Mångsidig rekrytering

Vi behöver mångsidiga personer av olika slag för våra arbetsuppgifter. Vi införde anonym rekrytering, och erfarenheterna av den har varit så bra att vårt mål är att utöka den.

Med mångsidig rekrytering avser vi olika sätt och åtgärder genom vilka vi kan erbjuda flera olika vägar till arbetsuppgifter inom staden. Samtidigt säkerställer vi tillgången till personal på många olika sätt.

Vårt mål är att alla ges jämlika och jämställda möjligheter att utnyttja sin kompetens till förmån för staden.  Sådan rekrytering håller även hög kvalitet. 

Diskriminering på grund av en egenskap hos eller ett antagande om den arbetssökande eller någon av hens närstående är förbjudet vid rekrytering.  

Vi har utvecklat rekryteringsprocessen ytterligare så att den ska främja jämlikhet och jämställdhet, och också inom rekryteringskompetensen har vi satsat på samma teman. Vårt mål har varit bland annat en god sökandeupplevelse samt framför allt att säkerställa jämlika och jämställda möjligheter för och bemötanden av de sökande.

Pilotförsök med anonym rekrytering

I början av februari inledde vi ett pilotförsök med anonym rekrytering som fortsatte till slutet av året.  

Syftet med anonym rekrytering är att förbättra möjligheterna att kallas till arbetsintervju, utan att någon med tanke på arbetsuppgiften oväsentlig sak kan påverka det.

Från arbetsansökningarna avlägsnas alla synliga personuppgifter, till exempel den sökandes namn, födelsedatum, kön och ålder. Valet av dem som kallas till arbetsintervju görs således utifrån den kompetens och arbetserfarenhet som den sökande har uppgett i sin ansökan. 

Vi provade anonym rekrytering inom tolv yrkestitlar och -grupper inom alla sektorer, på stadskansliet, vid HST och Servicecentralen Helsingfors.

Sektorn för fostran och utbildning rekryterade till exempel lekparkshandledare, kultur- och fritidssektorn rekryterade ungdomshandledare samt social- och hälsovårdssektorn rekryterade byråsekreterare anonymt. 

Vid årets slut hade totalt 48 anonyma rekryteringar genomförts.  

På basis av erfarenheterna av pilotförsöket är anonym rekrytering en viktig del av en mångsidig rekrytering. Den inverkar positivt också på arbetsgivarbilden och uppmuntrar alla slags människor att söka stadens öppna platser.

Den anonyma rekryteringen hjälpte de rekryterande cheferna att fokusera på den sökandes kunnande och kompetens. 

Viljan att fortsätta rekrytera anonymt är stor. Vi har beslutat att införa funktioner för anonym rekrytering i rekryteringssystemet och på så vis utvidga användningen av metoden till fler rekryteringar.

Anonym väg till mediaverkstad

Emilia Mäkinen började i oktober arbeta som utbildare på verkstäder för unga i mediebadet vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto. Vid den tidpunkten tillät coronaläget närundervisning i skolorna, så hon hann lära känna sina nya kolleger och ungdomarna ansikte mot ansikte.

Mäkinen fick sitt arbete via anonym rekrytering. Det är så ovanligt att söka jobb utan namn, ålder och kön att Mäkinen och stadens anonyma rekryteringar hamnade i Yles nyheter i slutet av året.

– I arbetsansökan skulle jag berätta om mig själv på ett sådant sätt att jag inte kunde identifieras. I praktiken berättade jag om min utbildning och arbetserfarenhet. Det var inte direkt komplicerat. Jag var tvungen att fundera mer över vad jag skulle säga i textavsnittet, en hurdan bild det skulle förmedla och hur det sannolikt skulle påverka förhandsuppfattningen om mig hos den som läste ansökan.

Rekryteringsannonsen gav tillräckligt med information om den lediga platsen. Mäkinen kände till verksamheten i verkstäderna sedan tidigare.

I arbetsansökan skulle jag berätta om mig själv på ett sådant sätt att jag inte kunde identifieras.

– Jag fick en positiv känsla av rekryteringsprocessen och det kändes bra att börja jobba. Den anonyma metoden visar att arbetsgivaren verkligen försöker undvika diskriminering på grund av till exempel namn, ålder eller kön.

Arbetet har motsvarat hennes förväntningar. Hon arbetar med arbetslösa ungdomar, som har mycket olika utgångslägen när de kommer till verkstaden. En del behöver ramar för sina dagliga rutiner, medan en del redan har siktat in sig på ett yrke. På verkstaden kan alla göra audiovisuella arbeten på ett tryggt och fritt sätt.

– Jag har trivts väldigt bra i mitt arbete, säger Mäkinen.

Inkludera handikappade och personer med nedsatt arbetsförmåga

Vi har främjat sysselsättningen av handikappade och personer med nedsatt arbetsförmåga i uppgifter inom staden genom att förtydliga funktionerna och identifiera strukturella hinder som försvårar sysselsättningen. Vi har undersökt dessa i expertverkstäder och riktade intervjuer.

Vi föreslår att vårt förslag till vidare åtgärder ska beaktas i följande jämställdhetsplan för personalen.