1.6.2 Styrning av koncernens verksamhet

Helsingfors stad är en aktiv och stark ägare. Stadens koncernstyrning har som mål att den styrda sammanslutningen i sin verksamhet beaktar sin ägares vilja och målsättningar, stadskoncernens helhetsintresse och sammanslutningens ställning som en del av stadskoncernen. Genom koncernstyrningen integreras dottersammanslutningarnas förvaltnings- och ledningspraxis och säkras att den interna kontrollen och riskhanteringen organiseras på ett ändamålsenligt sätt. I sin koncernstyrning ska staden iaktta bland annat vad som i lagen föreskrivs om uppgifts- och ansvarsfördelningar mellan förvaltningsorgan och andra organ och ägare i samfund.

Stadskoncernen är en ägande- och förvaltningsstruktur vars ändamål är att mellan de enheter som ingår möjliggöra sådan samordning och sådant samarbete som gagnar invånarna och stadens områden. Staden som modersammanslutning är ansvarig för att styra stadens utveckling och bestämma vilka tjänster staden ska tillhandahålla. Sammanslutningar används dels för att komplettera stadens egen tjänsteproduktion och sköta de stödfunktioner som stadskoncernen behöver, dels i de uppgifter som sköts i samråd av staden och externa organisationer.

Syftet med koncerndirektivet är att förenhetliga och effektivisera styrningen av stadskoncernens dottersammanslutningar och att förbättra kvaliteten på informationen och försäkra informationsförmedlingen från stadens dottersammanslutningar. Avsikten med koncerndirektivet är att stöda stadskoncernens ledningsförutsättningar och ägarstyrning så att koncernen kan ledas och styras enligt enhetliga direktiv och verksamhetsprinciper med hänsyn till stadskoncernens helhetsintresse.

Detta direktiv skapar förutsättningar för styrning av de dottersammanslutningar som hör till stadskoncernen enligt de mål som staden har fastställt. Under 2019 uppdaterades anvisningarna för God förvaltnings- och ledningspraxis i stadskoncernen. Anvisningarna slår fast dottersammanslutningarnas lednings roll och plikter samt spelreglerna för hur Helsingfors stad utövar bestämmanderätt i sina dotterbolag. Ett syfte är också att dels förenhetliga styrningsoch förvaltningspraxisen, dels säkra insynen i dotterbolagens verksamhet och att ordna den interna kontrollen och riskhanteringen på lämpligt sätt. Rekommendationerna i anvisningarna gäller stadens alla dottersammanslutningar oavsett deras sammanslutningsform, såvitt inget annat föreskrivs i lag.