Monimuotoisen työelämän edelläkävijäksi

Kuvituskuva: pride-liputus kaupungintalolla.
Kuva: Jussi Hellsten

Suomen suurimmalla työnantajalla on vastuu olla etulinjassa edistämässä työelämän monimuotoisuutta lukuisin eri keinoin. Rekrytointimme on yhä tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa.

Tarvitsemme monimuotoista henkilöstöä, jotta ymmärrämme monimuotoista asiakaskuntaa ja kykenemme tarjoamaan laadukkaita palveluja kaikille helsinkiläisille.

Uusia työntekijöitä rekrytoitaessa on tärkeää huomioida monimuotoisuus.

Henkilöstön monimuotoisuudella tarkoitetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta muun muassa iän, sukupuolen, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen, perhetilanteen, vammaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen ja koulutustaustan osalta.

Mallinsimme vuoden aikana tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen rekrytoinnin kokonaisuuden. Kerroimme kokonaisuudesta kaupungin intrassa uusilla sivuilla.

Anonyymi rekrytointi kiinnostaa

Aloitimme monimuotoisen ja yhdenvertaisen rekrytoinnin mahdollisuuksien kartoittamisen sukeltamalla kaupungin nykyiseen rekrytointiprosessiin ja sen käytäntöihin.

Pyrimme tunnistamaan, kuinka prosessit ja käytännöt mahdollistavat ja samalla luovat haasteita tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen rekrytoinnin toteutumiseen.

Tämä oli tärkeä vaihe, sillä uuden luominen edellyttää nykytilan vahvuuksien ja haasteiden tarkkaa ymmärrystä – ja tässä tapauksessa nimenomaan tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen rekrytoinnin näkökulmasta.

Anonyymin rekrytoinnin tarkoitus on madaltaa kynnystä päästä työhaastatteluun ja välttää mahdollinen syrjintä valinnan kannalta epäolennaisten asioiden takia.

Anonyymiä rekrytointia pilotoitiin jo vuonna 2020 ja onnistuneen pilotin jälkeen toimintatapa laajennettiin koko kaupungin käyttöön.

Anonyymin rekrytoinnin tueksi otettiin Helbit-rekrytointijärjestelmän toiminnallisuus käyttöön helmikuussa (sosiaali- ja terveystoimessa marraskuussa).

Järjestimme esihenkilöille ja HR-ammattilaisille anonyymin rekrytoinnin tietoiskuja ja koulutuksia. Järjestelmässä tehtiin vuoden aikana 139 rekrytointia anonyyminä prosessina.

Tehty työ kiinnostaa muitakin. Olemme esitelleet uutta menettelytapaa eri toimijoille ja sidosryhmille, ja se on kiinnostanut myös mediaa.

Esihenkilöiden ja työnhakijoiden kokemuksia anonyymistä rekrytoinnista kartoitettiin opinnäytetyössä. Tulosten perusteella prosessi koettiin pääosin sujuvaksi.

Palkansaajien tutkimuslaitos seuraa anonyymin rekrytointiprosessin vaikutusta valintapäätökseen ja henkilöstön monimuotoistumiseen. Ensimmäisiä seurannan tuloksia odotetaan helmikuussa 2022.

Rekrytointeja tulee kehittää siten, että hakijat mahdollisimman moni­puolisista taustoista rohkaistuvat hakemaan kaupungille töihin.

Yhdenvertaisia oikeuksia

Positiivisella erityiskohtelulla tavoitellaan sitä, että kaikilla olisi myös käytännössä mahdollisuus yhdenvertaisiin oikeuksiin. Rekrytointitilanteessa positiivisella erityiskohtelulla tarkoitetaan sitä, että mikäli valintapäätöstä tehtäessä kaksi hakijaa on osaamiseltaan ja kokemukseltaan yhtä pätevät haettavana olevaan tehtävään, valinta voidaan tehdä aliedustetun ryhmän hyväksi.

Tutkimme positiivisen erityiskohtelun käytön mahdollisuuksia ja edellytyksiä kaupungin rekrytoinneissa muun muassa työpajoissa keväällä ja syksyllä.

Opinnäyteyhteistyönä puolestaan tehtiin esiselvitys positiivisen erityiskohtelun pilotointia varten. Opinnäytetyö sai nimekseen Positiivisen erityiskohtelun soveltaminen rekrytoinneissa osana monimuotoisuutta, inklusiivisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Saimme pilotoinnin avulla kokemuksia positiivisen erityiskohtelun käytännöstä rekrytoinneissa sekä ymmärrystä jatkokehitykselle. Pilottirekrytoinnissa ei kuitenkaan syntynyt tilannetta, jossa valintapäätöksessä olisi käytetty positiivista erityiskohtelua.

Esteetöntä rekrytointia

Järjestimme marraskuussa koulutuksen esteettömästä rekrytoinnista. Esteettömyyttä sekä saavutettavuutta rekrytoinneissa on tarkoituksenmukaista kehittää, jotta hakijat mahdollisimman monipuolisista taustoista rohkaistuvat hakemaan kaupungille töihin.

Vuoden aikana on työstetty myös erityistä tukea tarvitsevien nuorten mahdollisuuksia päästä kesätöihin tai korkeakouluharjoitteluun.

Tarkensimme työpaikkailmoituksia varten syksyllä niin sanotun monimuotoisuuslausekkeen. Nyt kaikissa kaupungin työpaikkailmoituksissa on mukana seuraava:

Helsingin kaupunki edistää aktiivisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä arvostaa henkilöstönsä monimuotoisuutta. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Kuvituskuva: värikäs Pride-kulkue Helsingissä.
Kuva: Jussi Hellsten

Yhdenmukaisuudesta ja tasa-arvosta tunnustus

Helsinki oli mukana viettämässä Pride-viikkoa järjestämällä monipuolista ohjelmaa ja liputtamalla Pride-lipuin koko viikon ympäri kaupunkia.

Kaupungin henkilöstö pääsi virittäytymään Priden tunnelmiin jo kesäkuun alussa We walk with Pride -viikolla, jonka suunnittelussa oli mukana kaupungin Queer Stadi -verkosto ja toimialojen ja liikelaitosten asiantuntijoita.

Viikko kutsui kaupungin työyhteisöt kävelemään ja osoittamaan tukensa kaupungille tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita kunnioittavana työnantajana.

Viikon aikana monet työyhteisöt liikkuivat itselleen sopivalla tavalla ja aikataululla Priden hengessä.

Henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua koulutukseen sateenkaarisanastosta ja sateenkaarisensitiivisestä asiakaskohtaamisesta sekä paneelikeskusteluun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta työelämässä.

Kaupunki sai heinäkuussa Helsinki Pride -yhteisöltä Ylpeys muuttaa maailmaa -tunnustuspalkinnon ansiokkaasta työstä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtaamisen puolesta.

Yhteisön mukaan kaupunki on osoittanut omalla Pride-kumppanuudellaan, että se haluaa olla maailman toimivin kaupunki kaikille. Pride-yhteisö kiitti, miten kaupunki on Suomen suurimpana työnantajana pyrkinyt esimerkillisesti huomioimaan sateenkaarierityisyyden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyönsä kautta, niin asukkaiden kuin oman henkilökuntansa suuntaan.

Kaupunki jatkaa pitkäjänteistä työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi työelämässä.

Vuoden aikana on valmisteltu seuraavaa henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa vuosille 2022–2025. Suunnitteluun on osallistunut kaikkien toimialojen ja liikelaitosten henkilöstön, johdon, esihenkilöiden, työsuojelun ja eri sidosryhmien edustajia.

Uusi suunnitelma viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2022 alussa.