8 Personalens könsfördelning

Männens andel av personalen var 9 358 personer, det vill säga 23,9 procent (föregående år 24,2 %). Det finns stora skillnader mellan sektorerna och affärsverken i antalet män och kvinnor. De största skillnaderna finns inom social- och hälsovårdssektorn och sektorn för fostran och utbildning, där kvinnor är i klar majoritet. Mansdominerade organisationer är HST, räddningsverket och Stara.