4.1.1 Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus

Omaisuus maa-alueita lukuun ottamatta on merkitty taseeseen pysyviin vastaaviin hankintamenoon suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointeihin saaduilla rahoitusosuuksilla vähennettynä.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoituksiin merkityt osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenoon tai sitä alemman jälleenhankintamenon tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

2. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Kunnallisveron osalta vuonna 2019 verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterihaasteista johtuvaksi kunnallisverojen kertymävajeen on arvioitu olevan noin 400 miljoonaa euroa koko kuntakentällä. Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa vuoden 2019 kunnallisveron kertymävajeesta johtuu verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterin haasteet selittävät vain murto-osan vajeesta. Verottajan selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkoi korjaantua suurelta osin joulukuussa 2019 tehdyissä ennakonpidätyksissä, mutta tilityksissä korjausliike näkynee suuremmassa määrin vasta alkuvuonna 2020. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. Helsingin kaupungin osalta vajeen arvioidaan olevan noin 55 miljoonaa euroa. Helsingissä kunnallisveron tuotoksi vuonna 2019 toteutui 2 633 miljoonaa euroa, kunnallisveron tilityksen ollessa 2,0 prosenttia suurempi verrattuna vuoden 2018 kunnallisverotilitykseen. Aiheesta on kirjoitettu myös tämän kirjan osioissa 2.2.3 Tuloslaskelmaosan tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Tämän lisäksi vertailukelpoisuuteen vaikuttaa se, että kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (2018–2019) mukaan kaikki ammatillisen koulutuksen opettajat siirtyvät asteittain vuosityöaikajärjestelmään. Siirtyminen tapahtui Helsingin kaupungissa valtaosin vuonna 2019. Siirtymä vähensi kaupungin vuoden 2019 lomapalkkavelan määrää ja palkkamenoja 3,1 miljoonaa euroa.