Miljörisker

I takt med klimatförändringen ökar mängden extrema väderfenomen och klimatet blir allt svårare att förutspå. Även främmande arter orsakar skador, och risken för oljeskador är stor på Östersjön. Ur stadens synvinkel är de största miljöriskerna bränder, olje- och kemikalieläckor, förorening av jordmånen och vattendragen, en minskning av naturens mångfald, försämring av luftkvaliteten, samt utmaningar orsakade av extrema väderfenomen. Man förbereder sig inför riskerna genom planerad verksamhet.

I Helsingfors är räddningsverket allmän ledare vid olyckor som orsakats av exceptionella väderförhållanden. Situationer som orsakas av exceptionella väderförhållanden är ofta vitt utbredda och långvariga samt kräver samarbete och externa resurser. Under år 2020 utvecklades samarbetet med stadens interna och externa aktörer. Stadens beredskap inför olika slags väderförhållanden utvecklas också via olika arbetsgrupper och år 2020 fick man in representanter för räddningsverket i dessa grupper. Hösten 2020 ordnade Stara en konkret övning där man övade på att sätta upp en översvämningsvall i Tattarmossen.

Vid en oljeolycka fortskrider bekämpningsåtgärderna enligt den gällande oljebekämpningsplanen för Helsingfors räddningsväsendes område. I oljebekämpningsövningar deltar flera representanter för intressentgrupper och man utvecklar samarbetet med frivilliga i bekämpningen av oljeolyckor. Det mest långvariga och arbetskrävande bekämpningsarbetet år 2020 gjordes i Stensböle idrottspark, där dagvattnet upprepade gånger förde med sig bränsle till bäcken. Bränslet bekämpades i totalt en månad, men dess källa förblev oklar.

I början av år 2021 uppdaterades den nationella strategin för miljöbrottsbekämpning 2021–2026. I Helsingfors verkställs strategin bland annat genom ett intensivt samarbete mellan miljötillsynen och polisen. I Helsingfors inträffar årligen flera händelser som leder till misstankar om miljöbrott. Dessa brott är av många olika slag, och miljöbrott är ofta även ekonomiska brott, där man strävar efter ekonomisk nytta exempelvis genom att undvika kostnader för avfallshantering eller försumma investeringar som är viktiga ur miljöskyddssynpunkt. Polisen och miljötillsynen ordnar också gemensamma tillsynsprojekt då resurserna tillåter det.

Andra samarbetsmyndigheter som är centrala för miljötillsynen i Helsingfors är Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Finlands miljöcentral, tullen, skatteförvaltningen och åklagarämbetet i Helsingfors. 

Tabell 9. Oljeolyckor i Helsingfors åren 2017–2020.

Oljeolyckor i Helsingfors2017201820192020
I vattendrag75135225
På viktiga grundvattenområden1111211
På andra områden278366329325
Totalt364390383361