Miljöekonomi

Miljöbudgeten innefattar de vinster, kostnader och investeringar som primärt görs som miljöskydd. Uppgifterna har presenterats för moderorganisationen, det vill säga sektorerna, affärsverken och ämbetsverken.

Miljöintäkterna var ca 8,3 miljoner euro, det vill säga 0,7 procent av stadens alla verksamhetsintäkter och 13 euro per invånare. De största intäkterna kom från avgifter för förflyttning av fordon i samband med städning av gator (22 %) och från stadscyklarna (20 %).

Miljöintäkter

8 309 833 euro

Miljökostnaderna, inklusive avskrivningarna, uppgick totalt till 97 miljoner euro (+0,9 % sedan 2018). Miljökostnaderna var 2,1 procent av stadens alla verksamhetsutgifter och 148 euro per invånare. De största utgiftsposterna hänförde sig till klimatskydd (29 %), renhållning och avfallshantering (21 %) samt främjande av klimat- och miljövänliga transporter (19 %).

Miljökostnader

96 652 250 euro

Miljöinvesteringarna uppgick till sammanlagt 135 miljoner euro, vilket utgjorde 18,2 procent av stadens samtliga investeringar i anläggningstillgångar och 206 euro per invånare. Stadens miljöinvesteringar förblev på föregående års nivå. De största investeringarna anknöt till främjandet av klimat- och miljövänliga trafikformer (HST:s investeringar i kollektivtrafiken) (76 %) och sanering av förorenad mark (18 %).

Miljöinvesteringar

134 939 394 euro

Värdet på de miljöansvar som ingår i bokslutet var den 31 december 2019 totalt 22,2 miljoner euro. Ansvaren gällde beredskapen att sanera före detta avstjälpningsplatser och rengöra jordmånen.