Miljöindikatorer

I tabellerna nedan presenteras indikatorerna för åren 2012, 2016 och 2020 som följer förverkligandet av målen i stadens miljöpolitik.

Indikatorer för miljöledning och samarbeten

Målet201220162020Anmärkning för år 2020
Antalet förvaltningsområden och affärsverk (i förhållande till alla), vars miljöledning sker minst enligt principerna för lindrigare miljösystem kommer at bli
100 % före 2020 (miljöpolitik).
14 %45 %58 %Målet uppnåddes inte
Antalet förvaltningar (i förhållande till de förvaltningar som omfattas av resultatpremier) där miljöledning är en del av resultatlönesystemet kommer at bli 100 %
före 2020 (miljöpolitik).
-29 %17 %Målet uppnåddes inte
Sammanlagt antal auditerade Ekokompass-företag, Klimatpartner-företag samt
organisationer som antagit Östersjöutmaningen ökar (miljöpolitik).
257404614Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas

Indikatorer för stävjning av klimatförändringen

Målet201220162020Anmärkning för år 2020
Utsläppen av växthusgaser i Helsingforsområdet minskar med 30 procent jämfört
med nivån år 1990 före slutet av 2020 (strategiprogrammet 2013–2016) och med
60 procent före slutet av 2030, och Helsingfors är kolneutralt före slutet av 2035
(strategiprogrammet 2017–2021).
-14 %-25 %-33 %Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas
Helsingforsområdets växthusgasutsläpp per invånare.5,0(t CO2-ekv.)4,3(t CO2-ekv.)3,6 (t CO2-ekv.)-
Helsingforsområdets växthusgasutsläpp per invånare sjunker med 39 procent
från 1990 års nivå fram till 2030 (huvudstadsregionens klimatstrategi).
-11 %-42 %-50 %Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas
Energiproduktionens växthusgasutsläpp sjunker med 20 procent från 1990 års
nivå fram till 2020 (strategiprogrammet 2013–2016) och med 40 procent före
slutet av 2025 (Kolneutralt Helen Ab 2035).
0,40 %-3,90 %-20,70 %Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas
Energiförbrukningen per invånare i Helsingforsområdet minskar med 20 procent
från år 2005 till år 2020 (miljöpolitiken).
-7 %-12 %-18,30 %Målet uppnåddes inte
Andelen förnybar energi inom stadens område är minst 20 procent till år 2020
(miljöpolitiken).
14 %18 %24,50 %Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas
Andelen förnybar energi i Helens energiproduktion är minst 20 procent år 2020
(strategiprogrammet 2013–2016) och 25 procent före slutet av 2025 (Kolneutralt
Helen Ab 2035).
6,80 %11,60 %14,50 %Målet uppnåddes inte för år 2020.
Energibesparingen för stadens egen verksamhet (offentliga byggnader, fordon, gatubelysning) är 61 GWh senast i slutet av år 2025.--16,3 GWh (26,7% av målet)Att nå målsättningen är utmanande
Energibesparingen i bostadsbyggnader ägda av staden är 55,7 GWh senast i slutet av år 2025.--31,7 GWh (56,9% av målet)Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas

Indikatorer för trafik

Målet201220162020Anmärkning för år 2020
De hållbara transportformernas andel ökas (stadsstrategin 2017–2021).75 %77 %80 %Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas
Antal resor med kollektivtrafik ökas (strategiprogram 2013–2016).405 resor/inv./a379 resor/inv./a205 resor/inv./aAtt nå målsättningen är utmanande
Koldioxidutsläppen i Helsingfors vägtrafik minskar med 20 procent jämfört med
år 1990 före slutet av 2030 (huvudstadsregionens klimatstrategi) och utsläppen
av växthusgaser från trafiken med 67 procent före slutet av 2035 (Kolneutralt
Helsingfors 2035).
-8 %-18 %-16 %Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår
Koldioxidutsläpp från nyregistrerade personbilar i Helsingfors är 95 g CO₂/km
före 2020 (EU-förordning)
140 g CO2/km118,9 g CO2/km98,3g CO2/kmMålet uppnåddes inte
Cyklingens andel av färdsätten är 15 % före 2020 (Brysseldeklarationen 2009).11 %10 %11 %Målet uppnåddes inte

Indikatorer för luftskydd

Målet201220162020Anmärkning för år 2020
Årsmedelvärde för kvävedioxid vid mätstationen vid Mannerheimvägen
överskrider inte 40 mikrog/m³ (EU-direktiv).
49 µg/m332 µg/m316 µg/m3Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas
Årsmedelvärde för kvävedioxid vid mätstationen vid Backasgatan överskrider inte
40 mikrog/m³ (EU-direktiv).
50 µg/m337 µg/m321 µg/m3Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas
Antalet dagar när gränsvärdenivån för inandningsbara partiklar överstigs i
Helsingfors Mannerheimvägens mätstation är max 35 dagar om året (EU-direktiv).
7st/a7 st/a3 st/aMålsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas
Antalet dagar när gränsvärdenivån för inandningsbara partiklar överstigs i
Helsingfors Bacjasgatans mätstation är max 35 dagar om året (EU-direktiv).
Ingen mätning.16 st/a8 st/aMålsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas
Det årliga genomsnittsvärdet inandningsbara partiklar (PM10) minskar.13 µg/m313 µg/m311 µg/ m³ (2019)Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår
Det årliga genomsnittsvärdet för små partiklar (PM2.5) minskar.7,4 µg/m35,9 µg/m35,5 µg/m³ (2019)Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår

Indikatorer för bullerbekämpning

Målet201220162020Anmärkning för år 2020
Byggande av bullerskydd för skydd av nuvarande markanvändning som
presenteras i handlingsplanen.
0 m/a0 m/a0 m/aAtt nå målsättningen är utmanande
Användning av bullerdämpande beläggningar enligt det som presenteras i handlingsplanen. Handlingsplanen innehåller ett målnätverk med 50 objekt, som omfattar byggande av sammanlagt 35 960 meter bullerdämpande beläggningar.1 410 m1580 m1 870 mAtt nå målsättningen är utmanande

Indikatorer för vattenskydd

Målet201220162020Anmärkning för år 2020
Kvävebelastning från Viksbacka avloppsreningsverk till havet ska minska
(miljöpolitik).
593 t/a409 t/a478 t/aAtt nå målsättningen är utmanande
Fosforbelastning från Viksbacka avloppsreningsverk till havet ska minska
(miljöpolitik).
26 t/a21 t/a21 t/aFörverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår
Antalet överlopp i blandavloppsnätet vill minska 20 procent jämfört med den
nuvarande nivån (miljöpolitik).
Referensår70%-41 %Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår

Indikatorer för naturskydd

Målet201220162020Anmärkning för år 2020
Naturskyddsområdenas andel2,20%2,20 %3,20 %Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår
The change in the number and area of nature reserves.--+4 stycken områden och 140,3 hektar jämfört med år 2019-
Arealen för områden som släpper igenom vatten (Helsingfors stads
dagvattenstrategi).
60 %60 % (2015)61 % (2020)Förverkligandet av målsättningen framskrider och är på rätt spår
Antalet naturskyddsområden och förändring av arealen.-36,1% (Uppgifter från år 2015, då antalet beräknades för den första gången.)Ej beräknad-
Skogs- och trädtäckta områdens areal eller relativa andel av markarealen.--43 %-
Antalet humlor och bin (Apoidea) och förändring av antalet.--Cirka 20 arter, ingen förändring jämfört med det föregående året.-

Indikatorer för anskaffningar och avfall

Målet201220162020Anmärkning för år 2020
Andel miljökriterier i Helsingfors stads centraliserade anskaffningar är 50 % före
2015 och 100 % före 2020 (miljöpolitik).
37 %75 %49 %Målet uppnåddes inte
Månen hushållsavfall i huvudstadsregionen per invånare ska minska 10 % före 2020 (miljöpolitik).293 kg/inv/a (referensår)282 kg/inv/a266 kg/inv/aMålet uppnåddes inte (9.22% minskning)

Indikator för miljömedvetenhet

Målet201220162020Anmärkning för år 2020
Numret av ekostödpersoner ökar i statsorganisation och i varje arbetsgemenskap
finns en utbildad ekostödperson (miljöpolitik).
113912851474Målsättningen har förverkligats eller håller på att förverkligas
Andelen personer som deltagit i evenemang organiserad av staden kring
miljöfostran och klimat- och energirådgivningen av alla invånare ökar för att
miljömedvetenhet förbättras hos stadens anställda och invånare (miljöpolitik).
12 %30 %20 %Att nå målsättningen är utmanande