Pilaantuneiden maiden ja kaatopaikkojen kunnostaminen

Merkittävimpiä kaupungin hoitamia pilaantuneen maaperän kunnostuskohteita olivat Verkkosaaren j  Vilhonvuorenkadun sekä Työpajanpihan puhdistaminen. Isoja kunnostuskohteita oli lisäksi Raide-Jokerin rakentamisalueella sekä Keski-Pasilan ja Jätkäsaaren rakentamisalueilla. Isojen kohteiden lisäksi vuoden 2020 aikana tutkittiin tai puhdistettiin useita pieniä yksittäisiä kohteita. Maaperää kunnostettiin kaikkiaan noin 67 eri kunnostuskohteessa. Maaperän kunnostaminen ajoittui yleensä alueiden rakentamisen yhteyteen. Ympäristöministeriön Maaperän tilan tietojärjestelmään on tallennettu tiedot 887 Helsingin alueesta, joissa maaperä on tutkimuksin todettu pilaantumattomaksi, joiden maaperän arvioidaan olevan mahdollisesti pilaantunutta tai joiden maaperä on kunnostettu.

Helsingin entiset kaatopaikat kunnostetaan ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti. Vuosaaren kaatopaikan kunnostaminen päättyy vuonna 2021 ja kaupunki varautuu tulevina vuosina Iso-Huopalahden kaatopaikan kunnostamiseen.

Maaperää puhdistettiin edellisvuosien tapaan pääosin kaivamalla haitta-ainepitoiset maat pois ja kuljettamalla ne muualle asianmukaiseen käsittelyyn. Maaperää kunnostettiin myös eristämällä pilaantunut maa-aines paikalleen. Alla on esitetty käsittelyyn tai loppusijoitukseen viedyt pilaantuneet maat Helsingissä vuosina 2017–2020.

Vuonna 2020 käsittelyyn tai loppusijoitukseen siirrettiin yhteensä noin 298 800 tonnia pilaantunutta maa-ainesta, mikä on noin 169 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Pilaantuneiden alueiden ja kaatopaikkojen kunnostuksesta syntyvät kustannukset laskivat hieman edellisvuodesta.

Vuonna 2020 yleisten alueiden työmailla hyötykäytettiin pilaantumattomia kaivumassoja ja kiviaineksia 1476 500 tonnia. Ulkopuolisille vastaanottajille toimitettiin pilaantumattomia maita 161  500 tonnia.

Taulukko 8. Käsittelyyn tai loppusijoitukseen viedyt pilaantuneet maat Helsingissä sekä pilaantuneiden maiden ja kaatopaikkojen kunnostuksesta kaupungille syntyneet kustannukset vuosina 2017-2020

2017201820192020
Maat, tonnia182 300109 100111 000298 800
Kustannukset, €19 671 00017 878 00025 004 00024 221 000