Sanering av förorenad mark och soptippar

De mest betydande saneringsobjekten med förorenad jord som staden skötte var saneringen av Nätholmen, Vilhelmsbergsgatan och Verkstadsgården. Stora saneringsobjekten fanns även på Spårjokerns byggområde samt på Mellersta Böles och Busholmens byggområden. Utöver de större projekten undersöktes eller sanerades även flera mindre, enskilda områden under 2020. Jordmånen sanerades på totalt cirka 67 olika saneringsobjekt. Saneringen av jordmånen sker i regel samtidigt som områdena byggs upp. I miljöministeriets datasystem över markanvändningens läge har lagrats uppgifter om 887 områden i Helsingfors där jordmånen efter undersökning har konstaterats vara oförorenad, där jordmånen möjligen är förorenad eller vars jordmån har sanerats.

Helsingfors tidigare soptippar saneras i enlighet med miljöskyddslagstiftningen. Saneringen av Nordsjös soptipp avslutas år 2021 och staden förbereder sig på att sanera Stora Hoplaxvikens soptipp under de närmaste åren.

Jordmånen rengjordes liksom under föregående år i huvudsak genom att gräva upp mark med högre halter skadliga ämnen och transportera det annorstädes för lämplig behandling. Jordmånen sanerades också genom att isolera den förorenade marken på plats. Nedan visas förorenad mark som förts till behandling eller slutförvaring i Helsingfors under åren 2017–2020.

År 2020 återvanns 1 476 500 ton oförorenade schaktmassor och stenmaterial på de allmänna områdenas byggarbetsplatser. 161 500 ton oförorenad jord levererades till utomstående mottagare.

Tabell 8. Förorenad mark som förts till behandling eller slutförvaring i Helsingfors samt kostnader som uppstått för staden på grund av förorenad mark och sanering av soptippar under åren 2017–2020.

2017201820192020
Jord, ton182 300109 100 111 000 298 800 
Kostnader, euro19 671 00017 878 000 25 004 000 24 221 000 
*Uppgifterna för åren 2017 och 2018 har preciserats i tabellen.