Luftvård

Stadsstrategins mål är att utvecklingen ska gå framåt i fråga om minskade utsläpp i trafiksystemet och de hälsovådliga utsläppen ska minska tydligt. Luftkvaliteten i Helsingfors har förbättrats under de senaste årtiondena och är ganska god i internationell jämförelse. Årsgränsvärdet för kvävedioxid som EU:s luftkvalitetsdirektiv fastställer med tanke på hälsoeffekterna överskrids dock fortsättningsvis på vissa ställen på centrums slutna gator, eller riskerar att överskridas. Orsaken är avgaser från trafiken, särskilt från dieselfordon. Även inandningsbara partiklar, det vill säga damm, försämrar luftkvaliteten i synnerhet under vårarna och i närheten av stora byggarbetsplatser. När det gäller gatudamm finns fortfarande en risk för överskridande av gränsvärdet. I tätbebyggda småhusområden försämras luftkvaliteten av småskalig förbränning av ved i öppna spisar och bastuugnar. Utsläppen av små partiklar från eldstäder är i huvudstadsregionen större än utsläppen från trafiken. Svart kol från förbränning av ved bidrar dessutom till klimatuppvärmningen.

Genom stadens luftskyddsplan försöker man minska kvävedioxidutsläppen från trafiken så att gränsvärdet kan underskridas så snart som möjligt. Vid sidan av minskning av avgasutsläppen fokuserar planen på gatudamm och småskalig förbränning av ved. Planen innehåller sammanlagt 48 åtgärder för åren 2017–2024.

År 2019 var luftkvaliteten i genomsnitt bättre än föregående år, och halterna av föroreningar var lägre på de flesta mätplatser. Kvävedioxidhalterna har minskat särskilt de senaste åren och överskridningen av gränsvärdet bedöms ha minskat. Förra året mätte man inte upp några överskridningar av gränsvärdena på HRM:s mätstationer eller passivinsamlingsplatser, men enligt expertbedömningar riskerar gränsvärdet fortfarande att överskridas på sammanlagt omkring 5,5 kilometer långa gatuavsnitt i centrum. Halterna har minskat då bilparken och HRT:s bussar har förnyats och ger mindre utsläpp. Förra året var även väderförhållandena gynnsamma för luftkvaliteten.

Kvävedioxidhalter i utomhusluften

Halterna av inandningsbara partiklar (PM10) underskred klart gränsvärdena år 2019. Tack vare den effektiva dammbekämpningen har gränsvärdena inte överskridits sedan 2006. Gatudammet försämrar dock fortsättningsvis luftkvaliteten och orsakar betydande negativa hälsoeffekter, i allmänhet på våren, och det finns fortfarande en risk för att gränsvärdet överskrids särskilt vid de livligt trafikerade slutna gatorna. Det är mycket viktigt att fortsätta satsa på bekämpningen av gatudammet och utveckla metoder för att minska det.

Gatudammshalten i utomhusluften

Under de senaste åren har man mätt stora byggarbetsplatsers effekter på partikelhalterna i näromgivningen. År 2019 gjordes mätningar på Busholmen. Man arbetar för att bekämpa damm tillsammans med entreprenörerna och nya metoder utvecklas bland annat inom HOPE-projektet, som samordnas av Helsingfors stad. Målet är att producera mångsidigare information om luftkvaliteten och utforma åtgärder för att förbättra luftkvaliteten. Halterna av luftföroreningar har mätts bland annat med hjälp av sensorer som invånarna burit med sig i olika miljöer. Inom projektet har man också utvecklat en mobilapplikation som uppmuntrar invånarna att vidta åtgärder som förbättrar luftkvaliteten.

Man försöker hitta sätt att minska utsläppen från småskalig förbränning av ved bland annat genom ett forskningsprojekt som staden deltar i. Invånarna har också fått omfattande information om hur man kan påverka renheten i förbränningen. Hur veden bränns och hur torr den är har stor betydelse för utsläppen.

En blick framåt

De begränsningar av rörligheten som infördes i mars 2020 på grund av coronaviruset och det ökade distansarbetet förbättrade luftkvaliteten i Helsingfors. I synnerhet halterna av kvävedioxid minskade betydligt. Det återstår att se om tillväxttrenden inom trafiken återställs efter undantagstillståndet eller om exempelvis distansarbetet ökar så mycket att det påverkar trafikmängderna. Gatudammet förblir en utmaning, och dammbekämpning och påverkande av valet av vinterdäck är därför viktiga åtgärder. Utsläppen från förbränning av ved försämrar luftkvaliteten i småhusområden även i framtiden, eftersom användningen av bioenergi kommer att öka, bostadsområdena växer och eldstäderna förnyas i långsam takt.