Miljöekonomi

Miljöbudgeten innefattar de vinster, kostnader och investeringar som primärt görs för miljöskyddet. Uppgifterna har presenterats för moderorganisationen, det vill säga sektorerna, affärsverken och ämbetsverken.

Miljökostnaderna, inklusive avskrivningarna, uppgick totalt till 74,2 miljoner euro (+1 % sedan år 2019). Miljökostnaderna var 1,6 procent av stadens alla verksamhetsutgifter och 113 euro per invånare. De största utgiftsposterna hänförde sig till områdenas renhållning och avfallshantering (29 %) samt främjande av klimat- och miljövänliga transporter (22 %).

Bild 22. Stadens miljökostnader var 74 160 199 euro år 2020.

Miljöinvesteringarna uppgick till sammanlagt 162,4 miljoner euro, vilket utgjorde 18,8 procent av stadens samtliga investeringar i anläggningstillgångar och 247 euro per invånare. Stadens miljöinvesteringar ökade med 20 procent i jämförelse med föregående år. De största investeringarna anknöt till främjandet av klimat- och miljövänliga trafikformer – bland annat HST:s investeringar i kollektivtrafiken (81 %) – samt sanering av förorenad mark (15 %).

Bild 23. Stadens miljöinvesteringar var 162 388 170 euro år 2020.

Miljöintäkterna var cirka 6,6 miljoner euro (-20 % jämfört med år 2019). Miljöintäkterna utgjorde 0,6 procent av stadens alla verksamhetsintäkter och 10 euro per invånare. De största intäkterna kom från stadscyklarna (20 %) och från avgifter för förflyttning av fordon i samband med städning av gator (15 %).

Bild 24. Stadens miljöinvesteringar var 162 388 170 euro år 2020.

Värdet på de miljöansvar som ingår i bokslutet var den 31 december 2020 totalt 20,2 miljoner euro. Ansvaren gällde beredskapen att sanera före detta avstjälpningsplatser och rengöra jordmånen.