Miljöledning och samarbeten

Miljöfrågor är en del av stadsstrategin, som även kompletteras av målen i stadens miljöpolitik. Genom de miljöpolitiska indikatorer som följs upp i miljörapporten följer man delvis även upp förverkligandet av stadsstrategin. Förutom miljörapporten finns det även omfattande information om miljöns tillstånd och belastning i Helsingfors i stadens miljöstatistik.Uppgifterna i miljörapporten och -statistiken är öppna data.

Uppbyggande och auditering av Ekokompassen pågår i flera objekt

Målet med stadens miljöpolitik är att stadens organisationer utvecklar sin miljöledning genom att ta i bruk miljösystem eller i alla fall följa deras principer.  Ekokompassen är ett lättare miljöledningssystem som staden från början utvecklade för små och medelstora företag och som även har konstaterats passa bra för miljöledning inom stadens organisationer.  År 2020 auditerades Servicecentralen Helsingfors och Staras Ekokompasser och uppbyggandet av miljösystem pågick inom Baggböles arbetscentral, Helsingfors konstmuseum, Helsingfors stadsmuseum, motionstjänsterna, ungdomstjänsterna, Helsingforsbiennalen, Gamlas servicehus, social- och hälsovårdssektorn samt stadsmiljösektorn. 

Av stadens dottersammanslutningar beslöt sig Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors och Helsingin Asumisoikeus Oy HASO samt i slutet av året även Seniorisäätiö sr att ta Ekokompassen i bruk. Miljöprogrammet för Fastighets Ab Verksamhetslokalerna i Helsingfors omfattar cirka 20 fastigheter i Helsingfors, till exempel hälsostationer, läroanstalter och daghem. Tack vare HASO har över 10 000 Helsingforsbor nu sitt hem i ett hus, där fastighetshållningens miljöpåverkan har utvärderats och där man har upprättat miljömål, -åtgärder och indikatorer för verksamheten samt kommit överens om regelbunden uppföljning av resultaten. På stiftelsen Seniorisäätiös fem ålderdomshem erbjuds omvårdnad till över 500 boende. I omvårdnadsarbetet förverkligas teman för socialt ansvar, såsom välbefinnande, säkerhet och respekt. Tack vare Ekokompassen kan stiftelsens färska arbetsgrupp för hållbar utveckling systematiskt utveckla även miljöansvaret som en del av den hållbara utvecklingen. 

Stadsmiljösektorn beviljar 30 procents rabatt på hyran för användningen av sina områden i utbyte mot ett auditerat Ekokompassen-miljösystem för att uppmuntra evenemang att använda systemet. På grund av coronapandemin ordnades knappt några evenemang under år 2020, men staden beviljade rabatten till två evenemang. Dessa var Helsinki City Running Day och Suuret Oluet – Pienet Panimot.  

Aktiv ekostödsverksamhet även på distans

Fram till slutet av år 2020 verkade 1 172 ekostödpersoner inom Helsingfors stadskoncern, varav 265 personer var nya. Inom det riksomfattande nätverket för ekostödsverksamhet som Helsingfors stad koordinerar verkade sammanlagt 31 kommuner, samkommuner och andra organisationer år 2020.

År 2020 ordnades alla utbildningar inom ekostödsverksamhet på distans på grund av coronaläget. Baserat på responsen från ekostödpersoner fungerade webbutbildningarna bra och förmodligen kommer en del av utbildningarna även i fortsättningen erbjudas på webben. Totalt ordnades 12 utbildningar, varav tre var träningskurser riktade till nya ekostödpersoner och resten var fortsättningsutbildningar och andra tillställningar. En del av utbildningarna genomfördes som tidigare år i samarbete med huvudstadsregionens nätverk för ekostödsverksamhet. Ekostödsverksamhetens understöd beviljades bland annat för utveckling av hållbar pendeltrafik och sortering.

Företagssamarbete för att främja ansvarsfulla tillvägagångssätt

Stadens och näringslivets samarbetsnätverk Klimatpartnerna fortsatte sin verksamhet för åttonde året i rad. Under det gångna året har man spridit klimatkunskap och lärdom om ansvarsfull praxis kring olika teman på Klimatpartnernas tillställningar.  Även åtta nya organisationer gick med i nätverket: ESL Shipping Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Finlandiahuset Ab, Gofore Oyj, Keva, Högholmens djurgård stiftelse sr, Metso Outotec Oyj och Sodexo Oy. I nätverket finns redan nästan 90 företag och organisationer.

Fostrans- och utbildningssektorn har samarbetat med start-up-företaget Tideal, som har utvecklat en samhällelig klimatutmaningsapp för gymnasieskolornas studieavsnitt Koldioxidneutralt Helsingfors. Dessutom träffade gymnasiernas studiehandledare representanter för företag, som verkar inom ren och smart affärsverksamhet, på en arbetslivsträff. På träffen skapades kontakter så att det skulle kunna öppnas upp praktikplatser för gymnasieeleverna i företag som främjar hållbar utveckling.

Ett delområde i Helsingfors stads marknadsföringsbolag Helsinki Marketings ansvarsprogram som färdigställdes år 2020 är att stödja intressentgruppernas ansvarsarbete. Målet är att Helsinki Marketings intressentgrupper binder sig till Helsingfors ansvarsarbete och åstadkommer konkreta gärningar mot mer hållbara lösningar och val. År 2020 ordnades alla Helsingin tekijät-partnerskapsnätverkets nätverkstillfällen enligt Helsinki Marketings verksamhetsmodell Sustainable Meeting och ansvarstemat ingick i nätverkstillfällenas och programmet i det årliga turismseminariet i Helsingfors.

Tjänsten Valitse vastuullisemmin (välj mer ansvarsfullt) på webbplatsen MyHelsinki.fi, som hjälper stadsbor och turister med mer ansvarsfulla val, har från början av år 2020 varit öppen för alla tjänsteleverantörer som uppfyller minimikraven för tjänstens kriterier. Helsinki Marketing fortsatte utvecklingsarbetet med kriterierna för tjänstens ansvarsfulla val tillsammans med Demos Helsinki. Visit Tampere började utveckla en motsvarande tjänst i Tammerfors utifrån Helsingfors modell. Valitse vastuullisemmin-tjänsten fick hedersomnämnandet One of the Best Urban Designs of 2020 i kategorin Cities i tävlingen Fast Company Innovation by Design Awards.

En bred arbetsgrupp på stadsnivå deltog i rapporteringen av den hållbara utvecklingen

Helsingfors har bundit sig till att främja de globala Agenda 2030-målen för hållbar utveckling. Hösten 2020 inledde staden sin andra rapporteringsrunda för hållbar utveckling på stadsnivå.  I rapporteringen deltog en omfattande arbetsgrupp på stadsnivå. I arbetet strävade man efter att identifiera teman som kräver utveckling samt föra fram konkreta åtgärder. Rapporten blev klar i maj 2021.  

Helsingfors stads verksamhetsmodell för miljöledning

Stadsfullmäktige har godkänt stadsstrategin 2017–2021, som styr stadens verksamhet. Stadsfullmäktige har även godkänt stadens miljöpolitik år 2012, som kompletterar den gällande stadsstrategin för miljöskyddets del. Inom miljöpolitiken har man satt upp miljöskyddsmål på medellång (2020) och lång (2050) sikt. Miljöpolitikens uppdateringsarbete pågår som bäst. Målen för stadens miljöpolitik förverkligas inom sektorsprogrammen för miljöskydd, som bland annat består av:

  • Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 (stadsstyrelsen) 
  • Helsingfors riktlinjer för anpassning till klimatförändringen 2019–2025 (stadsstyrelsen)
  • Handlingsplanen för bullerbekämpning 2018–2022 (miljö- och tillståndssektionen)
  • Luftvårdsplanen 2017–2024 (miljö- och tillståndssektionen)
  • Åtgärdsprogrammet för Östersjön 2019–2023 (stadsstyrelsen) 
  • Helsingfors naturskyddsprogram 2015 –2024 (miljönämnden) 

Stadsstyrelsen har tillsammans med staten upprättat kommunsektorns energieffektivitetsavtal 2017–2025 och fastighetssektorns åtgärdsprogram för hyresbostäder 2017–2025 i fastighetssektorns energieffektivitetsavtal, där man har satt upp ett energibesparingsmål för avtalsperioden.  Man rapporterar årligen om hur målet framskrider. 

Stadsstyrelsen godkänner anvisningarna för upprättande och följande av budgeten, där man har gett anvisningar för hur miljöärenden beaktas och registreras.

Sektorerna, affärsverken och dottersammanslutningarna förverkligar stadsstrategin och stadens sektorsprogram för miljöskydd i sin verksamhet. Flera sektorer, affärsverk och dottersammanslutningar har även börjat använda miljösystem. Nedan listas de system som används:

 Miljösystemet ISO 14001: HST, Finlandiahuset Ab, Helen Ab, Palmia Ab, Helsingfors Hamn Ab

Miljösystemet Ekokompassen: stadsbiblioteket, evenemanget Reaktori, miljöverksamhetens ungdomsarbetsenhet, Kinaborgs seniorcenter, Stara, Servicecentralen Helsingfors, 11 dottersammanslutningar

Uppbyggnad av miljösystemet Ekokompassen pågår: stadsmiljösektorn, social- och hälsovårdssektorn, motionstjänsterna, Helsingforsbiennalen, ungdomstjänsterna, Gamlas servicehus, stadsmuseet och konstmuseet, Baggböles arbetscentral, 5 dottersammanslutningar  

Green Office-systemet: Fostrans- och utbildningssektorns förvaltning, 3 dottersammanslutningar

Grön Flagg eller Okka-certifikat: 37 skolor, daghem och läroanstalter på andra stadiet

Inom stadens sektorer, affärsverk och en del av dottersammanslutningarna finns ekostödpersoner, som vid sidan om sitt eget arbete främjar hållbara verksamhetsformer för miljön och ökar miljömedvetenheten. 

Sektorerna och affärsverken har möjlighet att sätta upp bindande miljömål i budgeten. År 2020 satte stadsmiljösektorn, Helsingfors stads trafikverk (HST) och Helsingfors stads affärsverk för byggtjänster Stara upp mål.

Stadens miljöarbete rapporteras i den årliga miljörapporten, där man även följer miljöpolitikens indikatorer. Miljörapporten behandlas i stadsstyrelsen och -fullmäktige.

En blick framåt

Under år 2021 uppdaterar man stadens miljöpolitik, förstärker nätverksmässigt miljösamarbete mellan stadens olika aktörer och gör upp en plan om utvecklande av miljörapportering. Dessutom förnyas stadens miljöstatistik under de kommande åren för att ännu bättre kunna betjäna olika användargrupper.