Johtamisen ja osaamisen kehittäminen: Koulutukset jatkuivat virtuaalisina

Kuvituskuvassa talousosaston työntekijä.
Kuva: Jussi Hellsten.

Tuimme koko henkilöstön digitaalisten välineiden käyttöä koulutuksilla, ja esi­henkilöiden valmennukset siirtyivät suurimmaksi osaksi verkkoon.

Toteutimme valmennukset, koulutukset ja coachaukset maaliskuusta alkaen virtuaalisesti tai hybrideinä, jolloin osa osallistujista oli fyysisesti läsnä ja osa Teamsin kautta etänä. Jatkoimme tätä käytäntöä syksyllä suositusten mukaisesti.

Uudet toteutustavat ovat toimineet teknisesti melko hyvin, ja olemme oppineet koko ajan lisää välineiden mahdollisuuksista sekä osallistavuuden ja vuorovaikutuksen tavoista. Työ ja työtavat muuttuvat työtä tehtäessä.  

Osa paljon etäkokouksiin, -koulutuksiin ja -valmennuksiin osallistuneista kaipasi myös tilaisuuksia kasvotusten. Elokuussa lähitilaisuutena toteutettuun valmennukseen osallistuneet halusivatkin alkaa ”etäkoulutuskapinaan” koronatilanteesta huolimatta. Osa taas nautti etäkoulutuksista, samoin kuin etätyöstä. 

Toteutimme keväällä virtuaalisen esihenkilötyön ja johtamisen tueksi useita ”Kun johtaminen siirtyy verkkoon” -verkkokursseja. Niiden teemoja olivat henkilöstön virtuaalinen kohtaaminen ja osallistaminen, luottamuksen rakentaminen ja yhteydenpito, virtuaaliset kokous­käytännöt ja työn johtamisen käytännöt. Myös jaksaminen etätyössä ja työhyvinvointi ovat olleet kurssien teemoina. 

Olemme tukeneet etätyötä ja etätyön välineiden osaamista myös Teamsin ja O365-kokonaisuuden koulutuksilla.   

Runsaasti esihenkilöiden koulutuksia

Hyvä esihenkilötyö ja johtaminen edistävät kaupungin toimivuutta ja kuntalaispalveluja. Tuimme kaupunkiyhteisillä esihenkilövalmennuksilla kaupunkistrategian ja kaupunkiyhteisen johtamisen käytäntöä sekä toimintakulttuurin uudistamista.

Johtamis- ja esihenkilötyön osaamisen kehittämisessä keskeisiä olivat eettiset periaatteet ja johtamisen kulmakivet sekä niiden mukainen hyvä esihenkilötyö ja johtaminen, 
esihenkilöammatissa kehittyminen sekä menetelmien hallinta.

Valmennuksiin ja koulutuksiin sisältyi henkilöstöjohtamisen lisäksi tavoitteisiin, asiak­kaisiin, palveluihin, toimintaan ja talouteen liittyvä johtaminen.  

Valmennusten ja koulutusten kohderyhminä olivat potentiaaliset lähiesihenkilöt, esihenkilöt ja keskijohto.

Toteutettuja koulutuksia oli useita: Hyvän esihenkilön ABC -verkkokurssi, OVI, Stadin esi­henkilök­sikö, Startti esi­henkilö­työ­hön, Treeni ja Stadin Valmentaja -valmennukset sekä tutkintoon tähtäävät Johtamisen ja yritysjohtamisen erikois­ammattitutkinto JET ja Lähiesimiesten ammattitutkinnon LAT -valmennukset.  

Ylemmälle johdolle ja keskijohdolle on käynnissä neljäs kaksivuotinen EMBA-valmennuksen ryhmä, ja lokakuussa käynnistyi viides EMBA-valmennuksen ryhmä. Valmennuksen tavoitteena on muun muassa edistää kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista ja toimialojen välistä yhteistyötä.

Hakijoita viidenteen ryhmään oli 52, ja ryhmään otettiin 25 osallistujaa, jotka edustavat kaikkia toimialoja.  

Keskitettyjen valmennusten lisäksi toteutimme organisaatiokohtaisia esihenkilötyön valmennuksia ja kehittämishankkeita, joissa sisältönä oli muun muassa valmentava johtaminen, esihenkilön roolin vahvistaminen sekä toimintatapojen ja yhteistyön uudistaminen.   

Osa valmennuksista oli lähitilaisuuksia, joiden lisäksi toteutimme kaupunkiyhteisten tavoitteiden tueksi Valmentavan johtamisen -verkkokursseja sekä asiakaslähtöistä palveluosaamista kehittävän verkkokurssin Asiakaskokemus nousuun. Teemakoulutusten verkkokursseihin kuului muun muassa Saavutettavuuden perusteet.

Digitalisaatio-ohjelma jatkui 

Digitalisaation osaaminen kehittyi digitalisaatio-ohjelman ansiosta. Johto, esihenkilöt ja asiantuntijat pääsivät mukaan datastrategian mukaisesti datan, datan hyödyntämisen ja data-analytiikan tilaisuuksiin.

Taloushallinnon asiantuntijoille järjestimme Business Controller -valmennuksen, jonka keskeisenä tavoitteena oli kehittää osaamista datan hyödyntämisessä ja analytiikassa. Osallistujat tekivät pienryhmissä projektin, jolla he kehittivät oman toimialansa tai liikelaitoksensa datan hyödyntämisen ja data-analytiikan toimintamalleja. 

Meillä on valtavasti dataa, mutta sitä tärkeämpää on vuoropuhelu.

Tekoäly ja me -koulutuskokonaisuudessa oli vuoden aikana tekoälyn verkkokoulutusta. Kehitimme ketterän kehittämisen (Kehmet) koulutuskokonaisuudessa selkeää palvelutarjoamaa sekä lisäsimme sen verkkokoulusta. Projekti- ja hankehallinnan osaamista kehittyi useilla tietohallinnon kursseilla.

Eri työt, yhteiset teemat

Esihenkilöt elävät hyvin erilasta työarkea. Rakennustyömaalla se on toisenlainen kuin päiväkodissa, joka puolestaan poikkeaa vaikkapa seniorikodin esihenkilön arjesta.

Kaupungin kaikki noin 2 000 esihenkilöä haluttiin kuitenkin saada koolle yhteiseen Johdossa!-esihenkilötilaisuuteen. Kerta oli ensimmäinen, ja poikkeusajan vuoksi se pidettiin virtuaalisena. 

– Yksi tilaisuuden tarkoitus oli auttaa esihenkilöitä ymmärtämään paremmin toistensa työtä, kertoo erityissuunnittelija Susanna Snellman kaupunginkansliasta.

Marraskuisen aamupäivän aikana puhuttiin paljon johtamisesta, jossa toimialasta ja tehtävänimikkeestä riippumatta on paljon yhteistä. Tärkeiksi teemoiksi nousivat myös muun muassa yhteistyö yli toimialarajojen, innostaminen ja toimeenpanokyky. 

Tilaisuus sai paljon kiitoksia. Yksi kiittäjistä oli Varpu Sivonen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

– Toimiva vuorovaikutus ja vastavuoroisuus ovat kaiken a ja o. Eri näkökulmia tarvitaan, jos oikeasti halutaan kehittää kaupunkiamme. Toivon lisää tällaisia kaupungin esihenkilöiden yhteisiä kohtaamisia, hän kirjoitti livetapahtuman palauteosiossa.

Sydämet sykkimään Helsingille

Tilaisuudessa oli lukuisia hyviä keskusteluja, joita kaikki osallistujat pääsivät kommentoimaan. Tässä katkelmia aamupäivän aikana kuulluista keskusteluista ja kommenteista:

Meillä on valtavasti dataa, mutta sitä tärkeämpää on vuoropuhelu. Pelkkä tieto ei riitä, vaan tarvitaan sen avulla syntyviä oivalluksia. Meidän tulee oppia kysymään oikeita kysymyksiä yli toimialojen ja sitä kautta tekemään joka päivä vähän parempia päätöksiä. 

Iso tehtävämme on saada ihmisten sydämet sykkimään Helsingille. Tarvitsemme Helsinki-fanitusta tulevaisuudessa yhä enemmän, mutta meillä on tähän hyvät mahdollisuudet, sillä merkityksellisyys ja vastuullisuus korostuvat yhä vahvemmin.

Ihmisillä on oikeus tulla kuulluksi, vaikka heillä olisi erilaisia näkemyksiä. Esihenkilön työssä pitää kehittää omia näkemyksiä. Informaation voi googlata, mutta oma ajattelutapa kehittyy elämänkokemuksen karttuessa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

On tärkeää saada kaupungille hyviä osaajia mutta vähintään yhtä tärkeää ellei tärkeämpää on saada osaajat pysymään meillä. Kaupungille tullaan tekemään merkityksellistä työtä, mutta jos täältä lähdetään pois, se tehdään usein pomon takia.

Perusasiat pysyvät samoina vuodesta toiseen, lapset viedään päiväkotiin, ja koululaiset menevät kouluun. Suurin vaikutus toimintakulttuuriimme on esihenkilön esimerkillä, sillä, että hän antaa voimaa ja kannustaa hienoihin asioihin.

Snellman toivoo, että tilaisuudessa esille nousseet leikillisyys ja työstä innostuminen leviävät tiimeihin. Johdossa!-esihenkilöpäiviä järjestetään myös jatkossa virtuaalilähetyksinä kaikille esihenkilöille.