Ledarskap och arbetskultur: Ännu bättre ledarskap

Det var ingen lätt uppgift att vara ledare under undantags­förhållandena, men trots det visar två utredningar att vårt ledar­skap har blivit bättre. Även arbetshälsan har utvecklats i en allt positivare riktning.

Personalens upplevelse av ledarskapet har klart förbättrats. Vi undersökte personalens upplevelse av förnyelsen av staden och arbetshälsan genom två enkäter, Reformens tempo och Kommun10.

Även om året ur ledarskapsperspektiv var mer utmanande än aldrig förr, förbättrades personalens upplevelse av kvaliteten på ledarskapet och chefsarbetet klart. I synnerhet i undersökningen Kommun10 steg indexet för coachande ledarskap betydligt jämfört med föregående enkät (68,8 → 73). 

Det är särskilt anmärkningsvärt att resultaten förbättrades inom alla sektorer och affärsverk – även inom de som har befunnit sig i centrum av coronakrisen.  

Bakom de förbättrade resultaten i fråga om ledarskapet ligger ett långsiktigt arbete, som vi genom hela stadsorganisationen har bedrivit under de senaste åren. Samtidigt kan vi vara stolta över den passion och den motivation med vilken våra chefer har sett till att personalen har orkat och mått bra under coronaåret. Detta skapar en bra grund också för framtida framgångar.  

Arbetshälsan utvecklades klart  

Utöver ledarskapet förbättrades även alla övriga viktiga indikatorer för förnyelse och arbetshälsa i personalundersökningen. Vår personal är mer engagerad än tidigare, upplever att arbetet är roligare och allt fler skulle rekommendera staden som arbetsgivare. 

Bakgrunden till den positiva utvecklingen är att vårt arbete upplevs som mycket betydelsefullt och att det är värdebaserat: vi arbetar varje dag för att Helsingforsborna ska ha det bra.  

Mängden sjukfrånvaro ökade en aning. Man återhämtar sig dock snabbare från arbetet, upplevelserna av trakasserier och diskriminering är färre och allt fler tror att de kommer att orka arbeta fram till pensionsåldern.

Särskilt positivt är det att resultaten hölls på en god nivå trots det svåra coronaåret, även för de medarbetare som flyttades till andra uppgifter. Distansarbetet ökade arbetstillfredsställelsen avsevärt. 

Ledarskapets hörnstenar är visions­förmåga, entusiasm, linearitet och verkställande förmåga. 

En diskussion – stor inverkan 

Trots de positiva resultaten finns det fortsättningsvis saker att göra. Samarbetet över organisationsgränserna behöver ännu utvecklas, och det kan vi alla påverka. 

Inom arbetshälsan bör särskild uppmärksamhet fästas vid upplevelserna av stress och återhämtningen från arbetet bland medarbetare under 30 år. Vi bör komma ihåg att framgångssamtalen har stor positiv inverkan på förståelsen av strategin, trivseln i arbetet och slutligen på att det egna arbetet känns betydelsefullt.  

En viktig delfaktor inom framgångsledning är inskolningen av personalen och personalens kompetens. Vi förnyade våra introduktionssätt och införde nya verktyg för introduktion i Onni. 

Tillsammans med sektorerna identifierade vi hur vi bör utveckla vår kompetens. För pilottestningen av de nya verksamhetssätten valde vi digital kompetens och klientorienterad servicekompetens. Pilottestningen pågår till början av februari 2021.  

Etiska principer till grund för arbetskulturen 

Reformen av sektorerna har så småningom blivit vardag för sektorerna, och vi kunde fokusera särskilt på de saker som skapar enhetlighet i ledarskapet och arbetskulturen inom hela stadsorganisationen. 

Vi ville främja i synnerhet en enhetlig personalupplevelse och i slutändan en enhetlig klientupplevelse. Vi höll dock i minnet hur olika arbetet och ledarskapet är på olika håll i organisationen.  

Det viktigaste i fråga om arbetskulturen var stadens etiska principer och behandlingen av dem på arbetsplatsen. Vi skapade ett separat verktyg för behandlingen av de etiska principerna, Helvi, som arbetsplatserna kunde använda för att diskutera temat och skapa en tavla att hänga på väggen med de saker som är viktiga för just dem. 

De etiska principerna skapar slutligen en grund för hela stadens arbetskultur. Redan genom att diskutera saker och ting skapar man en kultur där etiken ligger i fokus.  

Gemensamma hörnstenar för ledarskapet  

Flera sektorer har definierat hurdant ledarskap som är viktigt för att deras sektor ska vara framgångsrik. Vi började sammanfatta sektorspecifika teman för att hitta de likheter som utmärker stadens sätt att leda.   

Staden har omkring 2 000 chefer, och det dagliga ledarskapet varierar mycket. Samtidigt framträder dock vissa grundläggande principer i fråga om ledarskap inom olika organisationer. 

De fyra hörnstenarna i stadens ledarskap som utkristalliserade sig var visionsförmåga, entusiasm, linearitet och verkställande förmåga. Hörnstenarna baserar sig på strategin, bästa praxis, personalens förväntningar och den senaste forskningen. 

Med andra ord innebär hörnstenarna att ledarskapet framhäver byggandet av framtidens Helsingfors, en vilja och iver att leda människor, öppenhet och följdriktighet samt slutligen beslutsfattande och utvärdering av resultat ur Helsingforsbornas perspektiv.   

Vi publicerade ledarskapets hörnstenar vid stadens första gemensamma chefsevenemang Johdossa! i november. Under de kommande åren kommer de att fungera som ledstjärnor för såväl ledningen av chefernas framgångar som för utbildningarna och kommunikationen.


Utvecklingssamtal byttes till framgångs­samtal 

Mål- och utvecklingssamtalen som länge har använts har hos oss gått till historien. Cheferna och medarbetarna införde framgångssamtal, där de diskuterar mål, utveckling och vilket stöd som behövs i arbetet.

Framgångssamtalen kompletteras med regelbundna kvartssamtal, som syftar till att stödja och uppmuntra medarbetaren till att lyckas uppnå de uppställda målen. 

Framgångssamtalen är en viktig del av framgångsledningen. Målet är att stärka en gemensam samtalskultur och att förutse istället för att reagera på situationer. 

Målet för framgångssamtalen är dessutom att visa den rätta riktningen för arbetet och säkerställa att det i rätt tid finns förutsättningar för att utföra arbetet.  

Onni, som infördes i början av året, är till hjälp för dokumenteringen av samtalen. I det finns separata anteckningsmallar för olika samtal. Det är nu enkelt att registrera samtalen och senare hitta anteckningarna på ett och samma ställe. 

Hela personalen använder Onni.