Bullerbekämpning

Buller i miljön är en betydande faktor som försämrar livsmiljöns kvalitet och trivseln i Helsingfors. Kraftigt, kontinuerligt buller kan också skada hälsan. I Helsingfors orsakade vägtrafiken mest bullerolägenheter. 37 procent av Helsingforsborna bor i områden där bullernivån från vägtrafiken dagtid överskrider riktvärdesnivån på 55 dB. Lokalt kan även till exempel bygg- och reparationsarbeten, publikevenemang och restauranger orsaka störande buller.

Helsingfors stads bullerbekämpningsarbete styrs av handlingsplanen för bullerbekämpning 2018–2022. Den innehåller bland annat åtgärder kopplade till stadsplanering, påverkande av bullerkällan samt bullerdämpande konstruktioner.

Bullerolägenheter förebyggs genom planering av markanvändningen och trafiken. I Helsingfors planeras trafikinvesteringar och markanvändning alltid parallellt. Då kan man också beakta bullerbekämpningen.

Byggnation och trafik i Böle.
Bild 11. I Helsingfors orsakar trafiken mest bullerolägenheter. Lokalt orsakas buller även av byggande. Fotograf Kuvatoimisto Kuvio Oy.

Ljudmiljön förbättrades

Under år 2020 dämpades körhastigheterna bland annat genom att öka antalet trafiksäkerhetskameror och bygga farthinder. Den bullerdämpande vägbeläggningen förnyades på Handelshusgatan (920 m) samt på Kasbergsvägen på sträckan mellan Abraham Wetters väg och Kaskärrsvägen (950 m). Dessutom för staden kampanj för att främja användandet av friktionsdäck. I avsnittet Trafik i den här rapporten berättas det mer om främjandet av hållbart och samtidigt bullerfritt trafikerande.

I Helsingfors reserverar man årligen cirka en miljon euro till bullerhinder för gator. År 2020 använde man cirka en halv miljon euro av anslaget till att slutföra Mosabackabågens bullerhinder och planera Gamla Borgåvägens bullerhinder. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och Trafikledsverket har det huvudsakliga ansvaret för bullerbekämpning på landsvägar. Planeringsutkasten för förbättrandet av Tavastehusleden och Kungsekens planskilda anslutning var framme i slutet av år 2020. Projektet gör trafiken smidigare och förbättrar bullerbekämpningen. Bygget av bullerhindret för metron i Hertonäs försenas på grund av stadens ekonomiska situation.

Undantagsåret gjorde staden tystare

Undantagsåret 2020 märktes i åtminstone ställvis i Helsingfors ljudlandskap. Trafikmängderna minskade vid mätningsstationerna särskilt under vårmånaderna. Mot slutet av året ökade trafikmängderna, men förblev ändå lägre än år 2019.

Friluftsområdena var i flitigt bruk när stadsborna sökte sig till lugna miljöer. Tysta eller lugna platser har varit mycket viktiga för Helsingforsborna, såsom resultaten från invånarenkäten som publicerade hösten 2020 visar. I enkäten markerades platser som upplevdes tysta och lugna runt om i staden, särskilt i stora grönområden och i närheten av vattendrag.

Gällande evenemang var året 2020 mer stillsamt än vanligt på grund av att de stora utomhuskonserterna ställdes in. Byggandet och rivandet fortsatte däremot som vanligt i staden. Av de stora projekten slutfördes ombyggnaden av Tavastvägen och förnyelsen av Olympiastadion. Byggandet av Spårjokern fortsätter ännu i några år. Längs spårvägen finns det många invånare som utsätts för buller från byggandet. Byggandet av Spårjokern övervakas i första hand av NTM-centralen i Nyland. Inom Spårjokerns och Tavastvägens projekt har man konstaterat att man genom effektiv information, planering av arbetets tidtabell och bullerbekämpningsåtgärder har kunnat minska bullerolägenheterna för invånarna.

En blick framåt 

När staden förtätas är det även i fortsättningen viktigt att fästa uppmärksamhet vid ljudmiljön och bullerbekämpningen. Flera stora projekt för infrastruktur och områdesbyggande kommer att pågå ännu i åratal.