Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet

Vuoden 2020 talousarviossa oli 11 ympäristöasioihin liittyvää sitovaa toiminnallista tavoitetta, joista kaikki toteutuivat.

Taulukko 1. Talousarvion sitovat ympäristötavoitteet

TavoiteTahoToteuma
Liikennöinnin luotettavuus raitio- ja metroliikenteessä säilyy vähintään vuoden 2016 tasolla (raitio 99,84 %; metro 99,84 %).HKLLiikenteen luotettavuustavoiteet toteutuivat molemmissa liikennöintimuodoissa. Toteuma metroliikenteessä oli 99,96 % ja raitioliikenteessä 99,93 % tilatuista lähdöistä vuonna 2020.
Raitio- ja metroliikenteen asiakas-tyytyväisyys paranee vuodesta 2018 (raitio 4,03; metro 4,05).HKLRaitioliikenteen liikennöitsijäarvosana saavutti tavoitteen ollen 4,03. Metroliikenteen liikennöitsijäarvosana ylitti tavoitteen reilusti ja saavutti tason 4,15.
Kaavoitetaan vähintään 700 000 k-m2 pääosin raideliikenteen palvelualueelle, josta täydennysrakentamista vähintään 40 %.Kaupunkiympäristön toimialaTavoite toteutui. Toteuma 31.12.2020 mennessä asumista 729 059 k-m2. Täydennysrakentamisen osuus on toteumasta 62 % (451 979 k-m2).
Kaikille Hiilineutraali Helsinki 2035 –ohjelman toimenpiteille määritellään mittarit ja niiden tavoitetasot .Kaupunkiympäristön toimialaTavoite toteutui. Kaikille toimenpiteille on määritelty mittarit ja tavoitetasot.
Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa.Kaupunkiympäristön toimialaTavoite toteutui. Kestävien kulkutapojen yhteenlaskettu osuus oli  79,7 %, ja viiden edellisen vuoden keskiarvo oli 77,6 %.
Valmistellaan A-energiatehokkuusluokkavaatimuksen sisällyttäminen asuinkerrostalotonttien varaus- ja luovutusehtoihin.Kaupunkiympäristön toimialaTavoite toteutui. A-energiatehokkuusluokkaa koskevat vaatimus on sisällytetty vuoden aikana vireille tulleisiin tontinluovutuskilpailuihin, jolla pyritään saamaan kokemuksia vaatimuksen vaikutuksista tonttien haluttavuuteen ja suunnitteluratkaisuihin. A-energiatehokkuusluokkaa koskeva vaatimus on sisällytetty vuoden loppu-puolella päätöksentekoon tulleen asuntotonttien yleisen varauskierroksen ehtoihin.
Kaikkien kaupungin hallinnoimien vuonna 2020 alkavien uudisrakennushankkeiden suunnittelussa on E-luku 20 % kansallisia rakentamismääräyksiä pienempi (toimitilat ja palvelurakennukset).Kaupunkiympäristön toimialaTavoite toteutui. Kaikissa vuonna 2020 käynnistyneissä uudisrakennushankkeissa on E-lukutavoitteeksi asetettu 20 prosenttia kansallista määräystasoa pienempi E-luku. Osassa päästy tätä parempaankin.
Kaikkien vuonna 2020 alkavien kaupungin hallinnoimien korjausrakennushankkeiden suunnittelu energiatehokkuuden osalta siten, että rakennuksen energiantarve on enintään 80 % kyseisen rakennusluokan energiankulutusta koskevista vaatimuksista (ympäristöministeriön asetus 4/13).Kaupunkiympäristön toimialaTavoite toteutui. Kaikissa vuonna 2020 käynnistyneissä perusparannushankkeissa on asetettu tavoitteeksi vähintään, että E-luku perusparannuksen jälkeen on 0,7 x E-luku ennen perusparannusta.
Kaikkien kaupungin hallinnoimien vuonna 2020 alkavien hankkeiden rakennukset suunnitellaan A-energialuokkatason mukaisiksi (uudisrakentaminen, asuinkerrostalot).Kaupunkiympäristön toimialaTavoite toteutui. Tähän mennessä käynnistynyt 15 uudisrakentamishankkeen suunnittelu, joiden E-luokka rakennuslupavaiheessa on A.
Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 % hyötykäytetään.Kaupunkiympäristön toimialaTavoite toteutui. Helsingin rakennushankkeissa muodostuneista kaivumaista ja kiviaineksista hyötykäytettiin toimialan infrahankkeissa 89 prosentissa (856 129 m3). Loput toimitettiin ulkopuolisille vastaanottajille (107 163 m3).
Energiansäästötavoite on 5 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kaukolämmön kulutus.StaraTavoite toteutui. Toimitilojen energiatehokkuuden kehittymistä mittaava 5 % kokonaisenergiansäästötavoite sähkössä ja normitetussa kaukolämmössä verrattuna vuoden 2015 energiankulutukseen saavutettiin tuloksella -6,4 %.