Biträdande borgmästarens hälsning

Den här miljörapporten skildrar det sista hela året av vår mandatperiod. Man kan tydligt se att det gjorts ett stort arbete inom klimat- och miljöfrågor. Så ska det gå till i en ansvarskännande stad.

År 2020 var exceptionellt på många sätt, vilket också syns i uppnåendet av våra mål. Utsläppen minskade påtagligt jämfört med året innan. En del av minskningen beror på coronapandemin och rörelsebegränsningar, en del på minskad kolförbränning. I framtiden måste vi säkerställa att utsläppen fortsätter minska tillräckligt snabbt, när återgången till det normala börjar. Stängningen av Hanaholmens kraftverk, resultaten av utmaningstävlingen Energy Challenge och vårt arbete med utsläppen från byggnader och byggarbetsplatser lovar gott för att lyckas med det.

Vi fortskrider mot mer hållbar trafik: år 2020 fattade vi beslut om Västra Helsingfors spårvägar och godkände ett utvecklingsprogram för cykeltrafik, som gör cykling säkrare och smidigare för så många som möjligt i framtiden. Nya laddningsstationer för elbilar togs i bruk runt om i staden.

Coronaepidemin och dess begränsningar har tydligt visat hur viktig närmiljön är för Helsingforsborna. Rekordmånga människor var ute och rörde sig på våra stränder, i våra parker och våra skogar förra året. Detta ökade slitaget av vissa känsliga områden, vilket kräver ännu större satsningar på underhållet av områdena.

Verkställandet av naturskyddsprogrammet framskred. I Helsingfors grundades fyra nya naturskyddsområden: Tomtbackaskogen, som nu är Helsingfors största naturskyddsområde, och tre små men mycket viktiga fågelskär. Man har ökat den biologiska mångfalden, till exempel genom att lämna ännu fler rötträd i skogarna som ska vårdas. Restaureringen av Helsingfors fågelvatten fick finansiering från Helmi-livsmiljöprojektet. Betydelsen av långvarigt naturskyddsarbete sammanfattades högtidligt när ett havsörnspar häckade för första gången i staden. I boet kläcktes rentav tre ungar.

Undantagsåret gjorde vår stad tystare och vår luft renare, när trafikmängden minskade. Många Helsingforsbor satte sig på cykeln och började gå allt fler sträckor till fots. Målet för att öka andelen hållbara färdsätt uppfylldes, även om det skedde på ett oväntat sätt.

Invånarna ger Helsingfors ambitiösa miljöarbete ett starkt stöd. Helsingforsborna själva vill ha bekämpning av klimatförändringarna, tryggande av biologisk mångfald och grön miljö.

För att vi inte ska gå rakt från en kris till en annan måste vi se förbi epidemin och hela tiden göra vår del för att bekämpa klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden. Det är en utmaning för nästa fullmäktige. Under de följande fyra åren tar Helsingfors klimatarbete i alla fall ett kliv framåt, när Hanaholmens kolkraftverk stängs. Förhoppningsvis blir det många fler.

Anni Sinnemäki

Biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn