Ympäristöindikaattorit

Alla olevissa taulukoissa on esitetty kaupungin ympäristöpolitiikan toteutumista seuraavat indikaattorit vuosilta 2012, 2016 ja 2020.

Taulukko 10. Ympäristöjohtamisen ja kumppanuuksien indikaattorit

Tavoite201220162020Selite vuodelle 2020
Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten määrä (suhteessa kaikista), joiden ympäristöjohtaminen on vähintään kevennettyjen ympäristöjärjestelmien periaatteiden mukaista, on 100 % vuoteen 2020 mennessä (ympäristöpolitiikka).14%45%58%Tavoite ei totetutunut.
Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten määrä (suhteessa tulospalkkion piirissä olevista), joissa ympäristöjohtaminen on osana tulospalkkiojärjestelmää, on 100 % vuoteen 2020 mennessä (ympäristöpolitiikka).-29%17%Tavoite ei toteutunut.
Auditoitujen Ekokompassi-yritysten, Ilmastokumppani-yritysten sekä Itämerihaasteen vastaanottaneiden organisaatioiden yhteenlaskettu lukumäärä kasvaa (ympäristöpolitiikka).257404614Tavoite toteutunut tai toteutumassa.

Taulukko 11. Ilmastonmuutoksen hillinnän indikaattorit

Tavoite201220162020Selite vuodelle 2020
Helsingin alueen kasvihuonekaasupäästöt laskevat 30 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä (strategiaohjelma 2013–2016), 60 % vuoteen 2030 mennessä ja Helsinki on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä (strategiaohjelma 2017–2021).-14 %-25 %-33 %Tavoite toteutunut tai toteutumassa.
Kasvihuonekaasupäästöt asukaskohtaisesti laskettuna.5,0 (t CO2-ekv.)4,3 (t CO2-ekv.)3,6 (t CO2-ekv.)-
Helsingin alueen asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt laskevat 39 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä (pääkaupunkiseudun ilmastostrategia).-30%-42%-50%Tavoite toteutunut tai toteutumassa.
Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt laskevat 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä (strategiaohjelma 2013–2016) sekä 40% vuoteen 2025 mennessä (Hiilineutraali Helen 2035).0,4%-3,9%-20,7%Tavoite toteutunut tai toteutumassa.
Helsingin alueen asukaskohtainen energiankulutus laskee 20 % vuodesta 2005 vuoteen 2020 mennessä (ympäristöpolitiikka).-7 %-12 %-18,3 %Tavoite ei toteutunut.
Uusiutuvan energian osuus kaupunkialueella on vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä (ympäristöpolitiikka).14 %18 %24,5 %Tavoite toteutunut tai toteutumassa.
Uusiutuvan energian osuus Helenin energiantuotannosta on vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä (strategiaohjelma 2013–2016) sekä 25% vuoteen 2025 mennessä (Hiilineutraali Helen 2035).6,8%11,6%14,5%Tavoite ei toteutunut vuoden 2020 osalta.
Kaupungin oman toiminnan (julkiset rakennukset, ajoneuvot, katuvalot) energiansäästö on 61 GWh vuoden 2025 loppuun mennessä. (KETS 2017–2025).--16,3 GWh (26,7% tavoit-teesta)Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista.
Kaupungin omistamien asuinrakennusten energiansäästö on 55,7 GWh vuoden 2025 loppuun mennessä. (VAETS 2017–2025).--31,7 GWh (56,9% tavoit-teesta)Tavoite toteutunut tai toteutumassa.

Taulukko 12. Liikenteen indikaattorit

Tavoite201220162020Selite vuodelle 2020
Kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan (kaupunkistrategia 2017–2021).75 %77 %80 %Tavoite toteutunut tai toteutumassa.
Joukkoliikenteen matkamäärät lisääntyvät (strategiaohjelma 2013–2016).405 mat-kaa/as/a379 mat-kaa/as/a205 mat-kaa/as/aTavoitteen saavuttaminen on haasteellista.
Helsingin tieliikenteen hiilidioksidipäästöt laskevat 20 % vuodesta 1990 vuoteen 2030 mennessä (pääkaupunkiseudun ilmastostrategia) ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt 67 % vuoteen 2035 mennessä (Hiilineutraali Helsinki 2035).-8 %-18 %-16 %Tavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan.
Helsingin ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat keskimäärin 95 gCO2/km vuoteen 2020 mennessä (EU-asetus).140 g CO2/km118,9 g CO2/km98,3 g CO2/kmTavoite ei toteutunut.
Pyöräilyn kulkutapaosuus on 15 % vuoteen 2020 mennessä (Brysselin julistus 2009).11 %10 %11 %Tavoite ei toteutunut.

Taulukko 13. Ilmansuojelun indikaattorit

Tavoite201220162020Selite vuodelle 2020
Typpidioksidin vuosikeskiarvo Mannerheimintien mittaus-asemalla ei ylitä 40 μg/m3 (EU-direktiivi).49 µg/m332 µg/m316 µg/m3Tavoite toteutunut tai toteutumassa.
Typpidioksidin vuosikeskiarvo Mäkelänkadun mittausasemal-la ei ylitä 40 μg/m3 (EU-direktiivi).50 µg/m337 µg/m321 µg/m3Tavoite toteutunut tai toteutumassa.
Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylittävien päivien määrä Helsingissä Mannerheimintien mittausasemalla on enintään 35 päivää vuodessa (EU-direktiivi).7 kpl/a7 kpl/a3 kpl/aTavoite toteutunut tai toteutumassa.
Hengitettävien hiukkasten raja-arvotason ylittävien päivien määrä Helsingissä Mäkelänkadun mittausasemalla on enin-tään 35 päivää vuodessa (EU-direktiivi).ei mittausta16 kpl/a8 kpl/aTavoite toteutunut tai toteutumassa.
Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuosikeskiarvo laskee.13 µg/m313 µg/m311 µg/m3Tavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan.
Pienhiukkasten (PM2.5) vuosikeskiarvo laskee.7,4 µg/m35,9 µg/m35,5 µg/m3Tavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan.

Taulukko 14. Meluntorjunnan indikaattorit

Tavoite201220162020Selite vuodelle 2020
Meluesteitä rakennetaan nykyisen maankäytön suojaksi meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitetyn mukaisesti.0 m/a0 m/a0 m/aTavoitteen saavuttaminen on haasteellista.
Melua vaimentavia päällysteitä käytetään meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa on 50 kohteen tavoiteverkko, joka sisältää yhteensä 35 960 metriä vaimentavia päällysteitä.1 410 m1 580 m1 870 mTavoitteen saavuttaminen on haasteellista.

Taulukko 15. Vesiensuojelun indikaattorit

Tavoite201220162020Selite vuodelle 2020
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon typpipäästöt mereen (t/a) vähenevät (ympäristöpolitiikka).593 t/a409 t/a478 t/aTavoitteen saavuttaminen on haasteellista.
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon fosforipäästöt mereen (t/a) vähenevät (ympäristöpolitiikka).26 t/a21 t/a21 t/aTavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan.
Sekaviemäriverkoston ylivuotojen määrä vähenee 20 % vuodesta 2012 vuoteen 2020 mennessä (ympäristöpolitiikka).Vertailuvuosi70%-41%Tavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan.

Taulukko 16. Luonnonsuojelun indikaattorit

Tavoite201220162020Selite vuodelle 2020
Luonnonsuojelualueiden osuus maa-alasta (Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2008–2017). Luonnonsuojeluohjelmassa ehdotetut luonnonsuojelualueet lisäävät suojellun maa-alan 5,6 prosenttiin.2,20%2,20%3,20%Tavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan.
Luonnonsuojelualueiden lukumäärän ja pinta-alan muutos.--+ 4 kpl ja 140,3 ha vuodesta 2019-
Vettä läpäisevien alueiden pinta-ala Helsingissä (Helsingin kaupungin hulevesiohjelma).60 %60 % (2015)61 %Tavoitteen toteutuminen etenee oikeaan suuntaan.
Luontoalueiden osuus maa-alasta ja osuuden muutos.-36,1%
(tieto vuodelta
2015, jolloin osuus laskettu ensimmäisen kerran).
Ei laskettu.-
Metsäisten ja puustoisten alueiden suhteellinen osuus maapinta-alasta.--43 %-
Mesipistiäisten määrä ja määrän muutos.--Noin 20 lajia, ei muutosta edellisvuoteen.-

Taulukko 17. Hankintojen ja jätteiden indikaattorit

Tavoite201220162020Selite vuodelle 2020
Ympäristökriteerien osuus Helsingin kaupungin keskitetyissä hankinnoissa on 50 % vuoteen 2015 ja 100 % vuoteen 2020 mennessä (ympäristöpolitiikka).37 %75 %49 %Tavoitetta ei saavutettu.
Pääkaupunkiseudun (helsinkiläisten) kotitalousjätteen määrä asukasta kohden laskee 10 % vuoteen 2020 mennessä (ympäristöpolitiikka).293 kg/as/a (vertailuvuosi)282 kg/as/a266 kg/as/aTavoitetta ei saavutettu. Toteuma 9,22 %.

Taulukko 18. Ympäristötietoisuuden indikaattorit

Tavoite201220162020Selite vuodelle 2020
Ekotukihenkilöiden määrä kaupunkiorganisaatiossa kasvaa siten, että jokaisella työyhteisöllä on koulutettu ekotukihenkilö (ympäristöpolitiikka).113912851474Tavoite toteutunut tai toteutumassa.
Kaupungin järjestämiin ympäristökasvatustapahtumiin ja ilmasto- ja energianeuvontaan osallistuneiden henkilöiden osuus kaupunkilaisista kasvaa, jotta henkilöstön ja asukkaiden ympäristötietoisuus paranee (ympäristöpolitiikka).12 %30%20 %Tavoitteen saavuttaminen on haasteellista.