1.1.5 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.1.2019 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet kaupunkikonsernille. Vuonna 2013 tehty aiempi päätös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista oli tarpeen päivittää toimialauudistuksen ja pormestarimalliin siirtymisen sekä vuoden 2015 kuntalain muutosten johdosta.

Kaupunginhallitus hyväksyi 28.10.2019 Helsingin kaupungin eettiset periaatteet. Eettiset periaatteet ovat osa kaupunkistrategian toimeenpanoa. Kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksymässä (17.6.2019) Hyvä hallinto ja johtamistapa -ohjeessa todetaan, että myös tytäryhteisössä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin eettisiä periaatteita.

Toiminta ja talous

Kesäkuun 19. päivänä hyväksytty vuoden 2018 tilinpäätös osoitti ylijäämää 406,6 miljoonaa euroa. Kaupungin hyvän taloudellisen tilanteen ansiosta kaupunginvaltuusto päätti 13.11.2019, hyväksyessään vuoden 2020 veroprosentit, säilyttää kunnallisveron 18,00 prosentin tasolla huolimatta suuresta investointipanostuksesta. Myöskään kiinteistöveroon ei päätetty korotuksia. Talousarvio vuodeksi 2020 sekä taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 27.11.2019.

Kaupunginvaltuuston toiminnassa näkyi Helsingin rakentamisen aktiivinen vaihe. Valtuusto käsitteli yhteensä 17 tontinluovutus- tai -vuokrausasiaa ja 35 asemakaava-asiaa sekä joukon hankesuunnitelmia. Kaupunginhallitus käsitteli näiden lisäksi toimivaltansa puitteissa lukuisia vähäisempiä suunnitelmia ja tontinvarauksia.

30.1.2019 kaupunginvaltuuston käsittelyssä oli Kaisaniemen ja Kansalaistorin yhdistävän kevyen liikenteen alikulkuyhteyden yleissuunnitelma. Suunnitelman toteutuksen kustannusarvio on 23 miljoonaa euroa.

10.4.2019 valtuusto hyväksyi Vallilanlaakson raitiotien edellyttämän asemakaavan. Päätöksellä on kauaskantoiset vaikutukset joukkoliikenteen verkossa. Uusi raitiotielinjaus yhdistää Kalasataman alueen ja Hermannin sekä yliopiston Kumpulan kampuksen alueen Pasilan asemakeskukseen.

Kalasatamassa Nihdin osa-alueelle hyväksyttiin uusi asemakaava 27.11.2019. Se mahdollistaa alueelle uutta kerrosalaa 135 000 kerrosneliömetriä 3 000 asukkaalle sekä toimisto-, liike- ja palvelukäyttöön.

Finlandia-talon perusparannuksen hankesuunnitelma käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 10.4.2019. Laajan teknisen ja toiminnallisen perusparannuksen enimmäishinnaksi päätettiin hyväksyä 119 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 käynnistetyssä Raide-Jokeri-hankkeessa tapahtuneeseen kustannusten nousuun liittyen kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.3.2019 Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen Helsingin kaupungin osalta siten, että Helsingin kaupungin osuus kustannuksista on 209 miljoonaa euroa pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvion kohotessa 386 miljoonaan euroon. Allianssimallisessa hankkeessa ovat osapuolina Espoon kaupunki ja Suomen valtio.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa 13.3.2019 kokouksessa myös Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman liikenneliikelaitoksen esityksen 31.1.2019 mukaisesti siten, että varikon kokonaiskustannusarvio on yhteensä 69,45 miljoonaa euroa, josta Helsingin kaupungin osuus on yhteensä 62,44 miljoonaa euroa.

Koulu- ja päiväkotirakentaminen sekä perusparantaminen on ollut vilkasta Helsingin väkiluvun kasvun seurauksena sekä terveellisten ja turvallisten palvelutilojen järjestämisen kiireellisyyden takia. Kaupunginvaltuusto on tehnyt lukuisia hyväksymispäätöksiä vuoden 2019 aikana:

 • 13.3.2019 Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelma 17 miljoonaa euroa
 • 13.3.2019 Vuosaaren lukion uudisrakennuksen hankesuunnitelma 28 miljoonaa euroa
 • 22.5.2019 Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma 15 miljoonaa euroa
 • 28.8.2019 Tahvonlahden ala-asteen koulun ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma 27,4 miljoonaa euroa
 • 11.9.2019 Etu-Töölön lukion perusparannuksen hankesuunnitelma 17,5 miljoonaa euroa
 • 11.9.2019 päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen toimipaikan uudisrakennuksen
 • hankesuunnitelma 14 miljoonaa euroa
 • 23.10.2019 Kaarelan raitin päiväkodin ja Kannelmäen peruskoulun Kaarelan raitin toimipisteen hankesuunnitelma 15,3 miljoonaa euroa
 • 6.11.2019 Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikön perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma 14 miljoonaa euroa
 • 11.12.2019 päiväkoti Capellan puistotie 27 uudisrakennuksen hankesuunnitelma 14 miljoonaa euroa
 • 11.12.2019 Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksen hankesuunnitelma 18,4 miljoonaa euroa

Pirkkolan huonokuntoiset jäähallit korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 23.11.2019. Hankkeen kustannusarvio oli 19,4 miljoonaa euroa.

9.10.2019 valtuusto hyväksyi M300-metrojunien optiohankinnan hankesuunnitelman siten, että hankkeen kokonaishinta on yhteensä 40,7 miljoonaa euroa. Hankinnalla varaudutaan Länsimetron jatkon valmistumisen aiheuttamaan junakapasiteetin lisätarpeeseen.

28.8.2019 päätettiin kaupunginvaltuustossa myydä Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsin liiketilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet Mercator Fastigheter Ab:lle 33,5 miljoonan euron kauppahinnalla. Kiinteistöstä luopuminen tapahtui omistajapoliittisten periaatteiden mukaisesti, koska kaupungilla ei ollut sille omaa käyttöä.

Kaupunginhallitus päätti 21.10.2019 siirtää kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevat rakennukset 1.1.2020 lukien kaupunkiympäristölautakunnan omistajahallintoon, jonne kaupungin omistamien rakennusten hallinta on keskitetty.

Kaupunkistrategian kärkihankkeet

19.6.2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän kokoaman strategisen asiakirjan, hyvinvointisuunnitelman 2019–2021. Vuonna 2018 asetettu Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä toimii terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:n mukaisena kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahona edistäen kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaisia asukkaidensa hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä tehtäviä. Hyvinvointisuunnitelman toteutus tapahtuu poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Hyvinvointisuunnitelmaan on valittu 108 toimenpidettä, joista 89 sisältyy toimialojen ja kaupunginkanslian toimintasuunnitelmiin sekä 66 toimenpidettä, joita johdetaan useamman toimialan yhteistyönä.

Kaupunkistrategian kärkihankkeiden kohdalla kaupunginhallitus on johdonmukaisesti kehottanut toimialoja ja liikelaitoksia käynnistämään niiden toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja edellyttänyt, että ne suuntaavat toimintaansa strategian mukaisesti kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Näin on toimittu myös jo 10.12.2018 hyväksytyn Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman kohdalla, jossa esitetyt toimenpiteet kaupunkistrategiassa 2017–2021 asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi ovat edenneet vuoden 2019 aikana.

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.2.2019 lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn strategiahankkeen 2017–2021 (Mukana-ohjelma). Nuorten syrjäytyminen erityisesti koulutuksesta ja työstä on vakava ongelma. Sen lievittäminen nähdään tärkeäksi niin inhimilliseltä kuin taloudelliselta kannalta sekä kaupungin turvallisuuden, viihtyisyyden ja elinkeinopoliittisten intressien edistämiseksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.3.2019 Helsingin kaupungin merellisen strategian ja toimintaohjelman kaupunkistrategiassa 2017–2021 asetettujen Helsingin merellisyyttä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Merellisessä strategiassa haetaan keinoja muun muassa merellisten kohteiden saavutettavuuden parantamiseen, saariston palvelujen kehittämiseen ja merellisten tapahtumien edistämiseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.6.2019 Helsingin kaupungin kiinteistöpoliittisen ohjelman, sisäilmaohjelman 2018–2028 ja näiden asiakirjojen toteutusohjelman ohjeellisina asiakirjoina Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Kaupungin kiinteistöpoliittisen tarkastelukehikon kiteyttävän kiinteistöstrategian valmistelua päätettiin jatkaa vuoden loppuun.