10 Ändring i arbetsolycksfall

Mängden arbetsolycksfall minskade betydligt jämfört med de föregående åren. Den största faktorn som inverkat på den positiva förändringen var den stora ökningen av mängden distansarbete. I och med distansarbetet minskade antalet fall och halkolyckor som inträffar på vägen till och från arbetet samt under arbetsdagen avsevärt.