Työhyvinvointi on osa arjen johtamista

Kuvituskuva: iloisia sote-alan työntekijöitä.
Kuva: Jussi Hellsten

Selkiytimme työhyvinvointijohtamisen toimintatapoja, vahvistimme esihenkilöiden osaamista ja kehitimme uusia ratkaisuja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Jatkoimme syksyllä 2020 alkanutta työhyvinvointijohtamisen projektia, jonka tavoitteena on määritellä kaupunkitasoiset yhtenäiset työhyvinvointijohtamisen toimintatavat.

Työhyvinvoinnin johtaminen ei ole erillistä toimintaa vaan osa hyvää arjen johtamista, onnistumisen johtamista, jossa merkittävä rooli on lähiesihenkilöllä ja työntekijällä.

On tärkeää, että hyvän johtamisen tueksi on olemassa yhteiset toimintatavat ja prosessit sekä että kaikilla on selkeä käsitys omasta roolistaan ja vastuustaan.

Yhteisten toimintatapojen luomiseksi kokosimme luonnoksen työhyvinvointijohtamisen mallista. Tätä yhteistä toimintatapaa kehitämme edelleen ja viemme käytäntöön tulevina vuosina.

Valmennus tukee hyvinvointia

Vahvistimme esihenkilöiden työhyvinvoinnin johtamisen osaamista luomalla käsikirjan työn sujuvuuden edistämiseen. Esihenkilöiden taidot keskustella arvostavasti työn sujuvuuden asioista kehittyivät arvostavan puheeksioton teematilaisuuksissa.

Jokaisella työntekijällä on myös itsellään mahdollisuus vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja työkykyynsä. Omasta hyvinvoinnista huolehtimisen tueksi käynnistimme uudenlaisen nettipohjaisen pilottivalmennuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa hyvinvointitottumuksia arjessa ja tukea työkykyä.

Hyvinvoiva Stadi -valmennuksen teemoja ovat aktiivinen arki, hyvinvointia ravinnosta ja hyvinvoiva mieli. Puolen vuoden valmennuksen toteuttavat yhteistyössä Työterveys Helsinki ja Liikkuva Suomi. Sen aikana osallistujat saavat verkkosovelluksen kautta materiaalia, virikkeitä, verkoston tukea ja tsemppausta omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Lisäksi työterveyshuollon vastuuvalmentajat tapaavat osallistujia sekä ryhmissä että yksittäin ja tukevat oman hyvinvointitavoitteen saavuttamista.

Valmennusryhmiä on työntekijöille ja esihenkilöille. Pilottivalmennus jatkuu vuoden 2022 puolelle, jonka jälkeen saamme tietoja valmennuksen vaikuttavuudesta.

Päihde- ja riippuvuusohjelma laajeni

Päivitimme kaupungin henkilöstön päihde- ja riippuvuusohjelman noudattamaan valtakunnallista sosiaali- ja terveysministeriön strategiaa.

Ohjelma vahvistaa Helsingin henkeä: haluamme pitää huolta työntekijöistämme ja tarjota mahdollisuuden toipua riippuvuuksista työsuhteen siitä kärsimättä.

Ensisijaista on tilanteisiin puuttuminen matalalla kynnyksellä sekä avun tarjoaminen. Tilannekartoituksen tekee aina työterveys, joka ensisijaisesti neuvoo ja auttaa tilanteen hahmottamisessa sekä ohjaa tarvittaessa avun piiriin tekemällä hoito- ja kuntoutussuunnitelman.

Päihde- ja riippuvuusohjelmassa on alkoholin, huumeiden ja päihtymistarkoitukseen käytettyjen lääkevalmisteiden riippuvuuden lisäksi peli- ja nettiriippuvuus. Ohjelma ottaa huomioon myös riippuvuuden nikotiini- ja sähkötupakkatuotteista.

Tavoitteena on turvallinen työ- ja asiointiympäristö niin kaupungin työntekijöille kuin palveluissa asioiville.

Mielenhyvinvointi uuteen ohjelmaan

Loimme syksyn aikana uuden työhyvinvointiohjelman uudelle strategiakaudelle. Ohjelman työstämisessä olivat mukana eri toimialat ja liikelaitokset, työterveys, työsuojelu ja henkilöstötoiminnot.

Ohjelman pääteemoja ovat työhyvinvoinnin johtaminen osana onnistumisen johtamista ja mielenhyvinvoinnin edistämistä.

Ohjelma sisältää myös lakisääteisen työsuojelun toimintaohjelman. Kaupunkitasoisen ohjelman pohjalta toimialat ja liikelaitokset laativat omat työhyvinvointisuunnitelmansa.


Työsuojeluvaltuutetut uudelle kaudelle

Järjestimme syksyn aikana työsuojeluvaalit henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan yhteistyönä. Työsuojeluvaaleissa valittiin toimialoille, liikelaitoksiin ja virastoihin työsuojeluvaltuutetut ja -varavaltuutetut vuosiksi 2022–25.

Työsuojeluvaltuutetut edustavat henkilöstöä työsuojeluasioissa ja kehittävät työn turvallisuutta ja terveellisyyttä yhdessä työnantajan kanssa.

Kaikilla työntekijöillä ja esihenkilöillä oli mahdollisuus asettua ehdolle vaaleissa. Niillä alueilla, joilla ehdokkaita tuli enemmän kuin yksi, järjestettiin sähköinen äänestys.

Kaupungille valittiin 40 työsuojeluvaltuutettua, joista 16 on tehtävässä uusia.