Meluntorjunta

Ympäristömelu on merkittävä elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä heikentävä tekijä Helsingissä. Voimakas jatkuva melu voi aiheuttaa myös terveyshaittoja. Suurin meluhaitta Helsingissä aiheutuu tieliikenteestä. 37 prosenttia helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama melutaso ylittää päiväaikaan ohjearvotason 55 dB. Melua aiheuttavat paikallisesti myös esimerkiksi rakennus- ja korjaustyöt, yleisötapahtumat sekä ravintolat.

Helsingin kaupungin meluntorjuntatyötä ohjaa meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022. Se sisältää muun muassa kaupunkisuunnitteluun, melulähteeseen vaikuttamiseen sekä rakenteelliseen meluntorjuntaan liittyviä toimia.

Meluhaittoja ennaltaehkäistään maankäytön ja liikenteen suunnittelulla. Helsingissä liikenneinvestoinnit ja maankäyttö suunnitellaan aina yhdessä, jolloin pystytään huomioimaan myös meluntorjunta.

Rakentamista ja liikennettä Pasilassa.
Kuva 11. Suurin meluhaitta Helsingissä aiheutuu liikenteestä. Paikallisesti myös rakentaminen aiheuttaa melua. Kuvaaja Kuvatoimisto Kuvio Oy.

Ääniympäristöä parannettiin

Vuonna 2020 ajonopeuksia hillittiin muun muassa lisäämällä nopeusvalvontakameroiden määrää ja rakentamalla hidasteita. Melua vaimentava päällyste uusittiin Kauppakartanonkadulla (920 m) sekä Roihuvuorentiellä Abraham Wetterin tien ja Tulisuontien välisellä katuosuudella (950 m). Lisäksi kaupunki kampanjoi kitkarenkaiden käytön edistämiseksi. Kestävän ja samalla meluttomamman liikkumisen edistämisestä kerrotaan tarkemmin tämän raportin luvussa Liikenne.

Katujen meluesteisiin varataan Helsingissä vuosittain noin miljoona euroa. Vuonna 2020 määrärahaa käytettiin noin puoli miljoonaa euroa Tapanilankaaren meluesteen viimeistelyyn ja Vanhan Porvoontien meluesteen suunnitteluun. Maanteiden meluntorjunta on pääasiassa Uudenmaan ELY-keskuksen ja Väyläviraston vastuulla. Hämeenlinnanväylän parantamisesta ja Kuninkaantammen eritasoliittymästä laaditut suunnitelmaluonnokset olivat esillä loppuvuodesta 2020. Hankkeella sujuvoitetaan liikennettä ja parannetaan meluntorjuntaa. Herttoniemen metromeluesteen toteuttaminen viivästyy kaupungin taloustilanteen vuoksi.

Poikkeusvuosi hiljensi kaupunkia

Poikkeusvuosi 2020 kuului Helsingin äänimaisemassa ainakin paikoittain. Erityisesti kevätkuukausina liikennemäärät mittauspisteissä vähenivät huomattavasti. Vuoden loppua kohden liikennemäärät kasvoivat, mutta jäivät kuitenkin alemmaksi kuin vuonna 2019.

Ulkoilualueet olivat ahkerassa käytössä, kun kaupunkilaiset hakeutuivat rauhallisiin ympäristöihin. Hiljaiset tai rauhalliset paikat ovatkin helsinkiläisille hyvin tärkeitä, kuten syksyllä 2020 julkaistun asukaskyselyn tulokset osoittavat. Kyselyssä hiljaisiksi ja rauhallisiksi koettuja paikkoja merkittiin ympäri kaupunkia erityisesti suurille viheralueille ja vesistöjen läheisyyteen.

Tapahtumien osalta vuosi 2020 oli suurten ulkoilmakonserttien peruuntumisten vuoksi tavanomaista hiljaisempi. Rakentaminen ja purkaminen sen sijaan jatkuivat kaupungissa tavalliseen tapaan. Suurista hankkeista Hämeentien peruskorjaus ja Olympiastadionin uudistaminen saatettiin loppuun. Raide-Jokerin rakentaminen jatkuu vielä muutaman vuoden. Sen rakentamisen melulle altistuvia asukkaita on radan varrella paljon. Raide-Jokerin rakentamista valvoo ensisijaisesti Uudenmaan ELY-keskus. Raide-Jokerin sekä Hämeentien hankkeissa on todettu, että tehokkaalla tiedottamisella, töiden aikataulusuunnittelulla ja meluntorjuntatoimenpiteillä on pystytty vähentämään asukkaiden kokemaa meluhaittaa.

Katse tulevaan

Tiivistyvässä kaupungissa on jatkossakin tärkeää kiinnittää huomiota ääniympäristöön ja meluntorjuntaan. Suuret infrahankkeet ja aluerakentamishankkeet jatkuvat vielä useita vuosia.