1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase

Vastaavaa

Aineettomat hyödykkeet, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Aineettomat oikeudet23 06124 106
Muut pitkävaikutteiset menot75 45575 327
Ennakkomaksut5 4385 566
Yhteensä103 954104 999
Aineelliset hyödykkeet, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Maa- ja vesialueet3 345 7563 256 019
Rakennukset1 789 8381 706 183
Kiinteät rakenteet ja laitteet1 623 1131 524 952
Koneet ja kalusto447 947409 316
Muut aineelliset hyödykkeet12 75912 523
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat384 173308 272
Yhteensä7 603 5867 217 266
Sijoitukset, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Osakkeet ja osuudet3 228 7533 239 756
Muut lainasaamiset1 950 3321 943 955
Muut saamiset546546
Yhteensä5 179 6325 184 258
Toimeksiantojen varat, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Valtion toimeksiannot91 832113 366
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet5 4215 070
Muut toimeksiantojen varat565 021544 715
Yhteensä662 274663 151

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Aineet ja tarvikkeet10 75412 039
Keskeneräiset tuotteet10 8365 698
Muu vaihto-omaisuus9890
Yhteensä21 68717 826

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Lainasaamiset6262
Muut saamiset51 40671 026
Yhteensä51 46871 088
Lyhytaikaiset saamiset, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Myyntisaamiset118 60496 159
Lainasaamiset987545
Muut saamiset164 511104 035
Siirtosaamiset51 74881 825
Yhteensä335 849282 564
Saamiset, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Yhteensä387 317353 653

Rahoitusarvopaperit

Sijoitukset, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Rahamarkkinainstrumentteihin625 00450 000
Joukkovelkakirjalainasaamiset20 00020 000
Yhteensä645 00470 000
Rahat ja pankkisaamiset, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Yhteensä467 0411 171 418
Vastaavaa, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Yhteensä15 070 49514 782 571

Vastattavaa

Oma pääoma, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Peruspääoma2 972 4072 972 407
Arvonkorotusrahasto1 796 8011 798 440
Muut omat rahastot608 007583 229
Muu oma pääoma729 031729 031
Edellisten tilikausien 
ylijäämä / alijäämä (-)5 722 8705 346 275
Tilikauden ylijäämä / alijäämä (-)379 228406 595
Yhteensä12 208 34411 835 977
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Poistoero63 86763 596
Vapaaehtoiset varaukset7 3894 690
Yhteensä71 25668 286
Pakolliset varaukset, 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Eläkevaraukset67 210101 217
Yhteensä67 210101 217
Toimeksiantojen pääomat, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Valtion toimeksiannot100 235115 323
Lahjoitusrahastojen pääomat5 4215 070
Muut toimeksiantojen pääomat444 658460 969
Yhteensä550 314581 362

Vieras pääoma

Pitkäaikainen, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta924 5871 006 128
Lainat muilta luotonantajilta7 4387 438
Saadut ennakot5 1105 109
Ostovelat5 7721 211
Liittymismaksut ja muut velat7 5527 552
Yhteensä950 4581 027 438
Lyhytaikainen, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta81 54186 541
Saadut ennakot10 7907 562
Ostovelat289 300202 275
Liittymismaksut ja muut velat485 043490 863
Siirtovelat356 238381 050
Lyhytaikainen yhteensä1 222 9131 168 291
Vieras pääoma, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Yhteensä2 173 3712 195 729
Vastattavaa, per 1 000 euroa31.12.201931.12.2018
Yhteensä15 070 49514 782 571

Kaupungin taseen loppusumma vuonna 2019 kasvoi 288 miljoonaa euroa eli saman verran kuin kasvua oli vuonna 2018. Muutaman viime vuoden positiivisen verotulokehityksen, vuosina 2016–2018 toteutuneen käyttötalouden strategiatavoitteen mukaisen toimintamenojen maltillisen kasvun sekä maan-, rakennusten- ja osakkeiden myyntivoittojen myötä saavutettu tilikauden ylijäämä 379 miljoonaa euroa on mahdollistanut vieraan pitkäaikaisen pääoman alentamisen (lainat rahoituslaitoksilta). Korkean investointitason kautta aineellisten hyödykkeiden erä on kasvanut.

Taseen tunnusluvut, jotka ilmaisevat vakavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaantuneisuutta, ovat kehittyneet seuraavasti:

Taseen tunnusluvut20192018201720162015
Omavaraisuusaste, prosenttia81,680,679,677,677,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, prosenttia43,845,847,749,952,5
Lainakanta 31.12., miljoonaa euroa1 0141 1001 2061 3711 582
Lainat, euroa/asukas (Vertailuvuoden 2018 ennakkotietoon perustuva asukasmäärä on päivitetty vastaamaan lopullista asukasmäärää. Vastaava päivitys on tehty vuoden 2018 tunnuslukuihin)1 5511 6981 8712 1572 518
Lainasaamiset 31.12., miljoonaa euroa1 9501 9441 8941 9512 009
Lainat ja vuokravastuut 31.12., miljoonaa euroa1 2501 3941 5151 5171 692
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas1 9142 1512 3562 3892 694
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), miljoonaa euroa6 1025 7535 3964 9444 479
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas9 3398 8778 3897 7847 130

Omavaraisuusaste, joka kuvaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä, on parantunut tarkastelujaksolla. Omavaraisuuden yleisenä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta.

Suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmin kunta selviytyy takaisinmaksusta tulorahoituksella. Vieraan pitkäaikaisen pääoman alentamisen (lainat rahoituslaitoksilta) myötä kyseinen tunnusluku on tarkastelujaksolla parantunut.

Vahvana pysynyt vuosikate on mahdollistanut kaupungin investointien rahoittamisen viime vuosina pääosin tulorahoituksella sekä samanaikaisesti kaupungin pitkäaikaisten lainojen nettomääräisen lyhentämisen.

Lainasaamisten kasvua vuonna 2018 selitti kaupunkikonserniin kuuluvalle Stadion-säätiölle Olympiastadionin peruskorjaukseen myönnetty 90 miljoonan euron laina. Lainanhoitokulut on suunniteltu katettavan kaupungin vuosittain myöntämällä avustuksella.