Utveckling av ledarskapet och kompetensen: Utbildningarna fortsättningsvis virtuella

Foto: Jussi Hellsten.

Vi främjade an­vändningen av digitala verktyg bland hela personalen genom ut­bildningar, och utbildningarna för chefer flyttade till största delen till nätet.

Från och med mars ordnade vi träning, utbildningar och coachningar virtuellt eller som hybridmodeller med en del deltagare på plats fysiskt och en del på distans via Teams. Vi fortsatte på samma sätt under hösten i enlighet med rekommendationerna.

De nya sätten att genomföra utbildningar har fungerat ganska bra tekniskt sett, och vi har hela tiden lärt oss mer om vilka möjligheter som finns både när det gäller delaktighet och sätten att interagera. Arbetet och arbetssätten förändras under arbetets gång.  

En del av de som deltog i många distansmöten, -utbildningar och coachningar ville även ha fysiska evenemang. De som deltog i en fysisk coachning i augusti ville också börja ”göra uppror” mot distansutbildningarna trots coronaläget. Andra i sin tur njöt av distansutbildningar, liksom av distansarbete. 

På våren ordnade vi flera webbkurser i ledarskap på nätet (Kun johtaminen siirtyy verkkoon) till stöd för det virtuella chefsarbetet och ledarskapet. Temana för dem var att möta och engagera personalen virtuellt, bygga upp förtroende och hålla kontakten, virtuell mötespraxis samt praxis för ledning av arbetet. Även motivation och livsglädje i distansarbete samt arbetshälsa har varit teman för kurserna. 

Vi har främjat distansarbete och färdigheterna i verktyg för distansarbete också genom utbildningar i Teams och Office 365-verktyg.   

Mängder av utbildningar för chefer

Bra chefsarbete och ledarskap främjar stadens funktionalitet och servicen för kommuninvånarna. Genom gemensamma chefsutbildningar för hela stadens personal främjade vi stadsstrategin och praxis för ledarskapet inom staden samt förnyandet av verksamhetskulturen.

Det viktigaste inom utvecklingen av ledarskaps- och chefskompetensen var de etiska principerna och ledarskapets hörnstenar samt bra chefsarbete och ledarskap enligt dessa,
utveckling i chefsrollen samt hantering av metoder.

Utöver personalledning ingick även ledarskap i fråga om målen, klienterna, tjänsterna, verksamheten och ekonomin i coachningarna och utbildningarna.  

Målgrupperna för coachningarna och utbildningarna var potentiella närmaste chefer, chefer och mellanchefer.

Flera utbildningar genomfördes: webbkursen Hyvän esihenkilön ABC (ABC för bra chefer), OVI, Stadin esihenkilöksikö? (Chef inom staden?), Startti-utbildning i chefsarbete, coachningarna Treeni och Stadin Valmentaja samt examensutbildningarna Specialyrkesexamen i ledarskap (JET) och företagsledning och Yrkesexamen i arbete som teamledare (LAT). 

För den högsta ledningen och mellanledningen pågår en fjärde tvåårig EMBA-träningsgrupp, och i oktober startade den femte EMBA-träningsgruppen. Målet för coachningen är att bland annat främja målen för stadsstrategin och samarbetet mellan sektorerna.

Till den femte gruppen fanns 52 sökande, varav 25 deltagare blev antagna och representerar samtliga sektorer. 

Utöver de centraliserade träningarna genomför vi organisationsspecifika chefsträningar och utvecklingsprojekt med innehåll såsom coachande ledarskap, stärkande av chefsrollen samt förnyande av praxis och samarbete. 

En del av utbildningarna var fysiska, utöver vilka vi också ordnade webbkurser i coachande ledarskap till stöd för stadens gemensamma mål samt webbkursen Asiakaskokemus nousuun (Bättre kundupplevelse) i utveckling av kundorienterad servicekompetens. I webbkurserna inom temautbildningarna ingick bland annat Saavutettavuuden perusteet (Grunderna i tillgänglighet).

Digitaliseringsprogrammet fortsatte

Tack vare digitaliseringsprogrammet utvecklades den digitala kompetensen.Ledningen, chefer och experter fick möjlighet att delta i evenemang kring data, utnyttjande av data och dataanalys i enlighet med datastrategin.

För ekonomiförvaltningens experter ordnade vi en Business Controller-coachning med det främsta målet att utveckla kompetensen inom utnyttjande och analys av data. I små grupper genomförde deltagarna ett projekt, genom vilket de utvecklade verksamhetsmodellerna för utnyttjande av data och dataanalys inom sin sektor eller sitt affärsverk. 

Vi har enorma mängder data, men det är ännu viktigare att vi har en dialog.

Inom utbildningspaketet Tekoäly ja me (Vi och artificiell intelligens) ordnades under året en webbutbildning i artificiell intelligens.Inom utbildningspaketet Kehmet, som ger referensramar för utvecklingsverksamheten, utvecklade vi ett tydligt serviceutbud och utökade antalet webbutbildningar inom området. Projektledningens kompetens utvecklades genom flera kurser i informationsförvaltning.

Få hjärtan att slå för Helsingfors

På evenemanget fördes flera bra diskussioner, som alla deltagare hade möjlighet att kommentera. Nedan några kommentarer från förmiddagen:

Vi har enorma mängder data, men det är ännu viktigare att vi har en dialog. Det räcker inte med enbart information, utan det behövs insikter som föds med hjälp av den. Vi måste lära oss att ställa rätt frågor över sektorsgränserna och genom det fatta lite bättre beslut varje dag. 

Vår stora uppgift är att få människornas hjärtan att slå för Helsingfors. Vi kommer framöver att behöva allt fler som diggar Helsingfors, men har goda möjligheter att uppnå det, eftersom betydelsefullhet och ansvarsfullhet framträder allt tydligare.

Folk har rätt att bli hörda, även om de har olika åsikter. I chefsarbetet ska man utveckla sina åsikter. Du kan googla för att hitta information, men ditt tankesätt utvecklas i takt med att du samlar livserfarenhet och i samverkan med olika slags människor.

Det är bra att få kunniga personer att börja jobba för staden, men det är minst lika viktigt, om inte ännu viktigare, att få dessa personer att stanna hos oss. Man söker sig till staden för att göra ett meningsfullt arbete, men om man lämnar staden gör man det ofta på grund av chefen.

De grundläggande sakerna förblir de samma år efter år, barnen förs till daghemmet och skoleleverna går till skolan. Cheferna har den största inverkan på vår verksamhetskultur när de ger styrka och uppmuntrar medarbetarna till att åstadkomma fina saker.

Snellman hoppas att lekfullheten och entusiasmen över arbetet som kom fram under evenemanget ska sprida sig till teamen. Även framöver kommer chefsdagarna Johdossa! att ordnas virtuellt för alla chefer.