2.2.2 Helsingin kaupungin talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu eroaa virallisesta tuloslaskelmasta siten, että se ei sisällä kunnallisten liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tuloja ja menoja eikä siinä ole eliminoitu kaupungin sisäisiä eriä.

Toimintatulot (sisältäen valmistus omaan käyttöön) olivat 1 415,7 miljoonaa euroa sisältäen maanmyynnin sekä rakennusten ja osakkeiden myynnin myyntivoitot. Nousua edellisen vuoden vastaavasta luvusta 1 355,8 miljoonaa euroa oli 4,4 prosenttia, mikä johtuu pääasiassa kaupunkiympäristön toimialan edellistä vuotta suuremmista tuloista. Maan sekä rakennusten ja osakkeiden myyntivoitto oli noin 40 miljoonaa euroa edellistä vuotta suurempi. Maanvuokratulot toteutuivat noin 11 miljoonaa euroa edellistä vuotta suurempana. Edellä mainitut tulot toteutuivat myös talousarvioon nähden suurempina. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulot ylittivät talousarvion noin 12 miljoonalla eurolla johtuen kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta hankerahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa.

Toimintamenot olivat 4 632,7 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 4,9 prosenttia. Merkittäviä menokasvun kohteita olivat muun muassa sosiaali- ja terveystoimialaan sisältyvä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin maksuosuus, jossa vertailukelpoinen (organisaatiomuutokset huomioitu) kasvu oli 5,9 prosenttia, kaupunkiympäristön toimialan kaupunkirakenne talousarviokohdan menojen kasvu 8,8 prosenttia, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan menojen (ilman laitosavustuksia) kasvu 6,6 prosenttia sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menojen kasvu 5,5 prosenttia. Kaupunginkanslian menojen kasvu edellisestä vuodesta jäi hieman keskimääräisen menokasvun alle eli 4,8 prosenttiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden talousarviokohdan vertailukelpoinen (organisaatiomuutokset huomioitu) kasvu oli 3,5 prosenttia.

Toimintamenot ylittivät talousarvion 16,6 miljoonalla eurolla. Talousarvioon nähden toimintamenot alittuivat eniten keskushallinnon toimialalla, jonka menot alittavat talousarvion mukaiset määrärahat 43,8 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveystoimialan menot ylittivät talousarvion 54,9 miljoonalla eurolla, josta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan menot ylittyivät 45,9 miljoonaa euroa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan menot noin 5,3 miljoonalla eurolla.

Helsingin kaupungin talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

(Taulukon summat ilmoitettu tuhansina euroina)

ToimintatulotToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Myyntitulot355 971331 905337 9566 0511020
Maksutulot226 855211 489230 80119 3121090
Tuet ja avustukset45 05641 05752 72511 6681280
Vuokratulot366 846386 618387 6701 0521000
Muut toimintatulot160 332139 372196 02356 651141-800
1 155 0601 110 4411 205 17594 734109-800
ToimintatulotToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Valmistus omaan käyttöön163 192140 247176 55836 3111260
1 Valmistus omaan käyttöön -erä esitetty Helsingin kaupungin vuoden 2019 talousarviossa olevasta laskelmasta poiketen. 
ToimintamenotToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Palkat-1 372 451-1 414 499-1 402 21112 28899-7 310
Henkilösivumenot-389 344-398 873-361 93536 93891-2 190
Palvelujen ostot-1 772 720-1 868 031-1 967 058-99 027105-77 817
Aineet, tarvikkeet ja tavarat-206 980-198 330-209 185-10 855105-3 300
Avustukset-310 104-325 770-317 9767 79498-3 292
Vuokramenot-222 588-240 808-218 60822 200910
Muut toimintamenot-18 633-19 118-23 243-4 1251220
-4 292 820-4 465 428-4 500 216-34 788101-93 909

Toimintakate

ToimintakateToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Toimintakate-2 974 568-3 214 740-3 118 48396 25797-94 709
Verotulot ja valtionosuudetToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Verotulot3 416 5823 578 0003 493 731-84 269980
Valtionosuudet197 308196 000232 77636 7761190
3 613 8903 774 0003 726 507-47 493990
Rahoitustulot ja -menotToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Korkotulot77 73977 07077 8077371010
Muut rahoitustulot52 45943 44972 51229 0631670
Korkomenot-16 870-20 406-16 5863 820810
Muut rahoitusmenot-654-1 800-3451 455190
112 67498 313133 38835 0751360

Vuosikate

VuosikateToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Vuosikate751 996657 573741 41283 839113-94 709
Poistot ja arvonalentumisetToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Suunnitelman mukaiset poistot-346 801-374 441-364 43610 005970
Satunnaiset erätToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
Satunnaiset menot-18 412000...0
TILIKAUDEN TULOSToteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
TILIKAUDEN TULOS386 783283 132376 97693 844133-94 709
Poistoeron muutos-1 3082 647-271-2 918-100
Varausten muutos1 015-4 544-2 6991 845590
Rahastojen lisäys-8 2230-8 563-8 563..0
Rahastojen vähennys28 3283 40013 78510 3854057 343
19 8121 5032 2527491507 343
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ (-)Toteutunut 2018Talousarvio 2019Toteutunut 2019Poikkeama 2019Toteuma % 2019Ylitysoikeus 2019
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ (-)406 595284 635379 22894 593133-87 366