1.1.8 Harmaan talouden torjunta ja ihmisoikeusasiat

Kaupunkikonsernin hankinnoissa tuli noudattaa lainsäädäntöä ja konserninsisäistä vuonna 2018 uudistettua harmaan talouden torjuntaohjetta. Ohjeesta järjestettiin edelleen koulutusta kaupunkikonsernin hankinnoista ja sopimuksista vastaavalle henkilöstölle. Henkilöstön käyttöön perustettiin Harmaan talouden torjunnan Teams-kanava ajankohtaisten päivitettävien asioiden hoitamista ja keskustelua varten. Hankintojen kautta valittavat sopimuskumppanit alihankkijoineen toimittivat tilaajavastuulain ja harmaan talouden torjuntaohjeen mukaiset selvitykset viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Sopimuskauden aikana sopimuskumppaneiden veronmaksu- ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen tiedot tuli tarkastaa tilaajavastuulain mukaisesti vähintään 12 kuukauden välein.

Kaupungin ja Verohallinnon välistä sopimuskumppaneita koskevaa vapaaehtoista seulontatiedonvaihtoa ei tehty Verohallinnon tietojärjestelmien uudistamisen vuoksi. Urakkatietojen ilmoittaminen Verohallintoon tehtiin luonnollisesti verotusmenettelylain mukaisesti. Verohallinnon ja kilpailu- ja kuluttajaviraston edustajien kanssa kokoonnuttiin neuvonpitoon joitain kertoja vuoden aikana.

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.10.2019 uudistetut Helsingin kaupungin eettiset periaatteet, jotka ohjeistuksen mukaisesti velvoittavat henkilöstöä ja luottamushenkilöitä ohjaten heidän toimintaansa koko kaupunkikonsernissa. Ohjeistuksessa velvoitetaan henkilöstöä ja luottamushenkilöitä toimimaan hyvän hallinnon mukaisesti ja työskentelemään asukkaiden parhaaksi. Rasismia, syrjintää, epäasiallista kohtelua, seksuaalista häirintää tai korruptiota ei sallita. Hankinnoissa tulee toimia vastuullisesti ja ihmisoikeuksia edistäen sekä kansainvälisen työelämän perusnormeja noudattaen muun muassa lapsityövoiman käytön vähentämiseksi. Läpinäkyvyyttä tulee edistää kaikessa toiminnassa ja talouden hoidossa korruption ja lahjonnan ehkäisemiseksi. Henkilökohtainen tai lähipiirin etu ei saa vaikuttaa päätöksentekoon tai sen valmisteluun millään tasolla. Lahjaa tai muuta etua, jolla vaikutetaan, pyritään vaikuttamaan tai joka on omiaan vaikuttamaan toimintaan, ei saa ohjeistuksen mukaan vaatia, ottaa vastaan tai hyväksyä.

Edelleen henkilöstöä koskee 1.1.2013 annettu ohje ulkopuolisten kustantamien matkojen ja muiden taloudellisten etujen vastaanottamisesta.