Smart & Clean

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö on Helsingin seudun kaupunkien, yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten sekä Suomen valtion yhteinen viisivuotinen muutosprojekti, jossa on mukana 29 kumppania julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Neljäntenä toimintavuonnaan säätiö jatkoi työtä vaikuttavien 1.5 ºC asteen ilmastoratkaisujen synnyttämiseksi ja vauhdittamiseksi. Ilmastokriisin ratkaisuiksi eivät riitä yksittäiset sektori- tai toimijakohtaiset muutokset, vaan niitä on tehtävä julkisista ja yksityisistä toimijoista koostuvissa yhteisissä ekosysteemeissä ja vaikutusten on oltava yhteiskunnan ja liiketoiminnan rakenteita muuttavia. On myös tärkeää ymmärtää kokonaiskuva ilmastopäästöistä ja siitä minkälaisia ratkaisuja tarvitaan, jotta sekä aluekohtaiset että kulutusperäiset päästöt saataisiin merkittävästi vähenemään.

Säätiön kärkihankkeena toimiva Kaikki muovi kiertää on esimerkki tällaisesta kokonaisuudesta, jonka tavoitteena on kattaa koko muovin elinkaari tuotesuunnittelusta keräykseen ja uudelleenkäsittelystä uusiksi tuotteiksi. Muovikokonaisuutta johtaa työryhmä, jonka toiminnassa Helsingin kaupunki on mukana. Muovin kierrätys kasvaa tarvittavalle tasolle ainoastaan, jos koko arvoketju sekä muovituotemarkkina toimii samansuuntaisesti. Säätiö on käyttänyt muovin kierrätyksen vaatiman systeemisen muutoksen kuvaamiseen luomaansa datamallia, jonka avulla voidaan hahmottaa muutokseen tarvittavia osa-alueita, niihin liittyviä toimenpiteitä ja näiden toteuttajia. Mallin avulla on myös mahdollista havainnollistaa eri osa-alueiden keskinäisiä riippuvuussuhteita ja muutosten vaikutusketjuja.

Säätiö on tuottanut lisäksi useita selvityksiä eri toimijoiden käyttöön. Toimenpidekartoitusten kohteena ovat olleet muun muassa kotitalouksien kierrätysratkaisut, palvelu- ja kauppasektorin kierrätysratkaisut, rakennusmuovin kierrätys ja pakkausmuovin kierrätyksen tehostaminen. Helsingin kaupungin tavoitteena on tehdä vaikuttavia toimenpiteitä erityisesti julkisten hankintojen ja rakennustyömaiden muovin kiertoa edistävin keinoin.

Plastic Mama -performanssi Kansalaistorilla, jossa muovinen barokkimekko ottaa kantaa ilmastokriisiin.
Kuva 21. Plastic Mama -performanssi Kansalaistorilla. Kuvaaja Vesa Laitinen.

Muovikokonaisuuden lisäksi säätiö on vuoden 2020 aikana kehittänyt yhdessä ITS Finlandin kanssa ja osana Liikenteen kansallista kasvuohjelmaa mallia, jolla voidaan vaikuttaa liikennejärjestelmän kestävyyteen, ja erityisesti edistää 1.5 ºC asteen ilmastotavoitteeseen pääsemistä.

Yritysten ja julkisen sektorin Smart & Clean -yhteistyö ja säätiön neutraali orkestraattorin rooli herättävät runsaasti kiinnostusta kansainvälisesti. Orkestraattori on keskeinen rooli muutoksen johtamisessa, jonka periaatteena on saada oikeat ihmiset ja organisaatiot työskentelemään yhdessä keskenään riippuvaisessa ekosysteemissä. Esimerkiksi maailman johtava kaupunkien ilmastoverkosto C40 kumppaneidensa World Business Council For Sustainable Developmentin ja CDP:n kanssa on rakentanut globaalia City-business Climate Alliance -ohjelmaa (CBCA) 96 kaupungille ja hyödyntänyt säätiön kokemusta ja toimintatapaa mallina oman tekemisensä suunnittelussa. CBCA lanseerattiin kesällä 2020 ja säätiö toimii ohjelman Fellow -kumppanina.

Vuonna 2020 säätiö on lisäksi toiminut lukuisissa Helsingin hankkeissa ja verkostoissa asiantuntijana ja sparraajana vieden julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä eteenpäin.

Smart & Clean säätiö on maailman johtava vaikuttavia ilmastoratkaisuja rakentava yhteisö. Uudenlaiset liikkumisen, asumisen, energian ja kiertotalouden ratkaisut hillitsevät ilmastonmuutosta ja luovat uutta liiketoimintaa.