väntar på högsta domstolens beslut i saken.

Talan som gäller brandmännens löner

Talan grundar sig på ett påstående om att man till brandmän betalar mindre lön för samma jobb än till akutvårdare. Om staden förlorar målet kan staden bli tvungen att ersätta lönekostnader och rättegångskostnader på uppskattningsvis över 13 miljoner euro, vilka uppstått i samband med ärendet. Då skulle den årliga ökningen av lönekostnaderna uppgå till närmare 2 miljoner euro. Tingsrätten har meddelat ett beslut som överensstämmer med stadens ståndpunkt. Kärandena har överklagat till hovrätten, som ändrade tingsrättens domar på ett sätt som är negativt för staden. Staden sökte om ändring i hovrättens dom hos högsta domstolen, som avgjorde ärendet genom en dom 15.1.2020. I domen förkastades den kärandes krav och käranden ålades att betala stadens rättegångskostnader. Målet är fortfarande anhängigt vad gäller de övriga kärandena, men med stöd av den högre instansens förhandsbeslut (15.1.2020) förväntas det att lägre instans dömer alla anhängiga mål till stadens fördel.

Avtalstvist med Servea

Staden hävde sitt avtal med Servea Oy tre månader efter att avtalsperioden inletts 1.3.2017, p.g.a. Serveas avtalsbrott. Servea Oy anser att staden har hävt avtalet utan grund och kräver ett skadestånd på 1,6 miljoner euro av staden. Avtalstvistens förberedande sessioner har börjat i Helsingfors tingsrätt. Huvudförhandlingarna är i mars-april. Staden kommer eventuellt att väcka genkäromål och kräva att Servea Oy ersätter staden för den skada som orsakats av att avtalet hävdes i förtid. Detta baserar sig på höjda kostnader p.g.a. en ny konkurrens och att kostnadsnivån steg i och med den nya avtalsparten. Målets första förberedande session var 23.1.2020.

Hävningen av avtalen om automatmetron och skadeståndsanspråk i samband med dem

HST:s direktion gav 18.12.2014 rätt att häva upphandlingsavtalen mellan HST och Siemenskonsortiet om automatisering av metron. HST hävde upphandlingsavtalen 21.1.2015.

Det kommersiella värdet på upphandlingsavtalet om en automatisering av Helsingfors metro var 99,9 miljoner euro. HST gjorde avbetalningar på sammanlagt 24,6 miljoner euro till Siemens på basis av upphandlingsavtalet. HST:s betalningar innehöll LOP-avgifter på 1,8 miljoner euro enligt avancemangsavtalet som ingåtts 2012.

Det kommersiella värdet på avtalet om en automatisering av den utvidgade metrodepån var 18,1 miljoner euro och på basis av detta avtal har HST betalat 13,4 miljoner euro till Siemens. Det kommersiella värdet på det hävda upphandlingsavtalet om en automatisering av västmetron var 56,3 miljoner euro, och på basis av detta har Länsimetro Oy betalat 11,3 miljoner euro till Siemens. Betalningarna som gäller västmetron är inte i HST:s bokföring.

HST har krävt att Siemens till följd av hävningen ska återbetala hela den erlagda köpesumman. HST och Länsimetro Oy har väckt talan mot Siemens hos Helsingfors tingsrätt 2015. Siemens har väckt genkäromål i ärendet i början av 2016.

HST:s och Siemens motsatta yrkanden i hävningstvisten är betydande, cirka 200 miljoner euro för HST och cirka 175 miljoner euro för Siemens.

HST och Siemens har under slutet av 2016 avtalat om en inlösen av vissa anordningar som ska bli kvar hos HST. Detta har sänkt båda parternas krav med ca 14 miljoner euro vilket motsvarar den inlösta egendomen.

Tvisten som gäller hävningsgrunderna började behandlas i Helsingfors tingsrätt hösten 2017 och behandlingen avslutades i juni 2019. Det är meningen att tingsrätten ska meddela sitt avgörande 31.3.2020 på så sätt att avgörandet gäller endast hävningsgrunderna. Först efter detta börjar man eventuellt behandla kraven på ersättning.

Siemens överförde dessutom tvisten om fördröjningen av det första leveranspartiet till skiljemannadomstol. Skiljemannadomstolen avgjorde saken 8.5.2017. Enligt avgörandet var Siemens ansvarigt för fördröjningen i leveransen av det första leveranspartiet för 401 dygn, alltså längre än ett år.

För uppföljning av automatmetrons rättegångar grundades en styrgrupp, vilken efter att sessionerna avslutades är pausad åtminstone tills att domarna ges. Med tanke på den framtida rättegången om ersättningskrav har man tillsatt en arbetsgrupp som ska reda ut kravbeloppen och avstämningen.

KONCERNEN

Helen-koncernen

Helens dotterbolag Oy Mankala Ab, som hör till Helenkoncernen, är delägare (ca 8,14 %) i Industrins Kraft Abp (TVO), som bygger kärnkraftsenheten Olkiluoto 3 (OL3) på 1 600 MW. Kärnkraftsenheten Olkiluoto 3 EPR (OL3 EPR), som håller på att byggas, har beställts till ett fast pris som nyckelfärdig av ett konsortium (leverantören) som bildats av Areva GmbH, Areva NP SAS och Siemens AG. Bolagen som ingår i konsortiet har enligt anläggningens leveransavtal solidariskt ansvar för avtalsförpliktelserna.

I december 2019 fick TVO av leverantören en uppdaterad tidtabell för ibruktagningen av enheten OL3 EPR. Enligt uppgift ska drivmedlet installeras i reaktorn i juni 2020, enheten kopplas för första gången i det riksomfattandet elnätet i november 2020 och enheten inleder elproduktion i november 2021. Enligt ibruktagningsprogrammet ska enheten producera 1-3 terawattimmar el med varierande effekt under tiden mellan kopplingen till nätverket tills den regelbundna elproduktionen startar.

Enhetens byggnadstekniska arbeten är huvudsakligen klara. El-, automatiserings- och mekaniska installationer pågår delvis. Strålsäkerhetscentralen (STUK) beviljade licenser för brukspersonalen i slutet av 2018. Vid ett test våren 2018 framgick det att en kopplingslinje i en tryckhållare som hör till reaktorns nedkylning vibrerade. I maj 2019 godkände STUK lösningarna för att dämpa vibrationen och dämparna har installerats. STUK granskar om dämparnas strukturer kan godkännas innan kärnbränslet laddas i reaktorn.

Statsrådet beviljade tillstånd att använda enheten i mars 2019. Arbetsplatsen hade ca 1 700 medarbetare i slutet av rapporteringsperioden. Säkerheten på byggarbetsplatsen hölls på en god nivå.

Leverantören betalade den andra delen av ersättningen enligt förlikningsavtalet från 2018, 122 miljoner euro till TVO i december 2019. Alla utgifter som uppfyller OL3 EPR:s bedömningskriterier har bokförts i TVO-koncernens balansräkning såsom anskaffningsutgift för materiella anläggningstillgångar. Oy Mankala Ab äger 8,14 procent av kärnkraftsenheten Olkiluoto 3 och har förbundit sig att finansiera byggandet i relation till sin ägarandel. I slutet av december 2019 uppgick Oy Mankala Ab:s delägarlån till TVO till 55 miljoner euro. Oy Mankala Ab:s resterande förbindelse till OL3-enheten är ca 20 miljoner euro.

Risker med enheten Olkiluoto 3 EPR:
Tidtabell och färdigställande av planeringen

TVO:s största risker hör samman med OL3 EPR-projektets tidtabell, konsortiebolaget Arevas tillräckliga ekonomiska förmåga att svara för sina skyldigheter till slutet av garantitiden och förmågan att producera resultat. Det var ursprungligen avtalat att enheten skulle kunna börja producera el kommersiellt i slutet av april 2009. Enheten har dock inte blivit färdig i tid. Enligt leverantörens tidtabell som uppdaterats senast i december 2019 kan enheten inleda regelbunden elproduktion i mars 2021.

Med risk i samband med planerat färdigställande avses en situation där man inte kan börja använda enheten kommersiellt och att detta orsakar extra kostnader. Under 2019 vidtog TVO flera riskhanteringsåtgärder i samband med projektet OL3EPR med syfte att förbättra TVO:s beredskap för att ta i bruk enheten samt användningen av de tre kärnkraftsenheterna. TVO följer noga att villkoren enligt förlikningsavtalet från mars 2018 följs, samt att stegen för ibruktagning av enheten OL3EPR framskrider i enlighet med leverantörens tidtabell med säkerställande av de ekonomiska och tekniska resurserna.

OL3:s förmåga att producera vinst

Ifall enheten OL3 EPR inte når den planerade effektivitetsnivån, kapacitetsfaktorn, driftskostnadsstrukturen eller om Suomen kantaverkko begränsar effektivitetsnivån finns det risk för att produktionskostnaderna överstiger målsättningen. TVO har undersökt vad som påverkar risken för OL3:s förmåga att producera vinst med hjälp av olika scenarier. Såsom riskhanteringsåtgärd säkerställer koncessionsinnehavaren TVO bl.a. ett omfattande funktionellt test av enheten OL3 EPR före den kärntekniska provkörningen. TVO säkerställer att man vid den kärntekniska ibruktagningen av enheten OL3 EPR utnyttjar erfarenheter från en likadan anläggning i Taishan.

Helsingfors Hamn- koncernen

Helsingfors Hamn Ab har en talan anhängig vid Helsingfors tingsrätt mot en grupp asfaltentreprenörer. Helsingfors Hamn Ab anser sig ha betalat överpris då man beställde byggtjänster från företag som ingick i en s.k. asfaltkartell. Ersättningskravet överstiger 2 miljoner euro. Enligt expertutlåtanden från 2017 är det osannolikt att man får ersättning.

Regionförvaltningsverket har 26.6.2017 tillstyrkt det tillstånd enligt vattenlagen som sökts för att fördjupa Nordsjöfarleden. Vasa förvaltningsrätt har 28.6.2019 beslutat att inte ändra på regionförvaltningsverkets beslut. Beslutet har dock inte vunnit laga kraft eftersom NTM-centralen har ansökt om tillstånd för att överklaga övervakningsskyldigheterna under användningen hos högsta förvaltningsdomstolen. NTM-centralen anser inte att klagan hindrar projektet från att startas. Nordsjö farledsprojekt framskrider och just nu är målet att muddra när havet är isfritt åren 2020-2021.

EU-kommissionens undersökningsförfarande som gäller Helsingfors Busstrafik Ab

Nobina Finland Ab och Nobina Sverige Ab har i oktober 2011 lämnat in en klagan till EU-kommissionen över att Helsingfors Busstrafik Ab eventuellt har fått ogrundat statsstöd (sedan 14.12.2015 Helsingfors bussverksamhet Ab). Nobina Finland Ab konkurrerade om huvudstadsregionens kollektivtrafik med Helsingfors Busstrafik Ab.

Kommissionen fattade ett beslut 16.1.2015 om att inleda ett formellt undersökningsförfarande i ärendet om statsstöd.

EU-kommissionen meddelade sitt beslut 28.6.2019 C(2019) 3152 om statsstöd SA.33846 till Helsingfors Busstafik Ab och beslutade att stödet som uppskattades vara 54 231 850 euro för stort ska återkrävas. På återkravsbeloppet ska betalas ränta vilken räknas från och med det datum när stöden blev tillgängliga för mottagarna fram tills att de faktiskt har återbetalats. En behandling av lagligheten av kommissionens beslut pågår för närvarande i Europadomstolen.

Ansvar för återbetalning av mervärdesskatt

Helsingfors stad är skyldig att återbetala mervärdesskatt som ingått i anskaffningsutgiften för nybyggen och ombyggnader, om fastigheterna säljs eller om deras användningsändamål ändras på så sätt att det inte längre berättigar till avdrag eller återbäring.

Vid bokslutstidpunkten 31.12.2019 kände man inte till att ansvar för återbetalning av mervärdesskatt realiseras under räkenskapsperioden 2020.

Koncernens dottersammanslutningar har meddelat att deras återbetalningsansvar för mervärdesskatt per 31.12.2019 är 68,3 miljoner euro (57,9 miljoner euro 2018).

Utsläppsrätter

Helen Ab har beviljats utsläppsrätter för 2013-2020 på sammanlagt 7 miljoner ton koldioxid. Utsläppen under 2019 uppskattas till 3,2 miljoner ton CO2. Under 2019 gjordes ingen handel med utsläppsrätter. Bland balansräkningens immateriella rättigheter ingår utsläppsrätter och motsvarande rättigheter för sammanlagt 1,3 miljoner ton Co2 31.12.2019 efter att användningen för 2019 dragits av. Utsläppsrätterna behandlas i bokföringen i enlighet med BFN:s anvisning 1767/2005 enligt nettometoden.