I nytt arbete: Kompetens­banken jämnade ut arbets­mängderna

För en del av vår personal tog arbetet slut under våren eller i slutet av året på grund av de coronarestriktioner som riktades till service­verksamhet. Via kompetens­banken styrde vi dem tillfälligt till andra uppgifter, och samtidigt undvek vi permitteringar.

På våren och mot slutet av året stängde staden många av sina tjänster, vilket ledde till att arbetsuppgifterna för en del av personalen tillfälligt minskade. Samtidigt uppstod nya tjänster, som det behövdes mer personal för att producera.Vi grundade en kompetensbank, via vilken personal riktades dit där behovet var mest kritiskt. På så sätt undvek vi permitteringar. 

Bland annat social- och hälsovårdssektorn behövde medarbetare, eftersom staden grundade coronahälsostationer och inledde omfattande smittspårning. Staden var även tvungen att förbereda sig för en stor ökning av antalet klienter. 

Behovet av extra resurser blev tydligt även till exempel på stadskansliet i utbetalningen av stöd till ensamföretagare och i ordnandet av rörliga coronarådgivare samt i distansomsorgen vid Servicecentralen Helsingfors. 

Med i Helsingfors-hjälpen 

Arbetet minskade under våren i synnerhet inom kultur- och fritidstjänsterna, varifrån personalen överfördes till Helsingfors-hjälpen. Sektorn hade också en viktig roll i verksamheten inom Helsingfors-hjälpen, som startades tillsammans med Helsingfors kyrkliga samfällighet. 

Via Helsingfors-hjälpen fick vi kontakt med äldre Helsingforsbor och kunde erbjuda dem hjälp med att uträtta butiksärenden. 

I daghemmen minskade antalet barn kraftigt under våren, varvid vi överförde daghemspersonal med utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen till stöd för social- och hälsovårdssektorn. 

I slutet av året överfördes personal inom kultur- och fritidssektorn främst till smittspårningen, uppgifter inom assisterande vårdarbete samt daghem. I synnerhet inom social- och hälsovårdssektorn gjordes många interna omplaceringar. 

Under året gjordes totalt 1 637 överföringar, varav majoriteten gjordes internt inom en sektor, ett affärsverk eller ett ämbetsverk. Antalet överföringar över organisationsgränserna var 382.

Tack vare kompetensbanken kunde vi jämna ut arbetsbördan inom de kritiska uppgifterna. För de som förflyttades var undantagstiden också en möjlighet att lära känna stadens verksamhet på ett annat verksamhetsställe och samtidigt öka sin kompetens och kännedom om staden. 

Under sommaren samlade vi in respons om kompetensbankens verksamhet och ändrade vissa delar av verksamheten på hösten. På våren samlade vi in information om den personal som skulle flyttas om genom egen anmälan från medarbetarna, medan detta på hösten gjordes via cheferna. 

Överföringarna gjordes i regel med ledningsrätten i enlighet med kollektivavtalet, vilket innebar att inga nya arbetsavtal ingicks, utan arbetsinsatsen riktades tillfälligt någon annanstans.

Personalöverföringar år 2020

Interna överföringarÖverföringar mellan sektorer
Fostran och utbildning
0230
Stadskansliet
017
Stadsmiljö
33
Kultur och fritid
375116
Servicecentralen
3011
Social- och hälsovårdsväsendet
8475
Totalt1 255382

Rasmus Ruismäki kuvattuna kadulla.
Rasmus Ruismäki fick bra inskolning och fick utnyttja sina studier i första­vård i den ersättande uppgiften.

Vettigt att koncentrera resurserna 

Rasmus Ruismäki flyttade från småbarnspedagogiken till Dals sjukhus, och på sommaren berättade han så här om sina upplevelser:  

Jag är glad över att Helsingfors stad ger möjligheter till ersättande uppgifter. Jag tycker att det är vettigt att vårdarresurserna koncentreras dit där de behövs mest.

Situationen är ny och svår för alla, men trots det är sammanhållningen bland personalen mycket god.

Jag har fått bra introduktion i närvårdarens uppgifter på infektionsavdelningen och har kunnat utnyttja min kompetens inom akutvård, som jag skaffat genom grundläggande studier i förstavård samt i arbetslivet. 

Läkarna, skötarna, fysioterapeuterna och de övriga yrkespersonerna på Dals sjukhus är lättillgängliga, så man får råd och hjälp alltid när man behöver. 

I mina arbetsuppgifter ingår grundläggande vård av patienter, sårvård och mycket påklädning av skyddsutrustning på grund av den exceptionella situationen. 

Situationen är ny och svår för alla, men trots det är sammanhållningen bland personalen mycket god. 

I den ersättande arbetsuppgiften har jag lärt mig mycket om olika sjukdomar och metoder för att behandla dem. Det jag har lärt mig här kommer jag att ha nytta av i mina planerade fortsatta studier inom social- och hälsovårdsbranschen.