Ympäristöriskit

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja ilmasto muuttuu vaikeammin ennakoitavaksi. Myös vieraslajit aiheuttavat vahinkoja, ja öljyvahingon riski on Itämerellä suuri. Kaupungin näkökulmasta merkittävimpiä ympäristöriskejä ovat tulipalot, öljy- ja kemikaalivuodot, maaperän ja vesistöjen pilaantuminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, ilmanlaadun huonontuminen sekä sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat haasteet. Riskeihin varaudutaan suunnitelmallisella toiminnalla.

Pelastuslaitos toimii Helsingissä yleisjohtajana poikkeuksellisten sääolojen aiheuttamissa onnettomuuksissa. Poikkeuksellisten sääolojen aiheuttamat tilanteet ovat usein laaja-alaisia ja pitkäkestoisia sekä vaativat yhteistyötä ja ulkopuolisia resursseja. Vuonna 2020 yhteistyötä kehitettiin sekä kaupungin sisäisten että ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kaupungin varautumista erilaisiin sääoloihin kehitetään myös eri työryhmien kautta, joihin vuonna 2020 saatiin mukaan Pelastuslaitoksen edustus. Konkreettisena harjoituksena Stara järjesti tulvamuurin pystytysharjoituksen syksyllä 2020 Tattarisuolla.

Öljyvahingon sattuessa torjuntatoimet etenevät Helsingin pelastustoimen alueella voimassa olevan öljyntorjuntasuunnitelman mukaisesti. Öljyntorjuntaharjoituksiin osallistuu useita sidosryhmien edustajia ja yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa öljyvahinkojen torjunnassa kehitetään. Vuonna 2020 pitkäkestoisin ja työllistävin torjuntatyö tehtiin Kivikon liikuntapuistossa, jossa hulevesien mukana puroon kulkeutui toistuvasti polttoainetta. Polttoainetta torjuttiin kaikkiaan kuukauden ajan, mutta sen lähde jäi epäselväksi.

Vuoden 2021 alussa päivitettiin valtakunnallinen ympäristörikostorjunnan strategia 2021– 2026. Strategiaa toteutetaan Helsingissä muun muassa ympäristövalvonnan ja poliisin välisessä tiiviissä yhteistyössä. Helsingissä tapahtuu vuosittain useita ympäristörikosepäilyyn johtavia tekoja. Rikosten kirjo on laaja ja luonteeltaan ympäristörikokset ovat yleensä myös talousrikoksia, joilla tavoitellaan taloudellista hyötyä esimerkiksi välttämällä jätekustannuksia tai laiminlyömällä ympäristönsuojelun kannalta merkittäviä investointeja. Poliisi ja ympäristövalvonta toteuttavat resurssien salliessa myös yhteisiä valvontaprojekteja. Muita Helsingin ympäristövalvonnan keskeisiä yhteistyöviranomaisia ovat Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Uudenmaan ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus, tulli, verohallinto ja Helsingin syyttäjävirasto.

Taulukko 9. Öljyvahingot Helsingissä

2017201820192020
Vesistöissä75135225
Tärkeillä pohjavesialueilla1111211
Muilla alueilla278366329325
Yhteensä364390383361