Upphandlingar

Den årliga volymen för Helsingfors stads upphandlingar är cirka fyra miljarder euro, vilket gör Helsingfors till Finlands största offentliga upphandlare. Helsingfors har förbundit sig till att främja miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar i sina upphandlingar. Upphandlingarnas betydelse har kraftigt lyfts fram både i stadens utsläppsminskningsprogram och i Helsingfors vägkarta för cirkulär ekonomi och delningsekonomi som publicerades år 2020. I upphandlingarna år 2020 koncentrerade man sig på att förnya upphandlingsstrategin, minska upphandlingarnas klimatutsläpp och främja frågor om socialt ansvar.

År 2020 användes miljökriterier i genomsnitt i omkring 56 procent av stadens sektorers och affärsverks upphandlingar räknat i antalet upphandlingar. Det finns dock skillnader i användningen av miljökriterier mellan sektorerna och affärsverken: till exempel innehöll 86 procent av Servicecentralens upphandlingar, 84 procent av fostrans- och utbildningssektorns upphandlingar och 81 procent av Staras upphandlingar miljökriterier år 2020. En del av sektorerna hade dock märkbara svårigheter i att följa upp miljökriterierna. De mest använda kriterierna var liksom föregående år kriterier om låga utsläpp och miljösystem. Dessutom framhävdes energi- och materialeffektivitet, kriterier för miljömärkning samt minskning och sortering av sopor. Vid planeringen av Helsingfors-produkter har det centrala, förutom Helsingfors-varumärket, varit det ekologiska, etik, socialt ansvar och cirkulär ekonomi. I produktsortimentet har man även beaktat stadens mål att minska plastprodukter för engångsbruk.

Helsingfors fick en ännu mer ansvarsfull upphandlingsstrategi

Stadsstyrelsen godkände Helsingfors stads nya upphandlingsstrategi i december. Upphandlingsstrategin förnyades samtidigt som Finlands nationella strategi för offentliga upphandlingar upprättades. De tre huvudteman i Helsingfors upphandlingsstrategi är fungerande marknader och främjande av innovationer, verkningsfullhet och ansvarsfullhet samt ledning av upphandlingar och upphandlingsfärdigheter. Särskilt ansvarsfullhet och effektivitet betonas kraftigare än tidigare.

Med Green deal-avtalet minskades utsläppen från byggarbetsplatser och skadliga kemikalier

År 2020 undertecknade Helsingfors två Green deal-avtal för upphandlingar. Green deal är ett frivilligt avtal mellan staten och den offentliga sektorn eller näringslivet. Med Green deal-avtalet för utsläppsfria byggarbetsplatser siktar man på att minska utsläppen från byggarbetsplatser. Green deal-avtalet för minskandet av skadliga ämnen i upphandlingar inom småbarnspedagogiken strävar för sin del efter att minska skadliga ämnen i upphandlingar inom småbarnspedagogiken samt att öka anskaffningen av produkter som fått den nordiska miljömärkningen. I båda avtalen deltar förutom Helsingfors stad även en grupp stora finländska städer och andra offentliga upphandlare, så avtalen har potential att ha en betydande påverkan på marknaden.

Helsingfors fortsatte arbetet inom Europeiska kommissionens Big Buyers-samarbetsgrupper, där man utvecklade utsläppsfria byggarbetsplatser, eldrivna arbetsmaskiner och byggande enligt principerna för cirkulär ekonomi. Helsingfors deltog aktivt i samarbetsgrupper och evenemang kring kamratlärande som organiserades av ICLEI. Under hösten deltog Helsingfors i gemensamma nordiska marknadsdialoger och utvecklingsarbeten för att förbättra ansvarsfullheten vid upphandling av smarttelefoner.

Kriteriebank skapades för att underlätta användningen av ansvarskriterier

För att underlätta beredningen av upphandlingar skapades en gemensam kriteriebank för staden, där man samlar lyckade exempel på ansvarskriterier som använts i upphandlingar. Därutöver förnyades uppföljningen av avtalsförvaltningssystemets ansvarskriterier så att de på ett mer omfattande sätt täcker förutom miljökriterierna även olika slags ansvarsperspektiv.

Verksamhetsmodeller för ansvarsfulla upphandlingar finslipades

Under år 2020 förbereddes en upphandlingstjänst för stadsmiljösektorn, som påbörjade sitt arbete i årsskiftet 2021. Man har även utvecklat en verksamhetsmodell för ansvarsfulla upphandlingar till sektorn, som förändrar utförandet av ansvarsfulla upphandlingar så att de är mer systematiska sett till miljöpåverkan inom en betydelsefull sektor.

Sex av Helsingfors stadskoncerns upphandlingsenheter har deltagit i kompetenscentrumet Keinos utvecklingsprogram Hankintojen vaikuttavuuden johtaminen (styrning av upphandlingarnas effektivitet). Syftet med utvecklingsprogrammet för effektiva upphandlingar är att hjälpa den offentliga organisationen att identifiera effekten av sina upphandlingar och planera samt rikta dem mer effektivt ur organisationens egen strategis perspektiv.

Klimatpåverkan beaktas ännu bättre i olika slags upphandlingar

Den koldioxidsnåla utvecklingen inom stadens upphandlingar fortsatte under ledning av det sexåriga projektet Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (Canemure). I Helsingfors delprojekt granskas nio olika slags upphandlingar som är betydelsefulla sett till klimatpåverkan och där man i beredningen av dem utvärderar möjligheterna till att beakta koldioxidavtrycket.

I Gårdsbacka genomfördes en multiobjektiv optimering för flervåningsbostadshus, som användes för att kartlägga det mest optimerade alternativet för renoveringen av byggnaden sett till kostnader, energieffektivitet och utsläpp. Vid gatu- och vattenförsörjningsplaneringen i Arabia utförde man en utsläppsberäkning och utredde ett resursvist alternativs rekommendationer för ett arbete som skulle genomföras i framtiden. Under våren 2020 färdigställdes en utredning om miljövänliga alternativ för plaster inom infrastrukturbygge. Vid återbeläggningsarbeten granskade man utvecklingen av branschens utsläppsberäkning och följde beaktandet av arbetenas miljöpåverkan.

Utvecklingen av måltidstjänsternas upphandlingar fortsatte med en verkstadsserie, vars mål var att standardisera stadens ansvars- och klimatkriterier. I december arrangerade Helsingfors tillsammans med Vanda och Esbo marknadsverkstaden Kestävät kala- ja kasvisruuat maistumaan!, vars syfte var att tillsammans med marknaden söka efter lösningar för att förbättra tillgången till råvaror och acceptansen av maten.

På hösten utfördes en utredning om arbetsklädsupphandlingarnas livscykelpåverkan tillsammans med Servicecentralen Helsingfors och Stara, där man granskade skillnaderna mellan tjänste- och produktupphandlingar. En motsvarande utredning pågår om livscykelpåverkan av ICT-apparaternas upphandling. Utredningarna ökar stadens förståelse om resurssmarta upphandlingssätt är vettiga ur ett livscykelperspektiv.

Upphandlingarnas klimatarbete kan följas i Ilmastovahti (Klimatvakten) och beaktandet av cirkulär ekonomi i Kiertotalousvahti (Vakten för cirkulär ekonomi) som öppnades i slutet av året.

https://infogram.com/v_flygresor-som-gors-av-stadens-anstallda_2020-1h7j4dvw8p17v4n?live
Bild 16. En upphandlingsform som följs i miljörapporten är tjänsteresorna som stadens anställda gjort med flyg. Coronapandemin minskade dessa under år 2020.

En blick framåt

Ledning, utbildning och verksamhetsmodeller för ansvarsfull upphandling systematiseras i och med att upphandlingsstrategin verkställs. Följande saker som ska utvecklas är bland annat ansvarsfull upphandling av mobilenheter, bättre beaktande av socialt och ekonomiskt ansvar samt skyddande av naturens mångfald med upphandlingarna. Inom upphandlingsarbetet koncentrerar man sig allt mer på att skapa effektivitet.