Ympäristöjohtaminen ja kumppanuudet

Ympäristöasiat ovat osa kaupunkistrategiaa, jota kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteet osaltaan vielä täydentävät. Ympäristöraportissa seurattavien ympäristöpolitiikan indikaat-toreiden kautta seurataan osin myös kaupunkistrategian toteutumista. Ympäristöraportin lisäksi kaupungin ympäristötilastosta löytyy kattavasti tietoa Helsingin ympäristön tilasta ja sen kuormituksesta. Ympäristöraportin ja -tilaston tiedot ovat avointa dataa. 

Ekokompassin rakentaminen ja auditointi käynnissä lukuisissa kohteissa

Kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteena on, että kaupungin organisaatiot kehittävät ympäristöjohtamistaan ottamalla käyttöön ympäristöjärjestelmiä tai ainakin noudattamalla niiden periaatteita.  Ekokompassi on alun perin kaupungin kehittämä pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöjärjestelmä, jonka on todettu sopivan hyvin myös kaupungin organisaatioiden ympäristöjohtamiseen. Vuonna 2020 auditoitiin Palvelukeskus Helsingin ja Staran Ekokompassit ja ympäristöjärjestelmien rakentaminen oli käynnissä Pakilan työkeskuksessa, Helsingin Taidemuseossa, Helsingin kaupunginmuseossa, lii-kuntapalveluissa, nuorisopalveluissa, Helsinki Biennaalissa, Kannelmäen palvelutalossa, sosiaali- ja terveystoimialalla sekä kaupunkiympäristön toimialalla. 

Kaupungin tytäryhteisöistä Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, Helsingin asumisoikeus Oy HASO sekä vuoden lopulla Seniorisäätiö sr päättivät ottaa Ekokompassin käyttöönsä. Helsingin Toimitilojen ympäristöohjelma kattaa noin 20 helsinkiläistä kiinteistöä kuten terveysasemia, oppilaitoksia ja päiväkoteja. HASOn myötä yli 10 000 helsinkiläisen koti on nyt talossa, jonka kiinteistönpidon ympäristövaikutukset on arvioitu ja toiminnalle on asetettu ympäristötavoitteet, -toimenpiteet ja mittarit sekä sovittu tulosten säännöllisestä seurannasta. Seniorisäätiön viidessä vanhainkodissa tarjotaan hoivaa yli 500 asukkaalle. Hoivatyössä toteutuvat sosiaalisen vastuun teemat, kuten hyvinvointi, turvallisuus ja kunnioitus. Ekokompassin myötä säätiön tuore kestävän kehityksen työryhmä pääsee järjestelmällisesti kehittämään myös ympäristövastuuta osana kestävää kehitystä.

Kaupunkiympäristön toimiala myöntää 30 prosentin alennuksen alueidensa käytöstä perittävästä vuokrasta auditoitua Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää vastaan kannus-taakseen tapahtumia järjestelmän käyttöön. Koronan vuoksi tapahtumia ei juurikaan vuonna 2020 järjestetty, mutta kaupunki myönsi alennuksen kahdelle tapahtumalle, jotka olivat Helsinki City Running Day ja Suuret Oluet – Pienet Panimot.  

Ekotukitoiminta aktiivista myös etäyhteyksien välityksellä

Helsingin kaupunkikonsernissa toimi vuoden 2020 loppuun mennessä 1172 ekotukihenkilöä, joista uutena aloitti 265 henkilöä. Helsingin kaupungin koordinoimassa ekotukitoiminnan valtakunnallisessa verkostossa toimi vuonna 2020 yhteensä 31 kuntaa, kuntayhtymää ja muuta organisaatiota.  

Koronatilanteen vuoksi kaikki ekotukitoiminnan koulutukset järjestettiin vuonna 2020 etäyhteyden välityksellä. Ekotukihenkilöiden antaman palautteen perusteella verkkokoulutukset osoittautuivat toimiviksi, ja todennäköisesti myös jatkossa osa koulutuksista tullaan tarjoamaan verkon välityksellä. Koulutuksia järjestettiin yhteensä 12, joista kolme oli uusille ekotukihenkilöille suunnattuja valmennuksia ja loput jatkokoulutuksia ja muita tilaisuuksia. Osa koulutuksista toteutettiin aiempien vuosien tapaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun ekotukitoiminnan verkoston kanssa. Ekotukitoiminnan avustusta myönnettiin muun muassa kestävän työmatkaliikkumisen ja lajittelun kehittämiseen.    

Yritysyhteistyötä vastuullisten toimintatapojen edistämiseksi

Kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkosto Ilmastokumppanit jatkoi toimintaansa jo kahdeksatta vuotta. Kuluneen vuoden aikana Ilmastokumppaneiden tilaisuuksissa jaettiin ilmasto-osaamista ja oppeja vastuullisista käytännöistä eri teemojen ympärillä.  Verkostoon liittyi mukaan myös kahdeksan uutta organisaatiota: ESL Shipping Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Finlandia-talo Oy, Gofore Oyj, Keva, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr, Metso Outotec Oyj ja Sodexo Oy. Verkostossa on mukana jo lähes 90 yritystä ja organisaatiota.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on tehnyt yhteistyötä start-up-yhtiö Tidealin kanssa, joka on kehittänyt yhteisöllisen ilmastohaastesovelluksen lukioiden Hiilineutraali Helsinki –opintojaksolle. Lisäksi lukioiden opinto-ohjaajat tapasivat työelämätreffeillä puhtaan ja älykkään liiketoiminnan parissa toimivien yritysten edustajia. Treffeillä luotiin kontakteja, jotta lukiolaisille voisi avautua harjoittelupaikkoja kestävää kehitystä edistävissä yrityksissä. 

Helsingin kaupungin omistaman markkinointiyhtiö Helsinki Marketingin vuonna 2020 valmistuneen vastuullisuusohjelman yhtenä osa-alueena on sidosryhmien vastuullisuus-työn tukeminen. Tavoitteena on, että Helsinki Marketingin sidosryhmät ovat sitoutuneita Helsingin vastuullisuustyöhön ja saavat aikaan konkreettisia tekoja kohti kestävämpiä ratkaisuja ja valintoja. Vuonna 2020 kaikki Helsingin tekijät –kumppanuusverkoston verkostotilaisuudet järjestettiin Helsinki Marketing kehittämän Sustainable Meeting –toimintamallin mukaisesti ja vastuullisuusteema sisältyi verkostotilaisuuksien sekä vuosittaisen Helsingin matkailuseminaarin ohjelmiin. 

MyHelsinki.fi-sivustolla kaupunkilaisia ja matkailijoita vastuullisemmissa valinnoissa auttava Valitse vastuullisemmin –palvelu on vuoden 2020 alusta ollut avoin kaikille palvelun-tarjoajille, jotka täyttävät vähimmäisvaatimukset palvelun kriteereistä. Helsinki Marketing jatkoi palvelun vastuullisten valintojen kriteeristön kehitystyötä Demos Helsingin kanssa. Visit Tampere lähti kehittämään Tampereelle vastaavanlaista palvelua Helsingin mallin pohjalta. Valitse vastuullisemmin –palvelu sai One of the Best Urban Designs of 2020 –kunniamaininnan Fast Companyn Innovation by Design Awards –kilpailun Cities-kategoriassa.

Kestävän kehityksen raportointiin osallistui laaja kaupunkitasoinen työryhmä

Helsinki on sitoutunut globaalien kestävän kehityksen Agenda 2030 –tavoitteiden edistämiseen. Syksyllä 2020 kaupunki käynnisti toisen kaupunkitasoisen kestävän kehityksen raportointikierroksen. Raportointiin osallistui laaja kaupunkitasoinen työryhmä ja työssä pyrittiin tunnistamaan kehitystä vaativia teemoja sekä tuomaan esille konkreettisia toimenpiteitä. Raportti valmistui toukokuussa 2021.  

Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisen toimintamalli

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian 2017– 2021, joka on kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt myös kaupungin ympäristöpolitiikan vuonna 2012, joka täydentää ympäristönsuojelun osalta voimassa olevaa kaupunkistrategiaa. Ympäristöpolitiikassa on asetettu ympäristönsuojelun tavoitteet keskipitkälle (2020) ja pitkälle (2050) aikavälille. Ympäristöpolitiikan päivitystyö on parhaillaan käynnissä. Kaupungin ympäristöpolitiikan tavoitteita toteutetaan ympäristönsuojelun osa-alueohjelmilla, joita ovat muun muassa:

  • Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelma (kaupunginhallitus)
  • Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019 –2025 (kaupunginhallitus)
  • Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018 –2022 (ympäristö- ja lupajaosto)
  • Ilmansuojelusuunnitelma 2017 –2024 (ympäristö- ja lupajaosto)
  • Itämeri-toimenpideohjelma 2019 –2023 (kaupunginhallitus)
  • Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015 –2024 (ympäristölautakunta)

Kaupunginhallitus on solminut valtion kanssa kunta-alan energiatehokkuussopimuksen 2017–2025 ja kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen liittyvän asuinkiinteistöalan vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman 2017 –2025, joissa on asetettu energian-säästötavoite sopimuskaudelle. Tavoitteen etenemisestä raportoidaan vuosittain.

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion laatimis- ja noudattamisohjeet, joissa ympäristöasioiden huomioimisesta ja kirjaamisesta on ohjeistettu.

Toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt toteuttavat toiminnassaan kaupunkistrategiaa ja kaupungin ympäristönsuojelun osa-alueohjelmia. Useat toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt ovat ottaneet käyttöönsä myös ympäristöjärjestelmiä. Alla listaus käytössä olevista järjestelmistä:

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä: HKL, Finlandia-talo Oy, Helen Oy, Palmia Oy, Helsingin Satama Oy

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä: kaupunginkirjasto, Reaktori-tapahtuma, ympäristö-toiminnan nuorisotyöyksikkö, Kinaporin seniorikeskus, Stara, Palvelukeskus Helsinki, 11 tytäryhteisöä

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä rakenteilla: kaupunkiympäristön toimiala, sosiaali- ja terveystoimiala, liikuntapalvelut, Helsinki Biennaali, nuorisopalvelut, Kannelmäen palvelutalo, kaupunginmuseo ja Taidemuseo, Pakilan työkeskus, 5 tytäryhteisöä

Green Office-järjestelmä: Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto, 3 tytäryhteisöä

Vihreä Lippu tai Okka-sertifikaatti: 37 koulua, päiväkotia ja toisen asteen oppilaitosta 

Kaupungin toimialoilla, liikelaitoksissa ja osassa tytäryhteisöjä toimii ekotukihenkilöitä, jotka oman työnsä ohella edistävät ympäristön kannalta kestäviä toimintatapoja ja lisäävät ympäristötietoisuutta.

Toimialoilla ja liikelaitoksilla on mahdollisuus asettaa talousarviossa sitovia ympäristötavoitteita. Vuonna 2020 tavoitteita asetti Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.

Kaupungin ympäristötyöstä raportoidaan joka vuosi ympäristöraportissa, jossa seurataan myös ympäristöpolitiikan indikaattoreita. Ympäristöraportti käsitellään kaupunginhallituksessa ja –valtuustossa.

Katse tulevaan

Vuoden 2021 aikana päivitetään kaupungin ympäristöpolitiikka, vahvistetaan verkosto-maista ympäristöyhteistyötä kaupungin eri toimijoiden välillä ja tehdään suunnitelma ympäristöraportoinnin kehittämisestä. Lisäksi kaupungin ympäristötilastoa uudistetaan tulevina vuosina palvelemaan entistä paremmin eri käyttäjäryhmiä