Smart & Clean

Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse är Helsingforsregionens städers, företags, universitets och forskningsanstalters samt finska statens gemensamma femåriga förändringsprojekt, som har 29 samarbetspartners från den offentliga och privata sektorn. Under sitt fjärde verksamhetsår fortsatte stiftelsen sitt arbete för att skapa och påskynda effektiva klimatlösningar för 1,5 ºC grad. Enskilda sektor- eller aktörspecifika förändringar räcker inte för att lösa klimatkrisen, utan förändringarna måste göras i gemensamma ekosystem bestående av offentliga och privata aktörer, och effekterna måste vara sådana att de förändrar samhällets och affärsverksamhetens strukturer. Det är också viktigt att förstå klimatutsläppens helhetsbild och vilka slags lösningar som behövs för att både områdesspecifika och konsumtionsorsakade utsläpp ska kunna minskas väsentligt.

Stiftelsens spetsprojekt Kaikki muovi kiertää (All plast återvinns) är ett exempel på en sådan helhet, vars mål är att omfatta hela plastens livscykel från produktplanering till insamling och från återbehandling till nya produkter. Plasthelheten leds av en arbetsgrupp, där Helsingfors stad deltar. Återvinning av plast kan endast öka till en nödvändig nivå om hela värdekedjan och plastproduktmarknaden arbetar i samma riktning. För att beskriva den systematiska förändring som återvinningen av plast kräver har stiftelsen använt sin egen datamodell, som kan användas för att gestalta de delområden som behövs för förändringen, därtill hörande åtgärder och vem som verkställer dem. Med hjälp av modellen är det även möjligt att åskådliggöra beroendeförhållanden mellan olika delområden och förändringarnas verkningskedjor.

Stiftelsen har producerat flera utredningar till olika aktörers förfogande. Åtgärdskartläggningens mål har bland annat varit privathushållens återvinningslösningar, tjänste- och handelssektorns återvinningslösningar, återvinning av byggplast och effektiviserad återvinning av förpackningsplast. Helsingfors stads mål är att vidta effektiva åtgärder i synnerhet genom offentliga upphandlingar och främjande av återvinning av plast från byggarbetsplatser.

Performansen Plastic Mama på Medborgartorget, där en barockklänning i plast tar ställning till klimatkrisen.
Bild 21. Performansen Plastic Mama på Medborgartorget. Fotograf Vesa Laitinen.

Förutom plasthelheten har stiftelsen under år 2020 tillsammans med ITS Finland och som en del av Nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn utvecklat en modell, som man kan använda för att påverka trafiksystemets hållbarhet och särskilt främja uppnåendet av klimatmålet på 1,5 ºC grad.

Företagens och den offentliga sektorns Smart & Clean-samarbete och stiftelsens neutrala roll som organisatör väcker stort intresse internationellt. Organisatören har en central roll i ledningen av förändringen, vars princip är att få rätt människor och organisationer att arbeta tillsammans i ett inbördes beroende ekosystem. Till exempel har det världsledande klimatnätverket för städer C40 tillsammans med sina samarbetspartners World Business Council For Sustainable Development och CDP byggt på det globala City-business Climate Alliance-programmet (CBCA) för 96 städer och använt stiftelsens erfarenhet och verksamhetskoncept som modell för planeringen av sitt eget arbete. CBCA lanserades sommaren 2020 och stiftelsen verkar som Fellow-partner till programmet.

Under år 2020 har stiftelsen dessutom deltagit som expert och sparringpartner i flera av Helsingfors projekt och nätverk, och på så sätt fört framåt samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn.

Smart & Clean är världens ledande sammanslutning för byggande av effektiva klimatlösningar. Nya lösningar för trafik, boende, energi och cirkulär ekonomi bromsar klimatförändringen och skapar ny affärsverksamhet.