5.3 Liikelaitosten ja rahastojen vaikutus kaupungin talouteen

Liikelaitokset ja rahastot kaupungin kirjanpidossa, talousarviossa ja tilinpäätöksessä.

Tuloslaskelma – yhdistely 1 000 €Tuloslaskelmaosa Toteutumis­vertailussa KaupunkiTuloslaskelmaosa LiikelaitoksetTuloslaskelmaosa RahastotEliminointi- ja oikaisukirjaukset KaupunkiEliminointi- ja oikaisukirjaukset LiikelaitoksetEliminointi- ja oikaisukirjaukset RahastotKaupungin tuloslaskelma tilinpäätöksessä
Toimintatuotot 
Myyntituotot
Ulkoiset128 119366 783-156 946337 956
Sisäiset1 916239 537-1 916-239 537
Maksutuotot
Ulkoiset230 75842230 801
Sisäiset7 235558-7 235-558
Tuet ja avustukset
Ulkoiset51 80192552 725
Sisäiset (kunnalta)13-13
Muut toimintatuotot981 59626 11217 016-436 255-4 775-1583 693
Valmistus omaan käyttöön14 3235 289156 946176 558
Toimintakulut 
Henkilöstökulut-1 544 841-218 874-43294-94-1 764 147
Palvelujen ostot 
Ulkoiset-1 776 446-188 250-2 362-1 967 058
Sisäiset-226 518-10 363-111226 51810 363111
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana-138 278-77 197-305 2671 053-209 185
Avustukset
Ulkoiset-315 949-83-1 945-317 977
Sisäiset (liikelaitokselle)-16 00016 000
Muut toimintakulut-614 709-44 233-16 096418 78113 3671 040-241 851
Toimintakate-3 216 993100 259-3 960221 253-220 1931 150-3 118 483
Verotulot3 493 7323 493 732
Valtionosuudet232 776232 776
Rahoitustuotot ja -kulut 
Korkotuotot
Ulkoiset75 61432 19077 807
Sisäiset1 839-1 839
Muut rahoitustuotot
Ulkoiset72 381339872 512
Sisäiset29 7422 211-29 742-2 211
Korkokulut
Ulkoiset-13 190-3 395-16 586
Sisäiset-1 8391 839
Korvaus peruspääomasta-29 74229 742
Muut rahoituskulut-308-19-19-346
Vuosikate675 59265 299521189 672-189 611-1 061741 412
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot-315 569-48 866-364 436
Arvonalentumiset
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos360 02316 433521189 672-188 611-1 061376 976

Liikelaitokset ja rahastot kaupungin kirjanpidossa, talousarviossa ja tilinpäätöksessä.

Rahoituslaskelma – yhdistely 1 000 €Rahoituslaskelma Osarahoituslaskelma KaupunkiRahoituslaskelma LiikelaitoksetRahoituslaskelma RahastotEliminointi- ja oikaisukirjaukset KaupunkiEliminointi- ja oikaisukirjaukset LiikelaitoksetEliminointi- ja oikaisukirjaukset RahastotKaupungin rahoituslaskelma tilinpäätöksessä
Toiminnan rahavirta
Tulorahoitus
Vuosikate675 59265 299521189 672-188 611-1 061741 412
Tulorahoituksen korjauserät-189 907-291-190 198
Investointien rahavirta  
Investointimenot-639 940-140 442-780 382
Rahoitusosuudet investointimenoihin10 8944 14015 034
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot180 995197181 192
Toiminnan ja investointien rahavirta37 634-71 097521189 672-188 611-1 061-32 942
Rahoituksen rahavirta 
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys-143 386-32 88290 000-86 268
Antolainasaamisten vähennys74 0437 835-1 98779 891
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys90 000-90 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys-73 456-15 0721 987-86 541
Lyhytaikaisten lainojen muutos-767767
Oman pääoman muutokset 
Peruspääoman muutos33 619-33 619
Muut maksuval­miuden muutokset 
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset-30 172-30 172
Vaihto-omaisuuden muutos-5 2081 347-3 861
Saamisten muutos-28 105-28 120-9 2075 98716 3379 444-33 664
Korottomien velkojen muutos51 89623 699114-9 363-1 352-81164 183
Rahoituksen rahavirta-154 38871 087-52184 637-72 261-24 986-96 432
Rahavarojen muutos-116 754-10274 309-260 872-26 047-129 374
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.1 112 004411 112 045
Rahavarat 1.1.1 241 368511 241 418
-129 364-10-129 374