1.6.4 Tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginvaltuusto asetti osana konserniohjausta vuoden 2019 talousarviossa seuraaville tytäryhteisöille tavoitteita. Viittä tytäryhteisöä lukuun ottamatta kaikki tavoitteet toteutuivat.

YhteisöKaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteetToteumaSelite
Finlandia-talo OyYhtiö varautuu kiinteistön peruskorjaukseen.ToteutuiYhtiö osallistui aktiivisesti perusparannuksen suunnitteluun sidosryhmien kanssa. Yhtiö myös teetätti yhdessä omistajan kanssa talon toiminnoista strategisen konseptiprojektin, joka tähtää perusparannuksen jälkeiseen aikaan. Lisäksi yhtiö osallistui aktiivisesti Pikku-Finlandiaksi nimetyn väistötilan suunnitteluprosessiin.
Helen OyOmistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.Toteutui Yhtiö päätti käynnistää Vuosaareen rakennettavan biolämpölaitoksen suunnittelun. Samalla voitiin vahvistaa Hanasaaren voimalaitoksen sulkeminen, kun tarvittavat ratkaisut lämmöntuotannon korvaamiseen saatiin vahvistettua. Yhtiö päätti rakentaa Vuosaareen uuden, ainutlaatuisen meriveden lämpöä hyödyntävän lämpöpumpun. Rakentaminen alkaa vuonna 2020 ja käyttöön uusi lämpöpumppu saadaan 2022. Helen lanseerasi uuden virtuaaliakkupalvelun aurinkopaneelien ostajille. Virtuaaliakku on askel kohti uudenlaista puhtaampaa energiantuotantoa, johon myös asiakkaat osallistuvat. Vuosaareen kehitetään ainutlaatuista kaupunkijalostamoa Helenin, Lassila & Tikanojan ja VTT:n yhteisessä hankkeessa. Tavoitteena on kiertotalouden mukainen materiaalien ja energian hyödyntäminen.  
Helsingin Asumisoikeus OyKiinteistöjen ylläpitokustannusten (euroa/m2) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).ToteutuiYhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 0,6 prosenttia, mikä oli 3,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Pinta-alayksikköä kohden ajanjaksolla nousi merkittävästi ulkoalueiden huolto. Lisäksi ajanjaksolla hallinnon kustannukset, lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö ja siivous kasvoivat. Käytön ja huollon sekä jätehuollon kustannukset laskivat hiukan.
Helsingin kaupungin asunnot OyKiinteistöjen ylläpitokustannusten (euroa/m2) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).ToteutuiYhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 3,8 prosenttia, mikä oli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Verrattaessa edelliseen vuoteen kustannuksissa prosentuaalisesti merkittävästi kasvoivat korjauskulut noin 23 prosenttia, sähkö 14 prosenttia ja ulkoalueiden hoito 12 prosenttia.
Helsingin Satama OyHiilineutraali Satama 2035 -ohjelman laatiminen.ToteutuiHallitus päätti valmistelun jälkeen 24.10.2019 ohjelmasta, joka ohjaa yhtiön toiminta tulevina vuosina hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.
Helsingin Seniorisäätiö srSäätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti.ToteutuiSosiaali- ja terveyslautakunta vieraili säätiön tiloissa vuoden 2019 aikana ja tutustui toimintaan. Säätiön operatiivinen johto tapasi alkukevään 2019 aikana kaupungin virkamiehiä ja luottamusjohtoa, joiden kanssa käytiin keskusteluja kaupungin sote-uudistuksen linjauksista.
Helsingin tapahtumasäätiö srSäätiön uuden roolin haltuunotto.ToteutuiSäätiön toiminta nykymuodossaan alkoi 1.1.2019. Säätiöön siirtyi neljä työntekijää Helsinki Marketing Oy:stä ja säätiön vastuulla olevien tapahtumien liiketoimintasiirtojen sopimukset allekirjoitettiin alkuvuoden aikana. Säätiön ja kaupungin välinen yhteistyösopimus on valmis. 
Jääkenttäsäätiö srGarden Helsinki -hankkeen mahdolliseen toteutumiseen varautuminen.ToteutuiSäätiö varautui mahdolliseen hankkeeseen useasta näkökulmasta, esimerkiksi tuottamalla päätösmateriaaleihin erilaisia skenaarioita kustannuksista säätiön talouteen. Säätiö osallistui useisiin erilaisiin työryhmiin, joissa käsitellään hankkeen vaikutusta alueen toimijoihin ja ympäristöön. Lisäksi säätiö yhdessä hankkeen kanssa esitti erilaisia yhteistyömalleja ja -muotoja tulevaisuudesta, joista säätiö, kaupunki ja hanke voisivat hyötyä taloudellisesti ja toiminnallisesti. Lisäksi säätiö osallistui säännöllisesti konsernin, kaupungin ja hankkeen edustajien kanssa ennalta määrättyihin kokouksiin, joissa hanketta käsiteltiin säätiön näkökulmasta.
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin KorkotukiasunnotKiinteistöjen ylläpitokustannusten (euroa/m2) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).Ei toteutunutYhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 23,4 prosenttia, mikä oli 19,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Yhtiön korjauskulut olivat yhteensä 6 miljoonaa euroa. Kustannusten kasvu johtui kiinteistöissä tehdyistä suurista korjaushankkeista. Merkittävimmät korjaushankkeet olivat seuraavissa kiinteistöissä: Tilanhoitajakaari 3:n kylpyhuonekorjaukset 0,6 miljoonaa euroa, Käpyläntie 1:n terassiparvekkeiden kaivojen sekä ikkunoiden ja ovien korjaukset 0,5 miljoonaa euroa, Siilitie 18:n kylpyhuoneremontit 0,3 miljoonaa euroa ja Valtimontie 3:n terassiparvekkeiden sekä ikkunoiden ja ovien korjaukset 0,3 miljoonaa euroa.
Varautuminen mahdolliseen fuusioon Koy Auroranlinnaan.ToteutuiSulautuminen toteutui 31.12.2019.
Kiinteistö Oy AuroranlinnaKiinteistöjen ylläpitokustannusten (euroa/m2) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).ToteutuiYhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen muutos oli −5,1 prosenttia, mikä oli 9,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Yhtiön korjauskustannukset laskivat tarkastelujaksolla, mikä selittää yhtiön kustannusindeksiluvun pienentymisen. 
Korkotukiasuntojen fuusioitumisen toteutumiseen varautuminen.ToteutuiSulautuminen toteutui 31.12.2019.
Kiinteistö Oy Helsingin ToimitilatKiinteistöjen ylläpitokustannusten (euroa/m2) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).Ei toteutunutYhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 6,0 prosenttia, mikä oli 2,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Yhtiön kunnossapitokustannuksissa oli suurta vaihtelua eri vuosina ja kustannusten kehitykseen vaikuttivat rakennuskannan muutokset vuosina 2018–2019. 
Kiinteistö Oy KaapelitaloKiinteistöjen ylläpitokustannusten (euroa/m2) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi). ToteutuiYhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen muutos oli −2,4 prosenttia, mikä oli 6,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Yhtiön korjauskustannukset laskivat tarkastelujaksolla noin 30 prosenttia edellisvuodesta, mikä selittää yhtiön kustannusindeksiluvun pienentymisen. 
Tanssin talo -hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. ToteutuiYhtiö toi esille 17.12.2018, § 129 konsernijaostolle kunnallisvalituksesta aiheutuvan viivästyksen vaikutukset Tanssin talo -hankkeen kustannusarvioon ja aikatauluun. Kun Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyn kunnallisvalituksen ja kaava sai lainvoiman kesäkuussa 2019, kaupunginhallitus käsitteli 7.10.2019, § 679 konsernijaostossa joulukuussa 2018 ollutta päivitettyä kustannusarviota ja hyväksyi kaupungin rahoitusosuuden korotuksen enintään 3,95 miljoonalla eurolla. Kiinteistö Oy Kaapelitalo toteutti Tanssin talo -hanketta vuonna 2018 päivittyneen suunnitelman mukaisesti.
Kiinteistö Oy Myllypuron KampusKampuksen rakentamishanke etenee suunnitelmien mukaisesti.Ei toteutunutHanke eteni tilikauden aikana muilta osin asetetun tavoitteen mukaisesti, mutta valmistui aikataulusta myöhässä kiirehtimistoimenpiteistä huolimatta. Hanke pysyi kustannuspuitteissaan.
MetropoliLab OyYhtiö varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenotto-palveluiden saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille.ToteutuiYhtiö on varmistanut ja turvannut sitovan tavoitteen mukaisesti laboratorio- ja näytteenottopalvelut pääkaupunkiseudulla kaikissa tavoitteen mukaisissa tilanteissa. 
Mäkelänrinteen Uintikeskus OyToiminnan lisääminen Urhea yhteistyöverkostossa. ToteutuiYhtiö on yhdessä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean ja Mäkelänrinteen lukion kanssa kartoittanut urheilijoiden ja valmentajien erityistarpeet harjoittelupaikkojen, -välineiden ja harjoitusaikojen osalta. Uintikeskuksen, Urhean ja Mäkelänrinteen lukion henkilöstö on tavannut säännöllisesti käyden läpi eri käyttäjäryhmien palautteita ja tehnyt tarvittaessa niiden pohjalta muutoksia toimintaan. Lisäksi käydään säännöllistä vuoropuhelua yhteistyöstä ja ideointia toiminnan kehittämisestä.
Niemikotisäätiö srSäätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti.ToteutuiSäätiön operatiivinen johto tapasi alkukevään 2019 aikana kaupungin virkamiehiä ja luottamusjohtoa, joiden kanssa käytiin keskusteluja kaupungin sote-uudistuksen linjauksista. Säätiö valmistautui sote-uudistukseen kaupungin linjausten mukaisesti.
Oulunkylän sairaskotisäätiö srSäätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti. ToteutuiSäätiön hallitus käsitteli sote-uudistusta aktiivisesti ja tilannetta tarkasteltiin myös kahden teetetyn konsulttiselvityksen pohjalta. Ohjeita ja tukea saatiin konserniyksiköstä. 
Palmia OyYhtiön toiminta sopeutuu kilpailutuksiin kannattavuutta heikentämättä. Ei toteutunutYhtiö ei saavuttanut asetettua tavoitetta tuloksen ollessa negatiivinen.
Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailutuksiin.ToteutuiYhtiö jatkoi kasvua markkinoilla ja toteutti valtakunnallistumisstrategiansa implementointia. Asiakasmäärä kasvoi edelleen. Kasvustrategian mukaisesti Palmia osti Hämeenlinnassa toimivat Tekme Oy:n ja Linnan ateriapalvelut Oy:n. Yrityskauppa toi uutta vuositason liikevaihtoa ja mahdollisuuden kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa kannattavuutta synergiahyötyjen kautta. Uusia laajentumisvaihtoehtoja (yrityskaupat ja ulkoistukset) edistetään säännöllisesti. 
Seure Henkilöstöpalvelut OyHenkilöstövuokrauksen volyymipalvelutuotteiden hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava. ToteutuiYhtiön hallitus päätti 13.12.2018 hintojen nostosta 1.4.2019 alkaen 1,7 prosentilla, jolloin vuosivaikutus on 1,3 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuntien peruspalvelujen hintaindeksi nousi 2,2 prosenttia vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Yhtiö saavutti sille asetetun sitovan tavoitteen.
Stadion-säätiö srOlympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee kustannusarviossa ja aikataulussa.Ei toteutunutOlympiastadionin hankesuunnitteluvaiheesta toukokuusta 2014 marraskuuhun 2019 tarjoushintaindeksi on noussut 29 prosenttia. Hanketta ei ole sidottu tarjoushintaindeksiin. Kustannusten taustalla on hankkeen poikkeuksellisuus ja ainutlaatuisuus. Olympiastadion on Suomen kautta aikojen suurin perusparannuskohde ja vaikeustasoltaan täysin poikkeuksellinen hanke. Olympiastadion on myös suojeltu voimakkaasti rakennuslailla, mikä asettaa omat vaatimuksensa hankkeelle. Turvamääräysten kiristymisen vuoksi Olympiastadionilla toteutetaan myös uudenlaiset turvaportit, joita on käytettävä kaikissa Olympiastadionin suurtapahtumissa. Lisäksi stadionin yhteyteen ja erityisesti sen alapuolelle on rakennettu kokonaan uusia tiloja.
UMO-säätiö srSäätiön ylläpitämän orkesterin rakenteen joustavammaksi muuttamisen mahdollisuuksien selvittäminen ja kehittäminen.ToteutuiTyölainsäädännön ja työehtosopimuksen antaman kehyksen puitteissa säätiössä päästiin orkesterin joustavoittamisen osalta tavoitteeseen. Kaksi vakanssia jätetiin täyttämättä ja niiden ja 1,5 muun vakanssin osalta (yhteensä 3,5) käytetään freelancer-työtä. Lisäksi pienyhtyetoiminta saatiin hyvään vauhtiin yhteistyössä muusikoiden kanssa.