2.2.3 Tuloslaskelmaosan tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen

(Alla olevien taulukoiden summat on ilmoitettu tuhansina euroina)

7 Tuloslaskelmaosa

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot3 929 82603 929 8263 916 286-13 5407 343
Menot-18 8000-18 800-17 1171 6830
Netto3 911 02603 911 0263 899 169-11 8577 343

7 01 Toiminnan rahoitus

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot3 77403 774 0003 726 507-47 4930
Netto3 77403 774 0003 726 507-47 4930

7 01 01 Verotulot

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Kunnallisvero2 670 00002 670 0002 632 935-37 0650
Yhteisövero630 0000630 000586 905-43 0950
Kiinteistövero278 0000278 000273 892-4 1080
Tulot3 578 00003 578 0003 493 732-84 2680
Netto3 578 00003 578 0003 493 732-84 2680

Verotuloja kertyi vuonna 2019 yhteensä 3 494 miljoonaa euroa eli 84 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Vuoteen 2018 nähden verotuloja kertyi 77 miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia enemmän. Osa heikennyksestä talousarvioon nähden on seurausta vuoden alusta voimaan tulleesta verohallinnon verokorttiuudistuksesta, joka siirtää verotilityksiä vuodelle 2020. Lisäksi myös yhteisöveron tilitykset toteutuivat talousarviota matalammalla tasolla ja se on seurausta yhteisöveron veropohjan kasvun toteutumisesta talousarviossa ennakoitua hitaampana.

Kunnallisveron tuotoksi Helsingissä vuonna 2019 toteutui 2 633 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tilitysennuste on 2,0 prosenttia suurempi verrattuna vuoden 2018 kunnallisverotilitykseen.

Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa vuoden 2019 kunnallisveron kertymävajeesta johtuu verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterinongelmat selittävät vain murto-osan vajeesta. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä luovuttiin palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista.

Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkoi korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa 2019 tehdyissä ennakonpidätyksissä. Tilityksissä korjausliike näkynee siten suuremmassa määrin vasta tammi-helmikuussa 2020. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.

Yhteisöveron tuotoksi Helsingissä vuonna 2019 toteutui 587 miljoonaa euroa eli 43 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Vuoteen 2018 nähden verotuloja kertyi 12 miljoonaa euroa eli 2,1 prosenttia enemmän. Ennusteen heikennys talousarviosta liittyy osittain vanhojen jo päättyneiden verovuosien oikaisuihin. Tämän lisäksi myös vuoden 2019 jälkipuoliskolla veroennakoiden kasvu hidastui alkuvuoden kuukausittaisiin kasvulukuihin nähden. Siten syy ennusteen heikkenemiseen on sekä kertymien aleneminen että myös verotettavan tulon kasvun hidastuminen.

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2019 toteutui 274 miljoonaa euroa, joka on 4 miljoonaa euroa talousarviota pienempi ja 12,6 miljoonaa euroa (4,8 prosenttia) edellistä vuotta enemmän. Kiinteistöverotuoton noususta noin puolet johtui kiinteistökannan kasvusta ja sitä kautta veropohjan ennakoidusta noususta. Toinen puoli kasvusta oli seurausta korkeimman hallinto-oikeuden 29.3.2018 vuosikirjapäätöksestä, joka muutti kiinteistöveroon liittyvää oikeuskäytäntöä niin sanotuissa kaksitasokaavakiinteistöissä, joita Helsingissä on kantakaupungin alueella. Jos maapohjaa käytetään suuremman rakennuksen rakennuspaikkana kuin asemakaavaan on merkitty, on se otettava huomioon kiinteistöverotuksen maapohjan verotusarvoa määriteltäessä.

Helsingin kaupunki toimitti Verohallinnolle vuoden 2019 verotusta varten kiinteistöissä toteutuneet kerrosalatiedot noin 1 500 kaksitasokaavakiinteistöstä, joissa toteutunut rakentaminen ylittää kaavaan merkityn rakennusoikeuden.

Kaiken kaikkiaan Helsingissä on noin 35 000 verotettavaa kiinteistöä. Kaupunki edistää jatkossakin kiinteistöveron pohjana olevien tietojen tarkentamista ja päivittämistä, jotta verotus toteutuisi mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

7 01 03 Valtionosuudet

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot196 0000196 000232 77636 7760
Netto196 0000196 000232 77636 7760

Helsingin alkuperäinen valtionosuus vuodelle 2019 oli VM:n ja OKM:n marras-joulukuun 2018 päätösten pohjalta noin 202 miljoonaa euroa.

Hallituksen budjettiriihessä syyskuussa 2019 tehtiin päätös 237 miljoonan euron kertaluonteisen valtionosuuserän (kikystä johtuva kertaluonteinen kompensaatio) maksatuksen siirrosta vuodelta 2020 vuoteen 2019. Siirto toteutettiin 43,22 euroa/asukas periaatteen pohjalta. Kyseisen päätöksen vaikutus Helsingin 2019 valtionosuuksia nostavasti oli hieman alle 28 miljoonaa euroa.

Lisäksi vuoden 2019 aikana tehtiin muita pienempiä korjaavia valtionosuutta muuttavia päätöksiä (mm. oppilasmäärien päivittymiseen jne. liittyen).

Vuonna 2019 valtionosuuksien tilitykset olivat 18 prosenttia vuoden 2018 tilitystasoa korkeammalla tasolla.

7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot152 4260152 426179 57627 1500
Menot-18 8000-18 800-13 4985 3020
Netto133 6260133 626166 07732 4510

Lyhyet markkinakorot pysyivät vuoden 2019 edelleen historiallisen alhaisilla tasoilla. Markkinakorkojen matalia tasoja selittää pääosin Euroopan keskuspankin jatkamat talouskasvua tukevat toimet, joiden seurauksena kaikkien lyhyiden Euribor-korkojen noteeraukset ovat olleet negatiivisilla tasoilla jo vuoden 2016 helmikuusta lukien. Ennakoitua matalampana säilynyt korkotaso sekä pitkäaikaisten lainojen nostotarpeen lykkäytyminen heijastuivat kaupungin korkomenoihin, jotka toteutuivat arvioitua pienempinä.

7 02 01 Korot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulot, 1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnettyjen antolainojen korot 5 47505 4755 304-1710
Muiden antolainojen korot 1 22501 2253 1341 9090
Rakennusaikaisen luoton korot 8000800753-470
Muut korot 1 50001 500853-6470
Helen Oy:n lainojen korot20 493020 49320 493-10
Helsingin Satama Oy:n lainojen korot8 78708 7878 78700
HKL:n lainojen korot 3 64803 6481 839-1 8090
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lainojen korot 36 290036 29036 29000
Tulot yhteensä78 218078 21877 453-7650
Tulot yhteensä78 218078 21877 453-7650
Menot , 1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Ottolainojen korot -15 0000-15 000-12 2432 7570
Tilapäisluoton korot -2 0000-2 000-9471 0530
Menot yhteensä-17 0000-17 000-13 1903 8100
NettoTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Netto61 218061 21864 2633 0450

7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulot, 1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Muut rahoitustulot0005065060
Osingot39 200039 20067 62628 4260
HKL:n infratulo20 197020 19719 180-1 0170
Tulot yhteensä59 397059 39787 31227 9150
Menot, 1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Muut rahoitusmenot-1 8000-1 800-3081 4920
Arvonalennukset000000
Menot yhteensä-1 8000-1 800-3081 4920
NettoTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Netto57 597057 59787 00429 4070

7 02 04 Peruspääomien tuotot

Tulot, 1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
HKL:n peruspääoman tuotto8 44208 4428 44200
HUS-peruspääoman tuotto4 24904 2494 24900
Palvelukeskuksen peruspääoman tuotto800808000
Taloushallintopalvelun peruspääoman tuotto560565600
Työterveys Helsingin peruspääoman tuotto400404000
Staran peruspääoman tuotto1 94401 9441 94400
Tulot yhteensä14 811014 81114 81100
Netto14 811014 81114 81100

7 03 Rahastointi

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot3 40003 4009 3625 9627 343
Menot000-3 619-3 6190
Netto3 40003 4005 7432 3437 343

7 03 06 Kamppi–töölönlahtirahasto

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot3 40003 4005 2671 86742
Menot000000
Netto3 40003 4005 2671 86742

Rahastosta tuloutettiin investointiosan Kamppi–Töölönlahti-alueen hankkeet investointeja vastaava rahamäärä 5,3 miljoonaa euroa. Alueella ei ollut tontinmyyntejä.

7 03 07 Asuntotuotantorahasto

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetTA-muutoksetToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot000000
Menot000-3 619-3 6190
Netto000-3 619-3 6190

7 03 09 Lähiörahasto

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot0004 0954 0957 301
Menot000000
Netto0004 0954 0957 301

Rahastosta tuloutettiin investointiosan kohdan 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet investointeja vastaava rahamäärä 4,1 miljoonaa euroa.

7 05 Poistoerot

1 000 euroaTalousarvioTA-muutoksetYhteensäToteutunutPoikkeamaYlitysoikeus
Tulot0008418410
Netto0008418410