Jämställdhet och likabehandling: Belönat jobb som gör skillnad

OlemVi har arbetat långsiktigt för att främja mångfald och likabehandling, vilket också andra har märkt.

Som arbetsplats är staden till för alla. Rättvis behandling som respekterar alla och lika möjligheter för alla i personalen att visa och använda sin kompetens är en förutsättning för att vi ska kunna vara en av de främsta arbetsplatserna och genom det världens bäst fungerande stad.  

De årliga åtgärderna enligt jämställdhets- och likabehandlingsplanen för personalen främjar jämställdhet och jämlikhet i praktiken. Vi beaktar jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv i all vår verksamhet, från rekrytering till löner och belöningar, från arbetsgemenskapernas verksamhet till chefs- och ledningsarbetet samt från kombinationen av arbetet och det övriga livet till främjandet av jämlika yrkeskarriärer.   

Vårt långsiktiga arbete belönades med erkännandet Vastuullisuusteko 2020 (ansvarsfull gärning) inom kampanjen Vastuullinen työnantaja (ansvarsfull arbetsgivare), som ordnades av Oikotie Työpaikat.  

Som ansvarsfulla gärningar inom arbetslivet belönade expertjuryn för kampanjen staden för dess effektiva, långsiktiga och omfattande arbete för att främja mångfald och likabehandling. 

Expertjuryn lyfte fram bland annat den virtuella utbildningen i jämlikhet och likabehandling i Helvi som är avsedd för hela personalen. Målet med den är att hjälpa medarbetarna att fundera över vad jämlikhet och likabehandling betyder och hur de kan förverkligas på ett ännu bättre sätt vid rekryteringar, på arbetsplatserna och i stadens tjänster. 

Därtill har vi ordnat ett informationstillfälle om mångfald, inklusivitet och omedvetna fördomar för chefer och sakkunniga. Vi har beaktat jämlikhetsperspektiv även inom andra utbildningar, såsom utbildningarna i löner och belöningar för cheferna.   

Andelen medarbetare med ett främmande språk som modersmål ökar 

I början av 2020 var andelen Helsingforsbor med ett främmande språk som modersmål 16,2 procent (år 2019 15,7 procent).  Även inom personalen fortsätter andelen medarbetare som talar ett främmande språk att öka, och i slutet av året utgjorde den 9 procent av alla medarbetare som har ett anställningsförhållande med staden (föregående år 8,5 procent). Den största andelen finns inom social- och hälsovårdssektorn, 12,6 procent (föregående år 12,2 procent). 

Branscher med skev könsfördelning  

En granskning av yrkestitlar visade att kvinnodominerade yrken (över 70 procent kvinnor, granskningen omfattade yrkestitlar som innehas av över 50 personer) är till exempel familjedagvårdare, gruppfamiljedagvårdare, talterapeut, hälsovårdare och tandhygienist (se längre lista i statistikbilagan). 

På motsvarande sätt är mansdominerade yrken (över 70 procent män, granskningen omfattade yrkestitlar som innehas av över 50 personer) till exempel överbrandman, brandman, vagnsreparatör, timmerman och materialförvaltare. Yrken med jämn könsfördelning (minst 40 procent både kvinnor och män) i sin tur är till exempel kock, lektor, teamchef, mentalvårdare och ungdomsledare. Vi får ingen information om placeringen av könsminoriteter inom olika yrken.