De bindande miljömålen i budget 2020

I stadens budget för 2020 fanns elva bindande funktionella mål som berörde miljöfrågor, varav alla förverkligades.

Pålitligheten inom spårvägs- och metrotrafiken hålls minst på 2016 års nivå (spårvägstrafik 99,84 %; metrotrafik 99,84 %). HST Målet uppnåddes både inom metrotrafiken (99,96 %) och inom spårvägstrafiken (99,93 %). 
Kundnöjdheten inom spårvägs- och metrotrafiken förbättras jämfört med 2018 års nivå (spårtrafik 4,03; metrotrafik 4,05). HSTMålet uppnåddes både inom spårvägstrafiken (4,03) och inom  metrotrafiken (4,15).  
Minst 700 000 m² vy planläggs huvudsakligen i spårtrafikens serviceområde, varav minst 40 % är kompletteringsbyggande. StadsmiljösektornMålet uppnåddes (729 059 k-m², 62 %). 
För alla åtgärder i programmet Ett kolneutralt Helsingfors 2035 fastställs mätare och målnivåer för dem. StadsmiljösektornMålet uppnåddes. Både mätare och målnivåer fastställdes för alla åtgärder. 
Den sammanlagda andelen av alla resor som sker till fots, med cykel och med kollektivtrafik ökar. StadsmiljösektornMålet uppnåddes. Andel var 79,48 % och genomsnittet för de senaste fem åren är 77,6 %. 
Inkluderandet av kraven för energieffektivitetsklassen A i reserverings- och överlåtelsevillkoren för tomter för flervåningshus bereds. StadsmiljösektornMålet uppnåddes.  
I planeringen av alla nybyggnadsprojekt som börjar år 2020 och som staden förvaltar är E-talet 20 % mindre än i den nationella byggbestämmelserna (verksamhetslokaler och servicebyggnader).  StadsmiljösektornMålet uppnåddes.  
I planeringen av energieffektiviteten i reparationsbyggnadsprojekt som börjar år 2020 och som staden förvaltar gäller att byggnadens energibehov är högst 80 % av kraven för den ifrågavarande byggnadstypens energikonsumtion (miljöministeriets förordning 4/13).  StadsmiljösektornMålet uppnåddes. I alla reparationsbyggnadsprojekt som började år 2020 gäller att E -talet ska vara efter en ombyggnad av lokaler 0,7 X det E-talet som gällde före ombyggnadet.    
I alla projekt som börjar år 2020 och som staden förvaltar planeras byggnaderna så att de uppfyller kraven för energiklassen A (nybyggnader, flervåningshus). StadsmiljösektornMålet uppnåddes. Planeringen av 15 reparationsbyggnadsprojekt har börjat som uppfyller kraven för energiklassen A i bygglovs-skedet.  
Minst 80 % av marksubstansen som uppstår i Helsingfors gatu- och parkbyggande utnyttjas i stadens byggnadsobjekt. StadsmiljösektornMålet uppnåddes (89 %). 
Energisparmålet är 5 % av 2015 års energiförbrukning. Målet omfattar elförbrukningen och den väderkorrigerade fjärrvärmeförbrukningen. StaraMålet uppnåddes. Energispar var 5 %.