Hankinnat

Helsingin kaupungin hankintojen vuosittainen volyymi on noin neljä miljardia euroa tehden Helsingistä Suomen suurimman julkisen hankkijan. Helsinki on sitoutunut ympäristö-, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun edistämiseen hankinnoissaan. Hankintojen merkitys on nostettu vahvasti esille niin kaupungin päästövähennysohjelmassa kuin toukokuussa 2020 julkaistussa Kierto- ja jakamistalouden tiekartassa. Vuonna 2020 hankinnoissa keskityttiin hankintastrategian uudistamiseen, hankintojen ilmastopäästöjen pienentämiseen sekä sosiaalisen vastuun kysymysten edistämiseen.

Kaupungin toimialojen ja liikelaitosten hankinnoissa käytettiin vuonna 2020 ympäristökriteerejä keskimäärin noin 56 prosentissa kappalemääräisesti tarkasteltuna. Toimialojen ja liikelaitosten välillä on kuitenkin eroja ympäristökriteereiden käytössä: esimerkiksi Palvelukeskuksen hankinnoista 86 prosenttia, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankinnoista 84 prosenttia ja Staran hankinnoista 81 prosenttia sisälsi ympäristökriteereitä vuonna 2020. Osalla toimialoista ympäristökriteerien seurannassa oli kuitenkin merkittäviä haasteita. Eniten käytettyjä kriteerejä olivat viime vuoden tapaan vähäpäästöisyyteen ja ympäristöjärjestelmiin liittyvät kriteerit. Lisäksi korostuivat energia- ja materiaalitehokkuus, ympäristömerkin kriteerit sekä jätteiden vähentäminen ja lajittelu. Helsinki-tuotteita suunniteltaessa keskeistä on Helsinki-brändin lisäksi ollut ekologisuus, eettisyys, sosiaalinen vastuu ja kiertotalous. Tuotevalikoimassa on myös huomioitu kaupungin tavoite kertakäyttöisten muovituotteiden vähentämisestä. 

Helsinki sai entistä vastuullisemman hankintastrategian

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin uuden hankintastrategian joulukuussa. Hankintastrategia uudistettiin samaan aikaan Suomen kansallisen julkisten hankintojen strategian laatimisen kanssa. Helsingin hankintastrategian kolme pääteemaa ovat toimivat markkinat ja innovaatioiden edistäminen, vaikuttavuus ja vastuullisuus sekä hankintojen johtaminen ja hankintataidot. Etenkin vastuullisuutta ja vaikuttavuutta painotetaan aiempaa voimakkaammin.

Green deal  –sopimuksella vähennettiin työmaapäästöjä ja haitallisia kemikaaleja

Helsinki allekirjoitti vuonna 2020 kaksi hankintojen green deal -sopimusta. Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja julkisen sektorin tai elinkeinoelämän välillä. Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksella tähdätään työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseen. Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa -green deal puolestaan tavoittelee haitallisten aineiden vähentämistä varhaiskasvatuksen hankinnoissa sekä pohjoismaisen ympäristömerkinnän saaneiden tuotteiden hankinnan lisäämistä. Molemmissa sopimuksissa on Helsingin lisäksi mukana joukko suuria suomalaisia kaupunkeja ja muita julkisia hankkijoita, joten sopimuksilla on potentiaalia vaikuttaa merkittävästi markkinoihin.

Helsinki jatkoi työskentelyä Euroopan komission Big Buyers  -yhteistyöryhmissä, joissa kehitettiin päästötöntä työmaata, sähköisiä työmaakoneita ja kiertotalouden mukaista rakentamista. Helsinki osallistui aktiivisesti ICLEI:n järjestämiin yhteistyöryhmiin ja vertaisoppimisen tapahtumiin. Syksyllä Helsinki osallistui yhteispohjoismaiseen markkinavuoropuheluun ja kehitystyöhön älypuhelinhankintojen vastuullisuuden parantamiseksi.

Vastuullisuuskriteerien käyttöä helpottamaan luotiin kriteeripankki

Hankintojen valmistelua helpottamaan luotiin kaupungin yhteinen kriteeripankki, johon kerätään onnistuneita esimerkkejä hankinnoissa hyödynnetyistä vastuullisuuskriteereistä. Lisäksi uudistettiin sopimushallintajärjestelmän vastuullisuuskriteerien seuranta kattamaan laajemmin ympäristökriteerien lisäksi erilaiset vastuullisuuden näkökulmat.

Vastuullisten hankintojen toimintamalleja hiottiin

Kaupunkiympäristön toimialalle valmisteltiin vuonna 2020 hankintapalvelua, joka aloitti työnsä vuodenvaihteessa 2021. Toimialalle on myös kehitetty vastuullisten hankintojen toimintamallia, jonka avulla vastuullisten hankintojen tekeminen muuttuu ympäristövaikutuksiltaan merkittävällä toimialalla järjestelmällisemmäksi.

Kuusi Helsingin kaupunkikonsernin hankintayksikköä on osallistunut Keino-osaamiskeskuksen Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen –kehitysohjelmaan.  Vaikuttavien hankintojen kehittämisohjelman tarkoituksena on auttaa julkisorganisaatiota tunnistamaan hankintojensa vaikutuksia ja suunnittelemaan sekä suuntaamaan niitä tehokkaammin organisaation oman strategian näkökulmasta.

Ilmastovaikutuksia huomioidaan entistä paremmin erilaisissa hankinnoissa

Kaupungin hankintojen vähähiilinen kehittäminen jatkui kuusivuotisen Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeen vetämänä. Helsingin osahankkeessa tarkastellaan yhdeksää erilaista ilmastovaikutuksiltaan merkittävää hankintaa, joiden valmistelussa arvioidaan mahdollisuuksia hiilijalanjäljen huomioimiseen.

Kontulassa asuinkerrostaloille toteutettiin monitavoiteoptimointi, jolla kartoitettiin kustannuksiltaan, energiatehokkuudeltaa ja päästöiltään optimoitu vaihtoehto rakennusten peruskorjauksen toteutukselle. Arabiassa katu- ja vesihuoltosuunnittelussa toteutettiin päästölaskenta ja selvitettiin resurssiviisaan vaihtoehdon suositukset tulevaisuudessa toteutettavaa urakkaa varten. Keväällä 2020 valmistui selvitys infrarakentamisen muovien ilmastoystävällisistä vaihtoehdoista. Uudelleenpäällystysurakoissa tarkasteltiin alan päästölaskennan kehittymistä ja seurattiin urakoiden ympäristövaikutusten huomioimista.

Ruokapalveluiden hankintojen kehittämistä jatkettiin työpajasarjalla, jonka tavoitteena oli yhdenmukaistaa kaupungin vastuullisuus- ja ilmastokriteerejä. Joulukuussa Helsinki järjesti yhdessä Vantaan ja Espoon kanssa Kestävät kala- ja kasvisruuat maistumaan! -markkinatyöpajan, jonka tarkoituksena oli etsiä markkinan kanssa ratkaisuja raaka-aineiden saatavuuden ja ruokien hyväksyttävyyden parantamiseksi.

Syksyllä toteutettiin Palvelukeskus Helsingin ja Staran kanssa selvitys työvaatehankintojen elinkaarivaikutuksista, jossa tarkasteltiin eroja palvelu- ja tuotehankinnan välillä. Vastaavanlainen selvitys on valmisteilla ICT-laitteiden hankinnan elinkaarivaikutuksista. Selvitykset lisäävät kaupungin ymmärrystä resurssiviisaista ja elinkaarivaikutusten kannalta järkevistä hankintatavoista.

Hankintojen ilmastotyötä voi seurata Ilmastovahdissa ja kiertotalouden huomioimista loppuvuonna avatussa Kiertotalousvahdissa.

Kuva 16. Ympäristöraportissa seurataan yhtenä hankinnan muotona kaupungin työntekijöiden lentäen tehtyjä virkamatkoja, joita koronapandemia vähensi vuonna 2020.

Katse tulevaan

Vastuullisten hankintojen johtamista, koulutusta ja toimintamalleja systematisoidaan hankintastrategian toimeenpanon myötä. Seuraavia kehitettäviä asioita ovat muun muassa mobiililaitehankintojen vastuullisuus, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden nykyistä parempi huomioiminen sekä luonnon monimuotoisuuden suojeleminen hankinnoilla.  Hankintatyössä keskitytään yhä enemmän vaikuttavuuden luomiseen.