Jaksaminen ja työhyvinvointi: Kohti uutta normaalia

Kuvituskuva: sote-alan työntekijöitä kävelemässä käytävällä.
Kuva: Jussi Hellsten

Meillä on käytössämme oma ohjelma korona­epidemiasta palautumiseen. Sen avulla varmistamme kaupunkistrategian toteutumisen ja kriisistä palautumisen.

Korona-aika haastoi koko kaupunkiorganisaatiota ja kosketti tavalla tai toisella jokaista kaupungin työntekijää. Vaikka toiveissa oli palata poikkeusoloista vakiintuneempaan työnteon arkeen, vuoden lopussa tilanne oli verrattavissa edellisvuoden loppuun.

Korona-ajan pitkittyminen näkyi myös siinä, että kaupungin tarjoaman työn erilaiset luonteet tulivat enemmän esille. Siinä missä aiemmin lähes kaikkien työ tehtiin työpaikalla, koronan myötä osa henkilöstöstä siirtyi töihin kotiin. Osa puolestaan jatkoi työtään työpaikalla vaativissa poikkeusoloissa.

Kehitys näkyi henkilöstön työhyvinvoinnissa. Osa henkilöstöstä voi aikaisempaa paremmin, osa huonommin.

Malli monipaikkaisuudelle

Valmistauduimme vahvasti tulevaisuutta varten, jotta saamme korona-ajan parhaat opit osaksi tulevaisuuden työkulttuuria.

Yksi näistä opeista on monipaikkaisen työn malli. Helsingin kaupunki otti käyttöön kesäkuussa uuden monipaikkaisen työn ohjeen. Sen mukaisesti tulevaisuudessa työtehtävät määrittävät työtilan. Jossain työssä se on luokkahuone, toisessa terveyskeskus ja kolmannessa se voi olla välillä koti, välillä toimisto.

Uuden ohjeen vaikutukset ovat suurimpia henkilöstöryhmälle, joka teki korona-aikana erityisesti etätöitä.

Korona-ajan jälkeen työyhteisöt esihenkilön johdolla sopivat yhdessä, mitkä ovat ne hetket, jolloin kaikki tapaavat fyysisesti lähityössä. Tämän perusteella yksilöt voivat sovittujen pelisääntöjen puitteissa itse päättää, missä heidän kannattaa tehdä töitä minäkin päivänä.

Monipaikkaisen työn yhteisiä tapoja ehdittiin miettiä työyhteisöissä muutaman kuukauden ajan syksyllä ennen uutta etätyösuositusta.

Yhteiset keskustelut ja sovitut toimintatavat luovat kuitenkin erinomaisen pohjan tulevaisuudelle poikkeusajan jälkeen.

Palautumiseen kolme teemaa

Kaupunki laati kattavan koronaepidemiasta palautumisohjelman. Halusimme varmistaa sen avulla kaupunkistrategian toteutumisen ja kriisistä palautumisen. Palautumisohjelma rakentuu kolmeen teemaan, jotka ovat kaupunkilaisten aktiivisuus ja luottamus, yritysten ja yrittäjyyden vauhdittaminen sekä uudistuva ja kestävä kaupunkiorganisaatio.

Näistä viimeinen eli uudistuva ja kestävä kaupunkiorganisaatio keskittyy talouden tasapainottamisen ohella kaupungin henkilöstöön ja heidän työskentelyynsä.

Palautumisohjelma

 • Kaupunkilaisten aktiivisuus ja luottamus
  • Kaupungin houkuttelevuuden parantaminen
  • Palvelujen saatavuuden parantaminen ja digitaalisuus
  • Työn ja opiskelun jatkuvuuden varmistaminen
  • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen
 • Yritysten ja yrittäjyyden vauhdittaminen
  • Kaupungin resurssit uuden toiminnan alustana
  • Yritystoiminnan ja yrittäjyyden palauttaminen
  • Sujuvampi asiointi ja lupien keventäminen
 • Uudistuva ja kestävä kaupunkiorganisaatio
  • Talouden tasapainottaminen
  • Joustava resursointi ja osaaminen
  • Sujuvat ja digitaaliset prosessit


Teimme jokaiselle teemalle oman toimen­pidesuunnitelman, jota seurasimme vuoden mittaan tiiviisti. Kaupungin HR-verkosto (kaupunginkanslian henkilöstö­osaston johdolla toimialojen ja liikelaitosten henkilöstöhallinnot) muodosti henkilöstön palautumisen HR-tavoitteet, jotka kiteytyvät neljään pääkohtaan:

 1. Helsingin kaupunki on houkutteleva työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia urapolkuja nykyisille ja tuleville työntekijöilleen. Henkilöstö sitoutuu kaupunkiin, ja esi­henkilöt kannustavat liikkumaan toimi­alojen ja yksiköiden välillä, jotta varmistamme sujuvan asiakaspalvelun ja asiakkaiden arjen.
 2. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä onnistumisen. Kaupunki ja johto luovat edellytykset johtamisessa onnistumiselle. Henkilöstö saa tukea työhyvinvoinnin ylläpidossa ja kehittämisessä.
 3. Kaupungin työkulttuuri ja osaamisen kehittäminen tukevat yhteistyökykyä ja kykyä verkostoitua sekä monipaikkaista työskentelyä. Henkilöstön digitaalista osaamista vahvistetaan ja yhteisöl­lisyyden toteutumista tuetaan työskentely­paikasta riippumatta.
 4. Kaupunki valmistautuu HR:n digitali­saatioon ja järjestel­mällisempään HR-tiedolla johtamiseen, mikä tukee kaupungin palvelujen tuottamista ja työn sujuvuutta.

Näiden neljän tavoitteen lisäksi loimme täsmällisemmät toimenpiteet, joita edistimme henkilöstö­hallinnossa koko vuoden ajan.

Henkilöstön palautumisen HR-tavoitteet

 1. Kaupungin urapolut houkuttelevat. Henkilöstön saatavuus ja liikkuvuus varmistavat asiakkaan palvelut ja arjen sujuvuuden.
 2. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön hyvinvoinnin ja onnistumisen. Kaupunki ja johto luovat edellytykset.
 3. Kaupungin työkulttuuri ja henkilöstön osaaminen tukevat monipaikkaista työskentelyä ja yhteistyötä.
 4. HR:n digitalisaatio ja tiedolla johtaminen tukevat kaupungin palvelujen tuottamista ja työn sujuvuutta.